حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 95 – گروه علوم انسانی،کشاورزی و هنر

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری 95-استاد-نیک-پور-

عرض سلام و احترام
سوالات زبان عمومی گروه علوم انسانی،کشاورزی و هنر کنکور دکتری 95 امروز به
دستم رسیده است و در حال پاسخ دادن هستم.
در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، 43 لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها 5 لغت در کتاب وجود نداشت.
از 8 تست گرامر به 6 تست به راحتی می توان پاسخ داد و 2 تست جز تست های چالشی خواهد بود.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری 95 (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
سوال 131

Picture 0486

بر طبق استراتژی خودمان یعنی حذف گزینه های اشتباه کار را آغاز می کنیم. گزینه Neither اشتباه است چرا که در صورت وجود در ابتدای جمله باید در ادامه با جفت خود یعنی nor(از مبحث حروف ربط زن و شوهری!!!) همراه باشد که نشده است.
گزینه None هم اشتباه هست چرا که بعد از آن عمدتاً از Of استفاده شود. بعد از No باید اسم یا گروه اسمی باشد که در اینجا بعد از جای خالی این ترکیب نیست. گزینه Not گزینه مناسبی برای منفی کردن all هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه است.
سوال 132:

Picture 04889

سوال ساده ای است در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ صحیح را می یابیم. با کمترین نیاز به ترجمه؛ گزینه 4 به دلیل حضور مادر شوهر!!! حذف می شود. به عبارتی گزینه چهار 2بار غلط است!!! (یکی مادر شوهر و دیگری وجود s سوم شخص برای فاعل جمع). به دلیل وجود یک فروند موصولی یک آنالیز موصولی انجام می دهیم، صورت سوال 0-1 هست.گزینه های 1و3 به سرعت رد می شوند:
❌  گزینه 1 سوال را 0-2 می کند.
 در گزینه 3 by قبل از ing، در فرمت استاندارد موصول پنهان جایی ندارد و اضافه هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه 2 است.
سوال 133:

Picture 048p

تست بسیار خوبی است. چندین بار در کلاسهای 1روزه و کلاس های جامع اشاره کردم در مبحث صفت تفضیلی برای استفاده از than دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفته باشد، حال زمانی که than در جمله به کار رفته پس تحقیقاً ساختار صفت تفضیلی برقرار است. لذا به وضوح در می یابیم پاسخ صحیح گزینه 1 است.
سوال 134:
 
Picture 04809
 تست خوب و آموزنده ایست. شاید به نگاه به گزینه ها یاد آنالیز n-1 بیفتیم ولی از کلاس به یاد داریم که گفتیم که همپایگی های (تکی یا جفتی یا لیستی) آنالیزهایی هستند که نور بالا می زنند!!! گزینه 4 به دلیل حضور جفتش در صورت سوال در حال نور بالا زدن!!! است. از مبحث حروف ربط جفتی بخاطر داریم که or جفت (همسر!) whether است.
لذا پاسخ صحیح گزینه 3 است.
 سوال 135:
 
Picture 048097
اولین تست چالشی آزمون است. با رویکرد کم ترین نیاز به ترجمه می بینیم که تعادل n-1 در جمله برقرار است، لذا فعل بعدی به نام move باید با سیم رابط وارد شود، لذا گزینه های 1و2 به سرعت رد می شود.
برای انتخاب پاسخ صحیح بین گزینه 2و4، ناگزیر باید به سراغ ترجمه برویم که در می یابیم پاسخ صحیح گزینه 2 است. 
 Picture 048444
 
سوال 136:
سوال بسیار زیبایی است. تمامی نکات را چندین بار در کلاسها اشاره کردم. با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. یک فروند since چالشی در صورت سوال رویت می شود. چون بعد از since فاعل و فعل (فعل در جای خالی خواهد نشست) وجود دارد پس رابط شمرده شده و معادل because است. صورت سوال 2-2 است و یک فعل نیاز داریم لذا گزینه های 1و2 غلط هستند.
حال نکته زیبای این سوال اینجا مطرح می شود.
همان طور که در کلاس تاکید شد در مبحث دو فعل متوالی خبری از حرف اضافه فعل (هر چند مناسب!!) نیست و باید فعل ۲ یا با to یا بدون to یا ingدار بیاید.
لذا پاسخ صحیح گزینه 4 است.     
این 2 سوال رو مختصراً به پاسخ کلیدی اشاره می کنم و فردا پاسخ تشریحی را ارایه می دهم :
 
سوال 137 : پاسخ صحیح گزینه 3 است.
سوال 138 : پاسخ صحیح گزینه 1 است.
Picture 046
150
 
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری 95(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)
و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکــ پور :
 
سوال ۱۳۹ : گزینه 4 صحیح است.
آقای شوارتز امروز صد ساله شد و راز …طول عمر…. او ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب است.
Revival : فصل 2-صفحه 46
Persistence : فصل 8-صفحه 159
Permanence : فصل 2-صفحه 39 
Longevity :از صفت long در معنای طولانی و بلند می آید که در معنای طول عمر و سن و سال است.
سوال 140 : گزینه 3 صحیح است.
او سوال روزنامه نگار را …مرتبط…. با موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی ندانست و ترجیح داد به آن پاسخی ندهد.
Sensitive : فصل 5-صفحه 94
Peripheral :فصل 12-صفحه 233 – لغت زیبایی است!
Pertinent : فصل 15-صفحه 295
Attentive : فصل 15 صفحه 303
 
سوال 141 : گزینه 3 صحیح است.
بالکن خانه جدید او به محدوده زمین همسایه‌اش ….تجاوز کرده بود…. و بنابراین باید خراب شود.
Infiltrated into : فصل 13 صفحه 246 – در معنای نفوذ کردن
Deprived of : فصل 7 صفحه 137 – چندین بار در کلاس ها بر معنی این فعل تاکید کردم و بیان شد که با Derive اشتباه گرفته نشود.
 Encroached on : در معنای به ملک کسی تجاوز کردن است لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه 3 که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Imposed on : فصل 6-صفحه 119
سوال 142 : گزینه 1 صحیح است.
خانه همسایه ما صرفا دارای زیبایی …بیرونی…. است و از نظر داخلی بسیار کثیف است.
Extrinsic :فصل 3 صفحه 66-در راستای رویکرد یادگیری لغات از روش ریشه شناسی چندین بار در کلاس به پیش وندهای in , ex که متضاد هم هستند اشاره شد و مثال های interior,exterior و internal,external زده شد.
Aesthetic :فصل 18 صفحه 345
Decorous : در معنای مودب و بانزاکت است،طبیعتاً برای این معنا چندین لغت پرکاربرد وجود دارد که این لغت را در مقایسه با بقیه کم تکرارتر کرده است و در کتاب هم آورده نشده است. 
Tender : به معنای ترد و شکننده است. در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست و لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد.
سوال 143 : گزینه 4 صحیح است.
ما همگان به وسیله …مهارتی…. که آن مجسمه ساز مجسمه یخی را ساخته بود تحت تاثیر قرار گرفتیم. 
Aggression : فصل 11 صفحه 209
Implement : فصل 6 صفحه 121 –  لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کلاسی به اهمیت این لغت و مترادف پرتکرار آن execute تاکید نکرده باشم! 
Abruptness : فصل 1 صفحه 21
Dexterity : فصل 16 صفحه 321 – در کلاسهای ترم پاییز دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی چندین بار به لغت ماهر،متخصص،زبردست و مترادفهای adroit = deft = skilled = expert = adept = dexterous اشاره کردم. 
سوال 144 : گزینه 2 صحیح است.
مردم به زودی از تاکتیک های ماکیاولیستی او برای پیروزی در انتخابات مطلع شدند و روش‌های فریبکارانه او را ….محکوم کردند….
Dissatisfy : فصل 4 صفحه 83
Condemn : فصل 5 صفحه 105 – در کلاس با ذکر یک مثال کاربردی بیان کردم که این نوع محکوم کردن با محکوم کردن به زندان متفاوت است ، condemn در معنای تقبیح کردن است ، برای مثال می گوییم ما تبعیض نژادی در هر جای جهان که باشد را محکوم(تقبیح) می کنیم. 
Overlook : فصل 2 صفحه 38
Threaten : فصل 4 صفحه 90
سوال 145 : گزینه 3 صحیح است.
کیم یک غذاخور …وسواسی و سخت گیر… است که دایما سعی می کند از غذاهایی که توسط بهترین آشپزها پخته شده است هم ایراد بگیرد. 
daunting : فصل 18 صفحه 343
superfluous : فصل 18 صفحه 357
crucial : فصل 3 صفحه 68
fastidious : فصل 13 صفحه 261 – لغت جالبی است!
سوال 146 : گزینه 4 صحیح است.
دختر بچه به طور خیلی هوشمندانه ای سوال من درباره شغل پدرش را، با سوال کردن ابزاری که در دستم بود …منحرف کرد….
expose : فصل 8 صفحه 162
accuse : بینهایت لغت پرکاربردیست و در بیشتر از 18 جمله مثال کتاب لغت accuse استفاده شده است.(صفحه 32،صفحه 37،صفحه 88،صفحه 115،صفحه 123و…)
retaliate : فصل 13 صفحه 254
deflect : در معنای منحرف کردن هست،از آنجایی که برای این معنی یعنی منحرف کردن، لغات پرکاربردتر و پربسامدتری چون deviate,pervert,digress,divert سراغ داریم لذا یادگیری deflect را آنچنان پرکاربرد و مفید نمیدانم، طبیعتاً آن را در کتاب هم نیاوردم.در این تست هم همانند تست شماره 141 طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانیم با رد آنها و با اطمینان بگوییم گزینه 4 که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است!
سوال 147 : گزینه 3 صحیح است.
من میان زندگی گیاهی و حیوانی ….قیاس…. بر قرار کردم و به او گفتم که دانه‌ها مثل همان تخم‌ها هستند،مانند تخم مرغ و تخم پرندگان که مرغ مادر آن‌ها را تا زمانی که جوجه‌ها بیرون بیایند گرم و خشک نگه می دارد.
Distinction : فصل 10 صفحه 194 
Equilibrium : فصل 15 صفحه 298
Analogy : فصل 8 صفحه 148 – لغت زیبایی است در معنای قیاس! – عبارت to make analogy between را در مقالات زیادی مشاهده می کنیم. 
Generalization : لغت ساده و پرکاربردیست و در بیشتر از 9 جمله مثال کتاب از آن استفاده شده است.(صفحه 131،صفحه 201،صفحه 221 و…)
سوال 148 : گزینه 1 صحیح است.
 اینکه پشه‌ها همه جا بودند ….مانع…. خوابیدن ما شد؛ طوری که تا صبح به دنبال وسیله ای برای فراری دادن پشه‌ها می‌گشتیم.
 
در صورت سوال لغت omnipresence در فصل 17 صفحه 327 آمده است. حتـــــی لغت mosquito در معنای پشه!! هم در جمله مثال صفحه آخر کتاب یعنی صفحه 358 آمده است. هرچند که طبیعتاً در ساختار زبان عمومی آکادمیک پشه لغت پرکاربردی نیست!!!!  
 
Prevent : فصل 8 صفحه 151 – فصل 13 صفحه 258
Withdraw : فصل 2 صفحه 36
Withhold : فصل 13 صفحه 259
Avoid : فصل 8 صفحه 157 
سوال 149 : گزینه 4 صحیح است.
سبکی که او لباس می پوشد و ولخرجی می کند به روشنی نشان دهنده …ثروتمند بودن…. خانوادگی اوست.
گزینه های سوال برای شاگردانم بسیار خاطره انگیز است!!
Influential : این لغت صفت فعل ساده influence هست که بیشتر از 16 بار در مترادف های لغات و جمله مثال های کتاب آورده شده است.
Benevolent : فصل 16 صفحه 323 – لغت بسیار زیبایی است!!! این لغت سمبل مبحث ریشه شناسی کلاسهای من است. در تمـــــــام کلاس هایم برای شروع مبحث ریشه شناسی لغت، از این لغت شروع می کنم.
فرصت رو مغتنم می شمرم و اینجا مجدد این لغت رو با هم بررسی می کنیم : bene پیشوندی در معنای خوب است همانند لغتهای benefit(در معنای مفید) و benefactor(در معنای نیکوکار). vol هم ریشه ای است در معنای خواستن همچون لغت Volunteer (یعنی داوطلب) یا Volition(در معنای خواست و اراده). ent هم پسوند صفت ساز است، حال خودتان بگویید معنی این لغت چیست؟ بله،خیرخواه 
 
اصولی ترین و آکادمیک ترین در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری واژگان قدرتمند می سازد.
 
Frugal : فصل 9 صفحه 166 – در معنای خسیس و صرفه جو است – در تمـــــام کلاسهای گروهی 12 جلسه ای چندین بار به متردافهای این لغت اشاره کردیم thrifty = parsimonious = miserly = stingy که اکثر دوستان بذله گو در ذکر مترادف به استان اصفهان!!! اشاره داشتند.  
Opulent : فصل 18 صفحه 345
سوال 150 : گزینه 2 صحیح است.
Amalgamate : لغت خوبی در معنای یکی کردن، ادغام کردن هست. مترادف بسیار خوبی برای لغت merge هست. در ویرایش بعدی کتاب حتماً در فصل 1 در کنار لغت merge قرار میگیرد.
 Augment :  فصل 16 – صفحه 345
Release : فصل 3 – صفحه 60
Prolong : فصل 15 – صفحه 296
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری استاد نیک پور
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری 95 (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
Picture 047a

reading2
 
سوال ۱۵۱ : گزینه 2 صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه 3 صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال 154 : گزینه 3 صحیح است. 
سوال 155 : گزینه 2 صحیح است.
 

readingcom

سوال ۱۵6 : گزینه 2 صحیح است. 
سوال ۱۵7 : گزینه 1 صحیح است. 
سوال ۱۵8 : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال 159 : گزینه 2 صحیح است. 
سوال 160 : گزینه 3 صحیح است.
 

154 دیدگاه

 1. وقت بخیر استاد عزیز
  گرامر امسال ساده بود ولی لغت وحشتناک بود
  مهندسی عمران
  با تشکر از شما

  • ::نیک پور::

   با سلام
   اگر کتاب لغت من رو مطالعه می کردید به راحتی می توانستید به 11 تست از 12 تست پاسخ دهید

 2. باسلام. استاد پس چرا جوابها روی سایت نسیت. از استرس مردیم

 3. پس فنی رو کی میذارید؟

 4. داوطلب مجدد شرکت در آزمون دکتری آبان 95

  با سلام و عرض ادب؛
  این تطابق لغات با کتاب لغات شما واقعأ فوق العاده ارزشمند است.
  استاد گرامی ؛ من پارسال دکتری دوره شبانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مکانیک قبول شدم اما به دلیل هزینه بالا و مشکلات مالی انصراف قطعی دادم. امسال حق شرکت نداشته ام. الان فقط و فقط میخواهم دوره روزانه دانشگاه های تهران رو قبول شوم. بنابراین، الان میخواهم برای آزمون دکتری آبان 95 کار کنم. سوال من این است که من لغات 504، اسنشل تافل (450 لغت)، 400 تافل و 1100 را مسلط هستم به نظر شما احتیاج هست کتاب لغات شمارو خریداری کنم؟ اصلا هزینه کتاب برام مهم نیست فقط هدف ام اینه از 12 سوال لغت حداقل 8 سوال رو پاسخ دهم تورو خدا راهنمایی کنید. بعدشم در مورد گرامر خیلی مایل هستم یک جلسه جمع بندی را حتمأ شرکت کنم. شهرستانی هستم و توانایی اومدن به کلاس های ترمی شمارو در تهران ندارم. در واقع من میخواهم در بدترین شراطی زبان رو بالای 50 درصد بزنم. لطف بفرمایید پاسخ دهید.
  یک دنیا ممنون.

 5. با سلام لطفا پاسخ گروه زبان فنی و مهندسی هم ارایه کنین
  با اشکر

 6. سلام استاد خسته نباشید. چرا جواب سوالات رو نمیذارید؟استرس زیادی دارم

 7. خانم دکتر

  سلام
  چقدر طول می دید که بفرستین خوب تایپ کنید لازم نیست حتما خود سوال را ارسال کنید.

 8. سلام
  خداوکیلی تست 132 رو زدم و بهم جرات داد تا پنج تست دیگه هم جواب بدم.
  رو حساب همین تست، ریسک کردم/ امیدوارم نتیجه بخش باشه!!!

 9. مهندسی رو هم بذارید لطفا

 10. بحرالعلوم

  سلام استاد نيك پور من براي كنكور دكترا كتاب زبان عمومي شما مطالعه كردم ١٨ درس كامل خوندم و ١٢ تست لغت زدم
  خيلي از كتاب عاليتون ممنونم به همه دوستان كه علاقه دارن در كنكور ارشد و دكترا زبان خوب بزنن كتاب استاد نيك پور پيشنهاد ميكنم.
  واقعا تمام لغت مهم چه در گزينه ها چه در صورت سوال در كتاب استاد نيك پور موجود بود.

  • ::نیک پور::

   ممنونم لطف دارید
   کسانی که 18 فصل کتاب لغت من رو مطالعه می کردند باید به 11 تا 12 تست از 12 تست لغت پاسخ صحیح دهند.

 11. سلام آقاي نيك پور
  لطفا سوال هاي علوم پايه ( زمين شناسي)جواب بدهيد..
  با توجه به جزوه كلاس و كتاب لغات ، ١٤ سوال از ٣٠ تا جواب دادم

  حتي سوال هاي زبان تخصصي را هم با استناد با لغات كتاب جواب دادم..
  اميد وارم درست جواب داده باشم

 12. خانوم دکتر! ;)

  استاد ممنون ولی دق کردیم …. زودتر بقیه رو هم بذارین لطفا .. تا اینجا که همه رو درست زدم!

 13. درود بر دوست عزيزم اقاي نيك پور، اقاي نيك پور. زبان رو ٩٠درصد زدم، پارسال زبان رو ٦٠درصد زده بودم، اما امسال با خواندن كتاب لغات شما ،درصدم افزوده شد.

 14. سلام استاد نیکپور
  جواب سوالات زبان گروه فنی رو کی می گذارید؟؟؟
  سوالات گرامر گروه فنی خوب بودن و من به راحتی زیر 10 دقیقه به 6 تا از 8 تا جواب دادم اما چون لغت زیاد نخونده بودم، به سوالی جواب ندادم!!!
  ممنون از کلاس های خوبتون، کلاس های آمادگی برای کنکور آبانتون کی شروع می شن؟؟؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   گروه فنی و مهندسی تا ساعتی دیگر به دستم می رسد و پاسخ میدم
   دوره امادگی زبان عمومی دکتری 95 برای آبان ماه از اردیبهشت آغاز می گردد.

 15. با سلام و احترام
  ضمن عرض تشکر از دکتر نیک پور که تجربیات ارزشمند خودشون رو در اختیار دانشجویان میگذارند
  مشتقاته منتظر اعلام پاسخ تشریحی مربوط به گروه علوم پایه(علوم ریاضی)هستیم

 16. سلام و خسته نباشید جناب دکتر این کتاب رو از کجا میشه تهیه کرد؟ میتونیم برای شهرستان اینترنتی بخریم؟

 17. سلام استاد من تو ٦ اسفند كلاس اميركبيرتونو بودم و واقعا امروز حس خوبي به گرامر ها داشتم تا اینجا که جوابارو گذاشتید درست زدم و ریدینگ هم خوب بود بنظرم ممنونم و اینکه بنظرم كارم به ابان میکشه میخواستم بپرسم کتابتون کی تجدید چاپ میشه و اینکه اولین دوره ۱۲جلسه ایتون از کی شروع میشه

 18. سلام. لطفا مهندسی هم جواب بدین.

 19. استاد بقیه اش رو کی میدین؟؟

 20. سلام استاد کی جوابهای گروه علوم پایه را می زنید؟ ممنون.

  • ::نیک پور::

   سلام
   فقط سوالات گروه های علوم انسانی و هنر و کشاورزی دسترسی دارم
   سوالات گروه های دیگر به محض اینکه به دستم رسید چشم

 21. بنده با اینکه همه کتاب نرسیدن بخون اما واقعا بیشتر لغات مطابقت داشت با کتاب استاد نیک پور عزیز ممنون

 22. خدایا شکرت
  6 تا از 8 تا درست در اومد
  2 تا هم نزده
  استاد حنجره تون طلا
  سایه تدریس تون مستدام

 23. خدا كنه زودتر سوالا به دستتون برسه
  اصلا فكرر نميكردم سوال هاي تخصصي رو بتونم با كتاب لغت جواب بدم

  من بي صبرانه منتظر جواب سوال هاي علوم پايه هستم….

  واقعا ممنونم كتاب لغات عالي بود..همين طور جزوه و that مشكل پور

 24. با عرض سلام
  در پاسخ تشریحی سوال 136 گفتید که فعل live و believe (در معنای اعتقاد داشتن و با حرف اضافه in ) اصلاً مجهول نمی شوند.
  لطفا اگر برای این نکته منبعی دارید ذکر بفرمایید چون من فکر نمیکنم حرف شما درست باشه.
  در زیر نمونه هایی از کاربرد این افعال در حالت مجهول از منابع معتبر می آورم. (این جملات را می توانید با سرچ در گوگل ببینید)

  Only with Kant shall we encounter a front-rank philosopher whose whole life was lived in a university
  (The Oxford Illustrated History of Western Philosophy)

  the lives of early modern people were lived much more publicly than our own
  (Early Modern Europe: An Oxford History)

  The miracles are believed in by many, but spiritualism lags far behind the Mormon theology, and probably always will do
  http://dictionary.reference.com/browse/spiritualism

  In short, insofar as imagined communities, norms, totemic symbols, or essentialized identities are believed in by aggregates of individuals, the collective factor then comes back into play as a functioning social ontology
  (The Oxford Handbook of the Sociology of Religion)

  سوال 137 گزینه 3 صحیح است.

  • ::نیک پور::

   سلام
   بله مثال های آورده صحیح است. این بحث که این افعال مجهول نمی شوند با فرض فاعل انسان هست که در صورتی که فاعل شخص زندگی کننده یا معتقد باشد نمی توان مجهول کرد.
   ولی در مثال هایی که شما آوردید مثلاً ذکر شده : زندگی زندگی می شود که بله می تواند این جمله وجود خارجی داشته باشد.
   بله سوال 137 رو یکی دیگر از دوستان هم اشاره کردند و اصلاح شد.

   • با تشکر از شما
    البته در همه این جملاتی که ذکر شد، فاعل انسان است. زندگی توسط انسانها زندگی می شود و باورها توسط انسانها باور می شوند..
    نکته دوم اینکه در اصلاح پاسخ سوال 136 نوشتید که” believe to در معنای پنداشتن است.”
    اما اینجا to حرف اضافه‌ی فعل believe نیست (بر خلاف believe in) یعنی مثلا نمی توانیم بگوییم I believe to God
    در جملات فوق این ساختار را داریم:
    Passive voice + infinitive
    مثال:
    He is believed to be dangerous
    She was told not to come back
    He was expected to be here one hour ago
    You are not allowed to enter the room

 25. الهام عابدینی

  سلام استاد عزیز
  اصلا باورم نمیشه که برای اولین بار همه سوالات گرامر رو درست زدم!!!
  حتی سر جلسه تست کردم یکی دوتاشو با روش ترجمه که خودم قبلا انجام می دادم و با اطمینان غلط می زدم!!
  ازتون خیلی خیلی ممنونم

 26. سلام … ممنون از زحمتی که کشیدید … فقط سوال 137 من نفهمیدم چرا گفتید 1! آخه preserved اومده و فکر کنم برای اینکه معنی بده باید قبلش چیزی بیاد که فعل به قرینه اون حذف بشه!

 27. با سلام و سپاس
  استاد پاسخ تست 135 چرا نمیتونه گزینه 3 then باشه با توجه به معنی؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   move away فعل دو قسمتی هست و قید مجاز نیست بین اجزای یک فعل دوقسمتی باشد.
   به این دلیل گزینه 3 then غلط هست.

 28. سلام و عرض ادب آقای نیکپور
  سوال 136 چرا گزینه 4؟!!!
  مگه حرف اضافه فعل believe حرف in نیست؟!!!!!
  believe to نداریم که!!!!!!!!!!!!!

  • ::نیک پور::

   سلام
   همین نکته هست که این تست رو جالب می کنه
   believe in در معنای اعتقاد داشتن است و believe to در معنای پنداشتن است.
   طبیعتاً اینجا معنای ستاره ها اعتقاد دارند معنای با مفهومی نیست!!! پس اگر نمی دانستید که believe to هم داریم با رد گزینه 3 می توانستید به پاسخ صحیص برسید

 29. سلام
  سوال 141 گزینه 3 نمی شه. گزینه 3 یعنی تجاوز کردن از، از محدوده گذشتن؟

 30. سلام استاد خسته نباشید, ممنون از پاسخ های تشریحی که گذاشتین. تست گرامر ها خوب بود ولی متاسفانه لغات و پسیج ها واقعا سخت بود :( من متاسفانه فقط تونسته بودم تا فصل ۸ کتاب لغات شما رو بخونم. تشکر از زحماتتون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   کم مطالعه کردید دیگه باید بیشتر می خوندید!
   من چقــــــــدر بر مطالعه لغت در کلاس ها تاکید می کردم!!

 31. کسایی که در کلاسهای یک روزه گرامر شرکت کردند هر 8 سوال را صحیح جواب دادند؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   لزوماً خیر!
   درسته ما در کلاس معجراتی رو برای شما رقم می زنیم و حالت ملکوتی را در تست زنی با هم تجربه می کنیم ولی این حرف که بگوییم هر کسی در کلاس شرکت کند حتما 8 از 8 خواهد زد حرف منطقی نیست
   من نکات رو از سطح صفر(حتی به قول بعضی از دوستان از سطح زیر صفر) تا 100 به شما درس می دهم و اگر شما خوب نکات رو فرابگیرید می توانید به درصد ایده آل برسید

   • استاد خدا خیرتون بده
    من قبلا هرموقع امتحان زبان میدادم با اعتماد به نفس و اینکه واژگان و درک مطلب میزنم گرامر سخته، همیشه گرامر رو میپیچوندم :)
    ولی این بار واژگان و مطلب ها واقعا سخت بود و اگه گرامر رو نیومده بودم کلاس شما، زبان اصلا نمی تونستم بزنم.
    6تا تست گرامر رو بااعتماد به نفس زدم. :)
    ممنون

 32. سلام استاد سوال 144 میشه گزینه 4 درسته شما به اشتباه نوشتین 143

 33. استاد من جزوات تابستانه شما را دارم و کلمات خوبی هستند نیاز به خرید کتاب برای من هست یا نه چون من 700 کلمه از کلمات شما را که دارم 5 قسمتش را لطفا راهنمایی کنید

  • ::نیک پور::

   سلام
   آن 5 قسمت جزوه برای 2 سال گذشته است و در ساختار کتاب تفاوت بسیاری در آن اعمال شد.
   لذا حتماً کتاب را خریداری کنید

 34. مدیر مدبر

  ضمن تشکر و تقدیر از جناب دکتر نیک پور و سایت مفیدش به نظر میاد تاخیر در ارسال جواب ها به خاطر بالا بردن آمار سایت باشه که هر کدوم از ما هم بود همین کارو می کرد در کل ممنون و سپاس گذار

 35. همین نکات گرامری که در کنکور دیروز آمده بود در کلاس یک روزه تدریس شده بود؟
  آیا می شود کلاس یک روزه قبل از آزمون msrt سه اردیبهشت هم بزارید.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله تمامی نکات در کلاس 1روزه تدریس شده بود.
   برای آزمون msrt یک کلاس 4جلسه ای داریم که از اواسط فروردین ماه آغاز می گردد

 36. بسیار ممنون از زحمت شما قطعا کتابهای شما در پاسخگویی ما خیلی تاثیر گذار بود.
  منتظر بقیه پاسخهای زبان علوم انسانی هستیم.

 37. لطفا صورت سوال 150 را بگذارید.

 38. سلام استاد. جواب ریدینگا را هم میذارید؟

 39. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز فکرکنم سوال آخر لغت رو نگذاشتید؟ ممنون میشم اگه در سایت قرار بدید. با تشکر فراوان

 40. با سلام خدمت شما استاد محترم.جناب آقای نیک پور، کلاسای سال جدید از کی شروع میشه. و اینکه کلاس تافل چند مدت طول میکشه

 41. سلام
  پس چی شد این فنی مهندسیا استاد عزیز
  قیافمون شبیه کوروکوروم شده

 42. سلام لطفا تست ۱۵۰ رو بذارید برامون

 43. سلام استاد
  تو رو خدا زودتر جوابای مهندسی رو هم بذارین مردیم از استرس
  ممنون

 44. سلام استاد
  من همه رو تا اينجا غلط زدم دارم سكته مي كنم

 45. سلام. استاد مهندسیا رو بیخیال شدین؟
  شما که خودتون مهندسین

  • ::نیک پور::

   سلام
   این چه حرفیه مگه میشه ما مهندسان عزیز رو فراموش کنیم
   سوالات فنی و مهندسی هنوز به دستم نرسیده به محض دریافت پاسخ رو شروع می کنم.

 46. سلام استاد خوبید؟
  بابا کلیدارو برا این دوستان بزارید دیگه گناه دارن

  • ::نیک پور::

   سلام
   سوالات فنی و مهندسی و علوم پایه هنوز به دستم نرسیده امروز هم هر چند ساعت یک بار به اینترنت دسترسی داشتم به همین خاطر سوالات با کندی در سایت قرار گرفت

 47. سلام استاد ، خسته نباشید .تصمیم دارم برای امتحان دکتری آبان زبان عمومی رو درصد بالایی بزنم اما نمیدونم باید از کجا شروع کنم و چه کتابهایی رو از فروردین بخونم.اگه لطف کنید راهنمااییم کنید ممنون میشم .
  با تشکر فروان

  • ::نیک پور::

   با سلام
   از کتاب مرجع لغات زبان عمومی من شروع کنید.
   در ادامه بهتون میگم چطور ادامه بدید
   اگر تهران هستید شرکت در کلاس 12 جلسه ای به شما کمک به سزایی می کند و مسیر بهینه ای رو براتون ترسیم می کند

   • با سلام و تشکر فراوان از شما استاد محترم
    نه من در شهرستان گیلان زندگی میکنم و متاسفانه امکان حضور در جلسات شمارو ندارم
    میشه لطف کنید بفرمایید. که برای خواندن گرامر از کدوم کتاب شروع کنم؟
    باتشکر فراون

 48. با سلام وادب وتشکر فراوان به خاطر زحمت زیادی که کشیدید. فقط خواستم بدونم جواب ریدینگ ها کی گذاشته میشه استاد و سوال آخر لغت چی میشه چون 11 تاست لغات بالا. باتشکر فراوان

 49. سلام استاد عزیز
  جاب دکتر کتاب گرامر هم از شما چاپ شده است؟
  یا فقط همون کتاب لغات هست

  خیلی اردتمندم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   سبک تدریس من در گرامر در قالب نوشتاری کتاب اثربخشی ندارد و باید در کلاس حضور داشته باشید
   در حال حاضر همان کتاب مرجع لغت زبان عمومی موجود است.

 50. کسی سؤال 150 را اینطرفا ندیده است :-))

 51. با سلام و احترام , استاد گرامی بی صبرانه منتظر پاسخهای شما به سوالات درک مطلب انسانی 95 هستم . با نظر به برآورد شخصی من , سوالات درک مطلب هم به لحاظ محتوای متون و هم به جهت ساختار سوالات تاحدودی غامض بود نسبت به سوالات سالهای گذشته . درباره ی چند پیمایش انجام شده و نتایج آنها بود , حتی یک سوال موضع نویسنده را در قبال متن میخواست اگر اشتباه نکنم .
  With best wishes, Maryam, Visiting Faculty of Sociology

  • ::نیک پور::

   سلام
   من فقط به اولین متن رشته علوم انسانی و 3 سوال اول آن دسترسی دارم
   پاسخ 3سوال اول را در سایت قرار دادم
   متن دوم رو هنوز ندیدم

 52. با سلام
  استاد عزیزم همه جا اول سوالات فنی و جوابهای فنی و روشهای فنی رو اول می زارن و فنی سرسبد هست ولی ما از دیروز هر 10 دیقه سایتتون رو سر می زنیم از فنی خبری نیست…لطفا فنی رو هم لطف بفرمایید

 53. سلام و درود بر استاد، من کتاب لغات شما رو خوندم، ولی موقع جواب دادن به سوالات حالم اصلا خوب نبود، کلا روز امتحان حالم بد بود. با این حال تعدادی از لغات رو زدم.
  میخواستم بپرسم، که ایا پاسخهای فنی و مهندسی رو هم اینجا اعلام میکنید؟ و چه موقع؟ بی صبرانه منتظر هستم

  • ::نیک پور::

   سلام
   حتما صلاحی درون بوده
   پاسخ های گروه فنی و مهندسی و علوم پایه به محض اینکه دفترچه به دستم رسید چشم

 54. جسارتا برای سوال 151 گزینه مناسب تر نیست؟ بنظرم مجموعه ی سه پاراگراف رو بهتر پوشش میده

 55. پاسخهای گذاشته شده را دیدم . ممنون از لطف شما .

 56. کریمی نژاد

  با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز .ممنون از زحمتی که واسه تایپ و اسکن و در کل جوابدهی به تست ها میکشین.جسارتا به نظر منم سوال 152 گزینه دو میشه چون کلی تره.متن در مورد این بود که لزوما افراد نابغه و سرآمد تو همه زمینه ها نابغه نیستن و…حالا تحقیقات رو رو نوجوانان و افراد مشهور انجام داده بود.
  موفق و سربلند باشین

 57. سلام استاد ممنونم بابت پاسخگوییتون. یه سوال٬ در سوال ۱۵۱ گزینه ۲ نمیتونه جواب باشه؟؟؟9

 58. با سلام، استاد عزیز به نظرتون پاسخ سوال 151 نزدیک تر به گزینه2 نیستش؟ گزینه3 بسیار کلی هستش و متن رو پوشش نمیده،

 59. سلام
  ظاهرا ترتیب گزینه ها برای همه یکی نبوده و برای هر کسی متفاوت بوده. درسته؟
  میشه کسی راهنماییم کنه؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   ترتیب گزینه ها مهم نیست
   مهم پاسخ صحیح است
   حال می تواند این پاسخ صحیح در دفترچه ای گزینه 1 باشد یا در دفترچه دیگر گزینه 2

 60. استاد گرامی به نظرم برای سوال 151 گزینه 2 مناسب تر است. دلایل بنده به شرح زیر است:
  ا- در گزینه 3 از واژه teen استفاده شده. به عبارت دیگر بیانکرده که موضوع متن هوش در نوجوانان می باشد. در حالی که می بینیم در هر 3 پاراگراف به بررسی هوش در کودکان پرداخته و از واژه children استفاده کرده. فقط از وازه teen در خط 4 استفاده شده و در آنجا نیز بیان شده که چنین کودکانی در اوایل نوجوانی دانشگاه خود را به اتمام می رسانند و هیچ اشاره ای به هوش در نوجوانی نکرده است.
  2- در پاراگراف دوم به صورت صریح به عدم یکسانی هوش را در کودکان اشاره کرده. در پاراگراف اول نیز در خط ششم به کودکانی اشاره کرده که هوش خود را در یک حوزه نمایش داده در صورتی که در خطوط قبلی به کودکانی اشاره داشته که در چند زمینه هوش دارند و به نوعی به عدم یکسانی هوش در زمینه های مختلف اشاره دارد.

 61. سلام بر استاد نیکپور

  استاد سوالا بس که هیجان انگیز بود، من رفتم توی حالت ملکوتی … :)

 62. روانشناسی عمومی

  به نظرم گزینه 3 در سوال 136 درستره

 63. استاد گرامی تا اونجا که یادمه سوال بعدی متن اول به دو تحقیق اشاره شده در پاراگراف دوم اشاره داشت که بیان می کرد نتایج این دو تحقیق نسبت به هم چگونه اند و پاسخ آن این بود که نفش همسو یی در توضیح عدم یکسانی هوش دارند.

 64. سلام استاد گرامی. من قصد دارم برای کنکور آبان آماده بشم و کتاب لغات شما رو بخونم. ولی گرامر برام کابوس شده. انصافه آخه شما فقط تهران باشین؟ پس ما چیییی؟ :( استاد یه راه حلی چیزی توروخدا بگین واسه بچه های شهرستانی. ممنونم

 65. سوال 153 به بعد رو نمیذارید؟

  • ::نیک پور::

   به سوالات 153 به بعد دسترسی ندارم
   هر وقت به دستم رسید چشم
   فقط شنیدم گویا متن دوم سخت تر از متن اول بوده است.

 66. دوستان كسي از استعداد خبري نداره؟؟؟؟؟؟

 67. ديدگاه من تاييد نشد؟

 68. سلام پس چرا جواباي علوم پايه رو نميذارين

  • ::نیک پور::

   سلام
   سوالات علوم پایه و فنی مهندسی هنوز به دستم نرسیده است.
   به محض دریافت سوالات فرایند پاسخ به سوالات رو آغاز می کنم

 69. سلام ، ممنون ميشم اگر در صورت اطلاع بفرماييد با درصد بين 60 تا 70 زبان 30 تخصصي و 20 استعداد تحصيلي در رشته مکانيک حدودا چه رتبه ايي کسب ميکنم.

 70. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد نیک پور ممنون میشیم بقیه جوابارو هم بزارید. با تشکر

 71. سلام استاد. من یه دانشجوی شهرستانی هستم. خواهش می کنم سوالای من و پاسخ بدید. من امسال تو کنکور دکتری شرکت کردم ولی اصلا نتونستم زبان وخوب پاسخ بدم. خواهشا من و راهنماای بفرمایید اگه کتاب لغات عمومی شمارو بخونم میتونم سال اینده زبان رو بالای 40 بزنم. همچنین برای ازمون زبان msrt همین کافیه؟ اخه ازمون خرداد میخوام شرکت کنم. خواهشا پاسخ بدید چون امروز دارم میرم کتابتون و بخرم..منتظر پاسختون هستم..

  • ::نیک پور::

   سلام
   اگر کتاب لغات من رو امسال مطالعه می کردید به 10 تست از 12 تست به راحتی پاسخ می داید
   اگر کلاس گرامر من رو هم می آمدید به 5 تست از 8 تست پاسخ می دادید
   اگر امسال کتاب رو مطالعه کنید تحقیقاً درصد بالای 40 را کسب خواهید کرد

 72. من فقط 1 غلط داشتم اونم infiltrate بود که اینقدر عجله ای زدم و فکر کردم معنای مجازی داره و یعنی همان trespass. خیلی پشیمونم عجله کردم

 73. داوطلب مجدد شرکت در آزمون دکتری آبان 95

  با سلام و عرض ادب؛
  وقت به خیر، استاد عزیز دارم زبان رو برای آزمون دکتری آبان 95 و تافل مطالعه میکنم من طبق بررسی های که کردم شدیأ به کتاب لغت شما احتیاج دارم متأسفانه این کتاب در کتاب فروشی های شهرستان ها موجود نیست چطوری میشه سریع این کتاب رو خریداری کرد؟ آیا قرار است این کتاب شما چاپ جدید بشه؟ ممنونم میشوم پاسخ دهید.
  استاد عزیز؛ من طبق آنالیزی از لغات دکتری 95 انجام داده ام از12 سوال لغت مجموع 48 لغت دقیقأ از منابع زیر آماده است:
  1- کتاب 504، 2 لغت.
  2- اسنشل تافل 7 لغت.
  3- 1100، 14 لغت.
  4- 400 لغت تافل، 4 لغت.
  5- منابع نامشخص، 5 لغت.
  6- کتاب لغت استاد نیک پور 16 لغت (این 16 لغت در کتاب های 504، 1100، اسنشل تافل و 400 تافل موجود نیست).
  شایان ذکر است در کتاب لغات استاد نیک پور 91 درصد لغات کنکور دکتری 95 موجود است , این یک شاهکار محصوب میشه. البته، من متأسفانه این کتاب را ندارم و منبع فقط سایت خود استاد نیک پور است و بطور قطعی هم صحیح است.

 74. اصلا حواستان بود امسال زبان نمره منفی داشت! روی جلد دفترچه شماره 2 ، دقیقا زیر جدول مربوط به تعداد سوالات و مواد آزمون ها، نوشته شده بود این آزمون نمره منفی دارد!

 75. درود بر استاد.
  استاد، پاسخ این «خسته» رو نمی دید؟
  چاکرات

 76. سلام استاد
  ازتون خیلی متشکرم
  اعتماد به نفس من رو خیلی بالا بردید .من کلاس یک روزه گرامر شما رو شرکت کردم و شش جواب صحیح زدم .من همیشه کنکور ها رو یک ضرب قبول شدم اما با زبان صفر و اختصاصی بالا با اینکه زبانم بدک نیست و
  این اولین بار بود که من به سوالات زبان جواب دادم . امیدوارم این بار هم قبول بشم و بیام سر کلاس msrt
  امیدوارم در همه ی زندگی انسان خوب و موفقی باشید .

 77. با عرض سلام و احترام خدمت استاد گرامی. استاد محترم به نظر شما آزمون زبان امسال نسبت به پارسال دشوار تر بود و اینکه میانگین ها به نسبت سال گذشته بهترر میشه؟ من تا به حال 12 سوال رو درست جواب دادم. البته 4 سوال درست جواب داده بودم که متاسفانه پاک کردم. بسیار سپاسگزارم.

 78. سلام استاد نیک پور
  تبریک می گم کتاب شما فوق العاده هست.فقط اینکه برای یادگیری بهتر از کجا می شه تست های کتاب رو تهیه کرد؟متاسفانه امکان شرکت درکلاس های شما رو ندارم.

 79. رضا زا ئر سلیمانی

  سلام استاد چگونه می توانم کتاب زبان علوم پایه ومهندسی را خریداری کنم رضا زائر سلیمانی از خرمشهر

 80. با سلام
  پس چرا از سوال 154 تا 160 رو ننوشتید؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   در حال پاسخ به سوالات گروه فنی مهندسی و علوم پایه هستم
   به اتمام رسید ادامه سوالات متن 1 درک مطلب + متن 2 را قرار میدهم.
   فعلا سوالات گرامر گروه فنی مهندسی را مشاهده کنید و لذت ببرید

 81. دفترچه سوالات ازمون دکتری سال 1395
  http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=2490

 82. ممنون استاد بزرگوار

 83. سلام
  ببخشید توی این آزمون حدودا چه درصدی، درصد خووب به بالا یا عالی بحساب میاد؟

دیدگاهی بنویسید برای ::نیک پور:: لغو پاسخ دهی

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت