حتما بخوانید

پاسخ تست های کار در منزل (پیک شادی!!!) کلاسهای ۱ روزه گرامر زبان عمومی ارشد ۹۷ استاد نیک پور

14713198
پاسخ تست های کار در منزل (پیک شادی!!) کلاس های ۱ روزه گرامر زبان عمومی کنکور دکتری ۹۷ به شرح ذیل است :
صفحه ۱: 
سوال ۱ : 
با نگاه به گزینه ها به دلیل حضور یا عدم حضور رابط نیاز به آنالیز n-1 حس می شود، صورت سوال ۱-۱ است لذا به یک فعل نیاز داریم. تنها گزینه ای که نیاز ما را برآورده می سازد و دارای یک فعل است گزینه ۴ هست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۲ :
ممکن است با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس شود ولی سوال با نکته ساده تری حل می شود. 
قبل از جای خالی حرف اضافه from قرار دارد، لذا تمام آنالیز های دیگر کنار گذاشته می شود و سراغ گرامر حرف اضافه می رویم.
این نکته را می دانیم که :
بعد
 از حرف اضافه اسم می آید، روزی که بخواهد فعل بیاید باید در فرمت اسمی یعنی ingدار باشد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۷ :
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۰-۱ (فعل : acts) است. گزینه ۲ حشوووو!!! بوده و رد می شود.
گزینه ۴ سوال را ۱-۱ کرده و گزینه ۱ نیز سوال را ۰-۲ می کند پس رد می شوند.

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۳ :
با نگاه به گزینه ها نیازی به آنالیز n-1 حس نمی شود. طبیعتاً نیازی به زمان افعال یا آنالیز معلوم و مجهول هم نیست. لذا با آنالیز افعال متوالی درمی یابیم بعد از move باید فعل بعد با to بیاید.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۶ :

با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. یک فروند since چالشی در صورت سوال رویت می شود. چون بعد از since فاعل و فعل (فعل در جای خالی خواهد نشست) وجود دارد پس رابط فعل بیار شمرده می شود، طبیعتاً صورت سوال ۲ – ۲ بوده و نیاز به یک فعل حس می شود. گزینه های ۲و۳ به سرعت رد می شوند. همان طور که در کلاس تاکید شد در مبحث دو فعل متوالی خبری از حرف اضافه فعل (هر چند مناسب!!!) هم نیست و همچون تست ۳ صفحه ۵ جزوه تست ۳۰ صفحه ای کلاس ۱ روزه باید فعل ۲ با to بیاید. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۷۹ :
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال چندین فعل دیده می شود لذا نیاز به حداقل یک رابط حس می شود. تنها گزینه ای که نیاز ما را برآورده می سازد گزینه ۴ (رابط that) است. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۱۳۴ :
با نگاه به گزینه ها در می یابیم که سوال تلفیقی از مبحث صفات و آنالیز n-1 هست.
 گزینه ۴ به سرعت رد می شود چرا که در آن ساختار معروف صفت تفضیلی که همواره : than + صفت + more/less هست رعایت نشده است.(خراب معرووف!!!)
برای انتخاب بین سه گزینه دیگر بهترین ابزار آنالیز n-1 است. با آنالیز در می یابیم جمله۰ – ۱ است و به فعل دیگر نیازی ندارد لذا گزینه های ۲و۳ که دارای فعل هستند رد می شوند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
مروری بر نکات گرامری سوال:
در صورت سوال ساختار بسیار محبوب و زیبای لیست کردن چند آیتم رویت می گردد. بارها در کلاسها اشاره شد در این ساختار زیبا!! تمامی آیتم ها باید با هم هم پایه باشند و عنصری که در بین تمامی آیتم ها مشترک هست فاکتور گرفته می شود، یعنی در اولی نوشته شده و در بقیه ها آیتم ها حذف می شود.
در این سوال تمامی آیتم ها مصدر با to بودند و چون to در همه آنها مشترک است در اولین آیتم نوشته شده و در بقیه فاکتور گرفته شده است. مثال های دیگری از ساختار محبوب لیست کردن چند آیتم در آزمون های گذشته :
 ….He is telling, showing, emphasizing, and trying
کنکور ارشد ۸۷
 …She had tied, wiped, hugged, scrambled, and fought for
کنکور دکتری ۹۳
The fiction writer, poet, and critic Edgar Allan Poe is among the most familiar of American writers
آزمون MSRT شهریور ۹۵
 The success of a naval ship is determined by its seaworthiness, speed, and maneuverability
آزمون MSRT خرداد ۹۶
صفحه ۲ :
سوال ۱ :
با آنالیز n-1 در می یابیم صورت سوال ۰-۰ است، لذا گزینه های ۲و۳و۴ به سرعت رد می شوند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
سوال ۲ :
گزینه های ۱و۲ در حالت نیمه ملکوت!! رد می شوند. با آنالیز n-1 صورت سوال ۰-۲ بوده لذا گزینه ۳ نیز به سرعت رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۳ :
آنالیز n-1 : صورت سوال ۱-۲ است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۴ :
با انجام آنالیز n-1 صورت سوال ۲-۱ بوده لذا دو گزینه ۲و۳ به سرعت رد می شوند. برای انتخاب بین گزینه های ۱ و ۴ با توجه به اینکه فاعل ما یعنی Others یک اسم جمع است لذا گزینه ۴ به دلیل داشتن s سوم شخص رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
سوال ۵ :

طبق رویکردی که در بیشتر از ۱۰ تست در کلاس تمرین شد:
گام اول : آنالیز n -1
گام دوم : آنالیز معلوم و مجهول
با انجام آنالیز n-1 دو گزینه ۱و۴ به سرعت رد می شوند، در ادامه با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که به فعل معلوم نیاز داریم. در کلاس حتی اشاره شد که فعل consist (با حرف اضافه معروف of) در معنای شامل شدن اصلاً مجهول شدنی نیست.
مروری بر افعالی که اصلاً مجهول شدنی نیستند :
include,live,become,occur,cry,undergo 
سوال ۶ :
یک آنالیز n-1 و بعد از آن آنالیز معلوم و مجهول می زنیم. قطعاً حضور by آنالیز معلوم و مجهول را تسهیل کرده و ما را به سرعت به گزینه ۴ می رساند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
صفحه
۳
:
سوال ۷ :
آنالیز n-1 : صورت سوال ۲ – ۳ (فعل سوم relate است). گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند.
در گزینه ۱ and همپایه ساز نیست
در گزینه ۴ حضور by اضافه هست.
 در گزینه ۲ هم محل قرارگیری who بعد از فعل نادرست است.
دقــــت!! : در صورت سوال نقطه داخل گیومه است!!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۸ :
با نگاه به گزینه ها مبحث حروف ربط جفتی در حال نور بالا زدن!! است. گزینه ۱ رد می شود چرا که اصلا جز حروف ربط جفتی نیست. گزینه ۳ نیز رد می شود چرا که ترتیب قرار گیری both و and در آن رعایت نشده است. به زیبایی مشاهده می کنیم در صورت قرارگیری not just در جای خالی، دو سمت خودش و همسرش!! یعنی but همپایه است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۱۴ :
با آنالیز وارونگی در می یابیم تنها گزینه ای که ساختار وارونه به درستی در آن مشاهده می شود گزینه ۱ است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
سوال ۹ :
سوال ترکیبی از سرفصل های زمان افعال و صفت-قید است.
گزینه ۱ به سرعت رد می شود چرا که در آن جایگاه قید قبل از اسم نادرست است.
گزینه ۳ نیز به سرعت رد می شود چرا که در آن محل قرارگیری صفت درست نیست و بعد از فعل آمده است.
برای انتخاب بین گزینه ۲و۴ با بررسی مبحث زمان افعال در می یابیم که به زمان حال کامل نیاز داریم چرا که اثر آن تا به امروز هم باقیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۱ :
سوال را نخوانده گزینه های ۳و۴ در حالت نیمه ملکوت رد می شوند!! چرا که حالت سوالی دارند. با آنالیز n-1 صورت سوال ۰-۱ است لذا گزینه ۱ نیز رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۲ :
یک آنالیز n-1 و بعد از آن آنالیز معلوم و مجهول می زنیم. با انجام آنالیز n-1 گزینه های ۳و۴ رد می شوند و با معلوم و مجهول در می یابیم که اصلاً فعل exist در معنای وجود داشتن مجهول شدنی نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
سوال ۳ :
با آنالیز n-1 صورت سوال را ۱-۱ می بینیم، لذا گزینه های ۳و۴ چون تعادل n-1 را برقرار نمی کنند به سرعت رد می شوند. با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که میلیون ها دلار خرج می شوند و خرج نمی کنند!!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
صفحه ۴ :
سوال ۴ :
آنالیز n-1 : صورت سوال ۱-۲ است، لذا باید فعل find همراه با رابط بیاید وسط!!! یا آشکار یا قایم شده!
طبیعتاً گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۱۳۳ :
در کلاس تاکید کردیم که در مبحث صفت تفضیلی برای استفاده از than دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفته باشد، حال زمانی که than در صورت سوال به کار رفته تحقیقاً ساختار صفت تفضیلی مورد نیاز است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۵ :
با نگاه به گزینه ها مبحث انواع صفات مقایسه ای مورد سوال گرفته است. همچون سوال کنکور دکتری ۹۵ به دلیل حضور than در صورت سوال قطعاً ساختار صفت تفضیلی مورد نیاز است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود. 
سوال ۶ :
با نگاه به گزینه ها و عبارت قبل از جای خالی همان ساختار بسیار معروف صفت + so مورد سوال قرار گرفته است. پاسخ صحیح به وضوح در گزینه ۲ هویداست!!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود. 
سوال ۷۶ :
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال چندین فعل دیده می شود و با چشم غیر مسلح!! ۱-۵ است، لذا فعل cry در گزینه ها باید حداقل با یک رابط بیاید. لذا گزینه های ۱و۴ رد می شوند.
در ادامه بر طبق آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که آنها گریه می کنند و گریه نمی شوند!! لذا باید در فرمت معلوم باشد.
نکته جالب : صورت سوال ساختار زیبای لیست کردن چند آیتم را دارد. در این ساختار کاما ها نقش سیم رابط را دارند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
(رد گزینه های ۱و۲)، بین دو گزینه ۳و۴ هر دو چهرتاً گوشواره مجهول را دارند ولی بارها اشاره شد گزینه ۴ به تنهایی یعنی being + P.P، ساختار فعل مجهول ندارد.
سوال ۷ :
یک آنالیز n-1 و بعد از آن آنالیز معلوم و مجهول می زنیم. با انجام آنالیز n-1 گزینه های ۳و۴ رد می شوند و با معلوم و  مجهول در می یابیم که فعل possess در معنای دارا بودن، مالک بودن، داشتن در فرمت معلوم مورد نیاز است. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۸ :
این تست بسیار شبیه به تست کنکور دکتری ۹۵ است.
به دلیل وجود یک فروند موصولی یک آنالیز موصولی انجام می دهیم، صورت سوال ۰-۱ هست.گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند:
  گزینه ۱ سوال را ۰-۲ می کند.
 در گزینه ۳ by اضافه هست.
با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که فعل undergo در معنای متحمل چیزی شدن اصلاً مجهول نمی شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۹ :
گزینه ها در حال نور بالا زدن!! هستند که همان ساختار بسیار معروف صفت + so مورد سوال قرار گرفته است. پاسخ صحیح به وضوح در گزینه ۲ هویداست!!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
صفحه ۵ :
سوال ۱۰ :
با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که آمریکایی ها خودشان را بالا آوردند و بالا آورده نشدند!!! لذا به فعل معلوم نیاز داریم پس گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند. در گزینه های ۲و۴ با توجه به تفاوت ترجمه ای فعل rise و raise در می یابیم که گزینه ۴ پاسخ صحیح است. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۲۰۶ :
باید گزینه ۴ به rises اصلاح شود.
سوال ۲۸ :
باید گزینه ۴ به lie on اصلاح شود.
سوال ۱۲ :
برای ما سوال بسیار ساده ایست. به تعبیر من و تصدیق شما “خاک بازی” است! در کمتر از چند ثانیه با یک آنالیز n-1 پاسخ صحیح را می یابیم.
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۰-۰ است پس نیاز به یک فعل داریم لذا گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۴ :
سوال زیبا و استانداردی است. تا حد زیادی شبیه به تست کنکور دکتری ۹۲ هست که در کلاس حل می کنیم.
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۰-۰ است پس نیاز به یک فعل داریم لذا گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند. بین گزینه ۲و۴ یک آنالیز معلوم و مجهول می زنیم. همان طور که چندین بار در کلاس تاکید کردم فعل “elect” در معنای “انتخاب کردن” فعل بسیار پرکاربردی هست، در کتاب لغت ما هم در “فصل ۱″ یعنی پراهمیت ترین فصل قرار دارد. طبیعتاً دنیس چاوز! برای مجلس نمایندگان انتخاب شد و خودش خودش را انتخاب نکرد!! لذا به فعل مجهول نیاز داریم که به وضوح در گزینه ۴ با گوشواره های خود، خودنمایی می کند!!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۸ :
آنالیز n-1 : صورت سوال ۱ – ۲ است. لذا گزینه های ۲و۳و۴ به سرعت رد می شوند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.
صفحه ۶ :
سوال ۱ : گزینه C
سوال ۲ : گزینه C
سوال ۳ : گزینه B
سوال ۴ : گزینه B
سوال ۱۴ : گزینه D
سوال ۱۶ : گزینه C
سوال ۷ : گزینه B
سوال ۸ : گزینه D
سوال ۲۳ : گزینه B
سوال ۲۷ : گزینه D
سوال ۲۸ : گزینه C
صفحه ۷ :
پیک شادی_008
سوال ۱ :
تست زیبایی هست برای آنالیز!! از ۲ راه پاسخ صحیح را می یابیم.
با آنالیز n-1 در کمتر از چند ثانیه پاسخ صحیح یافت می شود. نیاز به رابط حس می شود لذا گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند.

راه دوم حل این سوال چک کردن ساختار معروف صفت + so است که تنها در گزینه ۳ این ساختار به درستی رویت می گردد.
✔️
 لذا از دو راه پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۲ :

سوال زیبایی است!! با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۱-۲ است پس گزینه های ۲و۴ به سرعت رد می شوند. بین گزینه های ۱و۳ یک آنالیز معلوم و مجهول می زنیم و در می یابیم که به فعل معروف call در معنای نامیدن در فرمت مجهول نیاز داریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.  
سوال ۱۳۱ :
تست خوبی هست. بعد از to نشانه مصدر شکل ساده فعل می آید (می تواند روزی to حرف اضافه باشد که در کلاس موارد آن گفته شد). پس گزینه ۱ به سرعت رد می شود. از کلمه Roman Army(سپاه رم) و مفهوم جمله که طبیعتاً در حال حاضر ارتش رم دیگر وجود ندارد!!! درمی یابیم به فعلی که خبر از زمان گذشته در آن باشد نیاز داریم، لذا گزینه ۲ نیز رد می شود.
از بین ۲ گزینه باقی مانده ، گزینه ۴ ساختار زمان استمراری دارد که طبیعتاً “نقش داشتن” استمرار پذیر نیست و با جمله ما سازگار نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۳ :
تست زیبایی است! ساختار صحیح in which تنها در گزینه ۲ رویت می گردد.
سوال : آیا از کلاس به یاد دارید که in which معادل کدام ضمیر موصولی بود؟
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۴ :
گزینه های ۲و۳ در حال نیمه ملکوت!! رد می شوند. برای یافتن پاسخ صحیح با آنالیز n-1 به سرعت گزینه ۱ نیز رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۵ :
گزینه های ۱و۳ در حالت نیمه ملکوت!! رد می شوند (since به شرط چاقو!! معادل Because است!) با آنالیز n-1 گزینه ۲ نیز به سرعت رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ خواهد بود.
سوال ۶ :
با آنالیز n-1 دو گزینه ۱و۲ به سرعت رد می شوند. در ادامه برای یافتن پاسخ صحیح آنالیز افعال متوالی را اعمال می کنیم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.
سوال ۱۳۸ :
سوال خوب و آموزنده ای از مبحث once است. گزینه های ۱و۴ به سرعت در حالت نیمه ملکوت رد می شوند
❌  گزینه ۴ حشووو!! هست.
گزینه ۱ ساختار سوالی دارد که نیازی به آن نیست.
ساختار زیبای once را بخاطر بیاورید:

فعل + فاعل , فعل + فاعل + once 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ خواهد بود.

صفحه ۸ :
پیک شادی_009
سوال ۱۳۳ :
تست خوب و آموزنده ایست. گزینه ۴ در حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. یک فروند موصول در گزینه ها رویت می شود پس آنالیز n-1 انجام می دهیم. یک فعل در صورت سوال وجود دارد لذا گزینه ۳ هم به سرعت رد می شوند چرا که سوال را ۱-۱ می کند. با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که دو نفر فاعل انسان قبل از جای خالی (راجر بیکن و گراستس!!) یک چیز را بازگو می کنند و بازگو نمی شوند!! لذا به فعل معلوم نیاز داریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ خواهد بود.
سوال ۸ :
گزینه ۳ در حالت ربع ملکوت! رد می شود.(that مادر شوهر دارد!!!) با انجام آنالیز n-1 صورت سوال را ۱-۲ می بینیم، لذا گزینه ۲ نیز به سرعت رد می شود.
با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که فعل call باید به صورت مجهول (در معنای نامیده شدن) به کار برود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ خواهد بود.

نکته چالش مانکن!! : در صورت سوال enclosed by یک فروند موصول قایم شده!! است لذا در محاسبات محسوب نمی شود!!!
سوال ۷۸ :
✔️ پاسخ صحیح گزینه ۱ هست.

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 98 امروز
دانلود