حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶ – گروه فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخ-زبان-عمومی-دکتری-96-استاد-نیک-پور-تحلیل اولیه سوالات گروه فنی مهندسی و علوم پایه دکتری ۹۶ :
گرامـر : سطح سوالات استاندارد بود. پاسخ ۶ تست از ۸ تست گرامر به راحتی ممکن بود.
لغـت : سطح سوالات لغت همچون هر سال متوسط بود، با مطالعه کتاب مرجع لغات زبان عمومی من پاسخ به ۱۰ سوال از ۱۲ سوال ممکن بود.
از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال، ۴۰ لغت عیناً در کتاب وجود داشت.
درکـ مطلب : سطح متوسط و قابل قبولی داشت، از سوالات سال قبل کمی ساده تر بود.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶(گروه فنی مهندسی و علوم پایه):
Untitled1ijuh_001
9634سوال ۱۳۱ :
تست خوب و ساده ایست. با کمترین نیاز به ترجمه؛ گزینه ۴ به دلیل حضور مادرشوهر!! (کاما قبل از that) حذف می شود. یک فروند موصول در گزینه ها رویت می شود لذا آنالیز n-1 انجام می دهیم. یک قسمت سوم فعل در صورت سوال وجود دارد، اصلاً کار به بررسی این که این قسمت سوم چه باشد نداریم چرا که گزینه های ۱و۳ به دلیل وجود یک موصول اضافه به سرعت رد می شوند. دقت کنیم که در صورت سوال was concerned در مجموع یک فعل مجهول است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۲:
دقیقا مشابه تست گروه علوم انسانی و هنر آزمون امروز است، طبق رویکردمان که
چندین بار در کلاسها تاکید شد در گزینه ها با دیدن Despite به سراغ تحلیل n-1 می رویم.
صورت سوال ۰-۱ هست. در گزینه ها یک فعل می خواهد بیاید وسط (وسط مجلس!!) لذا باید با رابط بیاید، رابط یا آشکار است یا پنهان. گزینه های ۲و۳ به سرعت رد می شوند چون رابط فعل بیار نیستند.
حال برای انتخاب بین گزینه ۱و۴، در کلاس اشاره کردیم که Although,though,even though هر ۳ معادل هم هستند و فعل بیارند، عاملی که باعث رد گزینه ۴ می شود این است که در شروع جمله بعد از Even though نوشته شده :
…….Even though they were discussions of
در شروع جلمه استفاده از یک ضمیر فاعلی(بدون مرجع) صحیح نیست، در اینجا منظورش وجود داشتن بوده که باید به جای they از there استفاده می کرد که در گزینه ۱ به درستی از آن استفاده شده است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۳:
سوال زیبایی است!
چندین بار در کلاس های جامع و فشرده تاکید کردم که مبحث وارونگی از پای ثابت های سوالات هر سال آزمون هست. در کلاس ها از تعبیر لا ریب فیه!!!(شکی در آن نیست!!!) برای سوال از این مبحث یاد می کردیم.
طبق رویکردمان ابتدا با نگاه به گزینه ها از اینکه دارد با جای فعل و فاعل باز می کند و اصلا تابلوتر!! از آن، وجود Not در شروع جمله در می یابیم که فضای وارونگی است.
گزینه های ۲و۴ به سرعت حذف می شوند (that ها مادر شوهر دارند!!)
بین گزینه ۱و۳ در چند صدم ثانیه گزینه وارونه یعنی ۳ انتخاب می گردد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۱۳۴:
همچون سوالات قبل سوال آموزنده ایست.
قبل از هر چیز گزینه ۳ طبق بند ۳ مبحث تدریس شده ضمایر موصولی حذف می شود.(that it حشووووو!! است).
یک فروند! موصول در گزینه ها رویت می شود لذا آنالیز n-1 انجام می دهیم. صورت سوال ۰-۱ است.
گزینه ۲ به سرعت رد می شود چرا که سوال را ۰-۲ می کند.
گزینه ۴ نیز به سرعت رد می شود چرا که سوال را ۱-۱ می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۵:
همان ساختار معروف قیدهای so و too از همان جدول معروف مورد سوال قرار گرفته است. به وضوح ساختار صحیح that + صفت + so به شرط چاقو!!! در گزینه ۴ رویت می گردد.
پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

سوال ۱۳۶:
گزینه های ۳و۴ به سرعت رد می شوند چرا که هر دو حشووو!!! هستند. برای انتخاب پاسخ صحیح بین گزینه ۱و۲ باید کمی به ترجمه دو گزینه رجوع کنیم.
پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

سوال ۱۳۷:
سوال ساده ایست. به سرعت با آنالیز n-1 پاسخ صحیح را می یابیم.
گزینه ۲ حشووو!! هست. صورت سوال ۰-۱ است لذا کزینه های ۱و۴ نیز به سرعت خط می خورند چون تعادل ۱-n را به هم می زنند.
پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۱۳۸:
سوال خوب و آموزنده ای از مبحث once است. گزینه ۴ رد می شود چرا که حشووو!! هست. ساختار زیبای once هنگامی که در اول جمله آمده است را به خاطر بیاورید:
فعل + فاعل , فعل + فاعل + once 

پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۶(گروه فنی مهندسی و علوم پایه) و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکـ پور :

9654
9653
سوال ۱۳۹ : گزینه ۴ صحیح است.
معروف ترین ……کاوش……. کیمیاگران پیدا کردن سنگ فیلسوف بود، ماده ای جادویی که فلزات معمولی را به طلا تبدیل می کرد.
۱) Apex : فصل ۵ – صفحه ۱۰۰
۲) Relic : فصل ۶ – صفحه ۱۲۴
۳) Omen : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۸
۴) Quest : فصل ۱۷ – صفحه ۳۳۷
سوال ۱۴۰ : گزینه ۱ صحیح است.
هنگامی که کتابخانه توسط آتش نابود شد، دشمنان ابن سینا او را به سوزاندن کتابخانه برای اینکه می خواست همیشه منابع دانشش را …..پنهان کند…… متهم کردند.
۱) Conceal : فصل ۲ – صفحه ۴۵
۲) Convert : فصل ۱ – صفحه ۲۵
۳) Concoct : —-
4) Consecrate : —-
سوال ۱۴۱ : گزینه ۲ صحیح است.
خورشید گرفتگی امروز بعد از ظهر یک پدیده ……زودگذر…… خواهد بود. لذا آماده باشید تا آن را به محض شروعش تماشا کنید.
۱) Intrinsic :فصل ۳ – صفحه ۶۶
۲) Transient : فصل ۱۶ – صفحه ۳۱۱
۳) Arbitrary : فصل ۲ – صفحه ۴۰
۴) Precarious : فصل ۴ – صفحه ۷۵
سوال ۱۴۲ : گزینه ۴ صحیح است.
شاهزاده ساکت بود، اما شاهزاده خانم متوجه نگاه طعنه آمیز و ……اهانت آمیز…… او شد که از روی صورتش نمایان بود.
۱) Unanimous : فصل ۲ – صفحه ۳۶
۲) Voluminous : فصل ۵ – صفحه ۹۹
۳) Homogeneous : فصل ۱۳ – صفحه ۲۶۲
۴) Contemptuous : فصل ۱۸ – صفحه ۳۴۴
سوال ۱۴۳ : گزینه ۳ صحیح است.
اگر فرزند دارید پس می دانید چقدر مهم است که از کارهایی که …..ناخواسته، غیر عمدی….. به آنها آسیب می زند، آنها را باز دارید.
۱) Subsequently : فصل ۴ – صفحه ۸۷
۲) Substantially : فصل ۸ – صفحه ۱۶۱
۳) Inadvertently : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۸
۴) Chronologically : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۶
سوال ۱۴۴ : گزینه ۱ صحیح است.
مطابق برنامه …..حفاظت….. از کتابخانه ها، تعداد زیادی از نسخ خطی از نابودی حفظ شدند.
۱) Conservation : فصل ۹ – صفحه ۱۸۳ و صفحه ۱۶۶
۲) Compilation : —–
3) Congregation : —–
4) Commemoration : فصل ۱۵ – صفحه ۲۹۳
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
جیم نمی خواهد نگرانی های مادرش را …..تشدید(بدتر) کند…..، به همین دلیل درباره مشکلات کاری اش به او چیزی نمی گوید.
۱) Humiliate : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۴
۲) Captivate : فصل ۱۱ – صفحه ۲۰۹
۳) Exacerbate : —–
4) Eradicate : فصل ۸ – صفحه ۱۵۹
سوال ۱۴۶ : گزینه ۲ صحیح است.
رییس یک ایرلاین بزرگ روزی بیان کرد که لکه های قهوه روی سینی های بازشو برای مسافران به این معنی است که ما …..نگهداری و تعمیرات…. موتور هایمان را نیز اشتباه انجام می دهیم.
۱) Resemblance : فصل ۱۶ – صفحه ۳۰۹
۲) Maintenance : فصل ۲ – صفحه ۴۲
۳) Exuberance : —–
4) Forbearance : ——
سوال ۱۴۷ : گزینه ۲ صحیح است.
برای اولین بار عمه راشل درباره این واقعیت که او هیچ ……تعهدی….. نسبت به برادرزاده هایش نداشت فکر کرد، هر چند که او زندگی اش را برای آن ها به خطر انداخته بود.
۱) Compliment : فصل ۶ – صفحه ۱۲۱
۲) Commitment : فصل ۵ – صفحه ۱۰۸
۳) Amendment : فصل ۲ – صفحه ۵۰
۴) Testament : فصل ۲ – صفحه ۳۷
سوال ۱۴۸ : گزینه ۱ صحیح است.
برای یک فرد در نقش رهبر، داشتن …….. شور و نشاط ……. و مهارت در تعامل با قشر های مختلف مردم یک نکته مهم است.
۱) Vivacity : فصل ۱۷ – صفحه ۳۲۷
۲) Diversity : فصل ۲ – صفحه ۴۶
۳) Immunity : فصل ۱۵ – صفحه ۲۹۵
۴) Prosperity : فصل ۴ – صفحه ۸۶
سوال ۱۴۹ : گزینه ۴ 
صحیح است.
افراد بالغ به اندازه کودکان داستان های خیالی را دوست دارند چون به آنها این امید را می دهد که زندگی …..روزمره، عادی، یکنواخت….. آن ها ممکن است روزی جادو شود.
۱) Legitimate : فصل ۲ – صفحه ۳۸
۲) Prevalent : فصل ۱ – صفحه ۲۹
۳) Dominant : فصل ۸ – صفحه ۱۴۷
۴) Mundane : فصل ۱۳ – صفحه ۲۶۲
سوال ۱۵۰ : گزینه ۱ صحیح است.
من باید نرم افزار را به مغازه بر می گرداندم چون با کامپیوترم …..سازگاری….. نداشت.
۱) Compatible : فصل ۱۱ – صفحه ۲۱۴
۲) Plausible : فصل ۱۴ – صفحه ۲۷۲
۳) Eligible : فصل ۳ – صفحه ۷۱
۴) Ostensible : —–
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری استاد نیک پور
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶
(گروه فنی مهندسی و علوم پایه) :
read51
read54سوال ۱۵۱ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۳ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است.
read611read63سوال ۱۵۶ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۸ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۱ صحیح است.
22,820 بازدید

۷۲ دیدگاه

 1. سلام
  هفت سوال گرامر رو جواب دادم که مطمئنم درست هستن
  فقط کلاس یه روزه شما رو اومدم و محشرید شما…
  عاشق that مشکل پورم اصن….
  ۵ لغت و ۴ گرامر هم جواب دادم تو سی دقیقه…
  سپاس از شما

 2. سلام
  نمیشه جوابای فنی مهندسی بخش گرامر رو زودتر بزارید لطفا
  خسته شدم از بس سایتتون رو چک کردم به خدا

  • ::نیک پور::

   با سلام
   چشم
   بخدا دو دست بیشتر ندارم
   مشغول ترجمه سوالات لغت و ارجاع دادن لغات به کتاب لغات هستم
   کمی صبور باشید تا بامداد امروز تمام پاسخ های تشریحی سوالات ۲ گروه در سایت قرار میگیرد.

 3. استاد فقط سوالا رو چطور میبینید؟
  یعنی بالای چند زدن توی زبان فنی مهندسی میتونه خوب باشه با توجه به سطح سوالا؟
  البته کلا امسال سطح سوالات تخصصی خیلی بالا بود و همه هنگ کرده بودن
  استعداد تحصیلی ام که هیچی خیلی وحشتناک بود

  • ::نیک پور::

   با سلام
   سطح سوالات تقریباً هم سطح سوالات سال قبل است
   درصد بالای ۴۰ می تواند شماره به سمت رتبه های ۲رقمی در رشته خودتان نزدیک کند.

 4. سلام و عرض خسته نباشید
  ببخشید بقیه سوالات گرامر چرا نیستن؟ فقط ۴ سوال اول هستش.
  با تشکر از زحمات شما

 5. سلام
  استادخسته نباشید بقیه پاسخها را کی میزازین تو سایت ؟ در این یکی دو ماه اخیر کلاس یک روزه آمادگی تولیمو برگزار میکنید؟

 6. سلام استاد، حداقل جواب تستی این دو سوال رو بزنید خیالمون راحت شه

 7. با سلام
  و تشکر از استاد گرامی
  تا حالا همه رو درست زدم. به امید کسب ۹۰ درصد زبان

 8. سلام لطفا پاسخ بقیه سوالات گرامر رو هم بزارید، خیلی شده منتظریم، از صبح ۱۰ بار این صفحه رو چک کردم :-( :-( :-(

 9. پس کی قراره بذارید؟؟ بابا مردیم از استرس :((((((

 10. سلام استاد
  ببخشید پاسخ سوالات ۱۳۵ و ۱۳۶ گرامر رو نمیذارین؟؟

 11. ببخشید استاد ، سوال ۱۳۵ بعد از that و they اومده ، این حشو نیست؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خیر
   در اینجا هر دو به یک اسم بر نمی گردد. that د معنای که برای ارتباط جمله است که به اسم خاصی بر نمی گردد و آن هم که they هست.

 12. استاد نوشتین پاسخ کلید لغت قرار گرفت ، ولی نیومده رو سایت!

 13. فکر کنم همه این that رو اشتباه زدن
  منم میدونستم این گزینه درسته ولی به اشتباه افتادم

  • ::نیک پور::

   سلام
   ببینید اون نوع that وقتی هست که هر دو در کنار هم در گزینه ها باشند همچون That it در گزینه ۳ سوال ۱۳۴ یا در گزینه ۴ سوال ۱۳۳٫

 14. بله استاد متوجه ام
  در صورت باید تشکر کنم ازتون به خاطر مطالب مفیدتون
  چون من کلاس دو جلسه ایه گرامر شما رو حدودا ۶ ماه پیش، فقط اومدم و کتاب لغاتتون رو خوندم
  یک بار بعد کلاس شما برای اولین بار MSRT شرکت کردم که شدم ۶۷ و بعدم ازمون دکترا
  الان که محاسبه کردم با توجه به ۴ تا غلطی که میدونستم غلط زدم و درستش نکردم، درصدم شد ۵۲% متاسفانه
  میدونم خیلی بد زدم ولی جدا استرس امتحان خیلی بالا بود
  شاید اگه قبل امتحان دکترا مثل ازمون MSRT کلاسای شما رو فقط حضور میداشتم برای گرفتن روحیه، الان ۷۰ زده بودم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   احسنت نمره خیلی خوبی در MSRT کسب کردید.
   کسب نمره ۶۷ در آزمون MSRT نمره خیلی خوبی هست
   بله اگر ۲و۳ هفته مانده به آزمون دکتری در کلاس مخصوص گرامر دکتری شرکت کرده بودید می توانست اثربخشی بیشتری داشته باشد.
   در هر صورت درصد ۵۲ زبان دکتری هم درصد خوبی هست.

 15. استاد امشب جواب درک مطلبا رو می رسید بزارید یا نه (به توجه به مشغله کاریتون)؟

 16. سلام استاد کلاس msrt کی برگزار میشه ؟

 17. سلام
  ممنون از زحماتتون
  جواب قسمت reading رو کی میذارین؟

 18. سلام
  درک مطلب کی قرار میگیره؟ بخوابم:))

 19. من از سوال های گرامر نمیدونم چی شده بود کور شده بودم انگار فقط ۶ تای اول و دیدم سر آزمون هم تعجب کردم با خودم گفتم چرا سوال گرامر فقط ۶ تاست الان که اون دو تای دیگه رو دیدم و جوابشون و درست تشخصی دادم و دیدم که چه قدرررررررر واسم آسون بودن دارم آتیش میگیرم آخه چراااااا خدایا…….. دو تا تست درست و از دست دادم همون دو تا تست کللللی رتبه رو جابه جا می کنه
  آخه کی همچین بدشانسی میاره غیر از من بدبخت؟

 20. سلام
  استاد لطفا زودتر سوالات درک مطلب رو قرار بدید مردیم

 21. سلم وقت بخیر در مورد سوال ۱۳۵ سوال داشتم مگه so بیشتر برا جملات منفی به کار نمیره اینجاtoo. درستر نیست؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خیر
   این قید مقدار too هست که برای منفی به کار می رود، آن هم مفهوم منفی نه جمله منفی.
   This tea is too hot to drink
   این چای خیلی داغ است برای نوشیدن(یعنی من نمیتوانم آن را بنوشم)
   خود جمله مثبت است ولی مفهوم زیاد بودن منفی دارد.

 22. سلام
  با عرض تشکر از پاسخهای فوری جنابعالی

  سطح سوالات فکر کنم خوب بود. درسته؟ نه سخت نه آسون

  من تویه این ۲۰ تا ۱۰ تا درست و ۲ تا غلط دارم

 23. خیلی عالی من قسمتم نشد بیام کلاساتون شرکت کنم ازداخل سایت پیگیر روش های حل تست شما بودم خیلی کمک حالم شد یعنی اگه زبانتم صفر باشه میشد چهار تا سوال حداقل جواب داد

 24. سلام و احترام
  من تا اینجا یعنی تا سوال ۱۵۰، ۵ تا رو غلط زدم همه رو از بخش استراکچر اونم با اطمینان غلط زدم یعنی ترجمه میکردم فک میکردم دیگه این بهترین جواب هست . بقول آقای دکتر با اطمینان غلط زدن
  طراحان هم خوب میدونم کیا رو چه جوری به اشتباه و شک بندازند بنابراین نیاز به فرموله کردن هست که اشتباه و شک نزدیک به صفر بشه.
  امیدوارم بقیه صحیح از اب در بیاند
  من خیلی زبان خوندم نه برا کنکور ، کلا مثلا روزنامه، کتاب و …. ولی باز آدم اشتباه میکنه بخصوص در بخش استراکچر
  یه خواهش دارم از آقای دکتر اقای دکتر ما شهرستانیها نمیتونیم در کلاس حضوری شرکت کنیم لطفا این کلاس گرامر رو بصورت کتاب یا فیلم آموزشی نیز ارائه بدهید که ما ها هم بتونیم استفاده کنیم.
  الان که دیدم اینا رو اشتباه زدم اعصابم خراب شده . خودستایی نباشه ولی برا ۹۰ به بالا زده بودم
  ممنون از زحمات آقای دکتر

  • ::نیک پور::

   سلام
   بله
   حرف من در کلاسها هم همین است
   صرف رویکرد ترجمه محور در گرامر به ما کمک بسزایی نمی کند.
   فقط در سرفصل های معدودی از ابزار ترجمه کمک می گیریم
   در سرفصل های دیگر استفاده از ابزار های ساختار محور اثر بخشی بیشتری دارد

 25. سلام و سپاس فراوان از جناب استاد نیک پور
  حقیقتا من هیچی گرامر زبان بلد نبودم و وقتی میخوندمش هم اعصابم خورد میشد. فقط کلاس یک روزه شما رو شرکت کردم و از ۸ تا سوال گرامر به راحتی ۶ تا را بدون یک ریال ترجمه زدم….!!!! بسیار از لطف شما ممنونم…..

 26. سلام استاد
  کلید درک مطلب را نمیزارین؟؟؟

 27. استاد نکنه الان خارج از کشورید ؟! چون یه شش ساعتی از ظهر گذشته!!
  بازم از زحماتتون تشکر می کنم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   عزیزم ۶ ساعت در کلاس بودم و لذا پاسخ ها رو هر روز در تایم محدود جلو می بردم
   در مجموع پاسخ های کامل ظهر در سایت قرار گرفت.

 28. سلام
  خیلی ممنون بابت زحمتی که کشیدید و پاسخ‌نامه رو گذاشتید. ممنون می شم که کلید سؤالات درک مطلب رو هم بگذارید.
  من این‌طور زده بودم:
  سؤال ۱۵۱- ۴
  سؤال ۱۵۲- ۴
  سؤال ۱۵۳- ۲
  سؤال ۱۵۴- ۲
  سؤال ۱۵۵- ۳
  سؤال ۱۵۶- ۱
  سؤال ۱۵۷- ۴
  سؤال ۱۵۸- ۲
  سؤال ۱۵۹- ۴
  سؤال ۱۶۰- ۱

 29. با سلام
  چرا درک مطلب رو نمی گذارید استاد؟

 30. سلام
  استاد خوبین؟؟ نگران شدیم.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   در این ۳ روز ۶ ساعت هر روز کلاس داشتم به خاطر همین پاسخ ها با تاخیر در سایت قرار گرفت
   می توانید اکنون پاسخ ها رو مشاهده بفرمایید

 31. با سلام
  استاد لطفا پاسخ readind رو هم بزارید

 32. سلام و سپاس
  گزینه صحیح پاسخ های درک مطلب قرار نمیگیرد؟

 33. سلام استاد
  انصافاً دست شما درد نکنه هم بابت جواب سوالات و هم بابت کلاساتون.
  من با “کتاب لغت ، کلاس ۵ روزه گرامر و درک مطلب” ۶۶ درصد زبان زدم.
  لغات : ۹ تا از ۱۲
  گرامر : ۷ تا از ۸
  درک مطلب : ۶ تا از ۱۰
  بازم ازتون تشکر می کنم

 34. سلام
  ممنونم از پاسخ دهی سوالات
  واقعا وقتی میبینم با شرکت توو کلاساتون میتونستم گرامر رو خوب بزنم خیلی حسرت میخورم
  من از سوالات لغت و درک مطلب ۱۸ تاش رو درست زدم
  اما متاسفانه از گرامر ۲ تا درست زدم و ۵ تا غلط
  ای کاش کلاساتون رو شرکت میکردم فک کنم درصدم بالای ۸۰ می شد
  الان درصد زبانم ۶۵%
  حیف شد
  من به همه دوستام کلاسای شمار و حتما معرفی میکنم
  موفق باشید

 35. سلام استاد
  خیلی بد زدم
  شد درصدم ۵۲%
  ۴ تا غلط زدم با اطمینان

 36. اینجوری که شما گفتید خوبه یعنی خرابه
  اون رو نمیگم پس
  کم در حد خیلی پایین
  یعنی دوستان بالای ۵۰% زیاد زدن امسال اینجور که احساس میشه

 37. سلام بر دکتر عزیز
  دکتر جان من شما رو نمی شناسم و فقط با سرچ کلید امسال با سایت شما اشنا شدم
  اول که ممنون بابت وقتی که میزارید
  دوم از انرژی که برای جوابها میزارید مشخصه که کلاسهاتون هم باید به همین مقدار باحال باشه
  سوم من شخصا کلاس خاصی نرفتم و خوشبختانه نسبتا زبان رو خوب زدم(۶۶ درصد) ;-) اما برای دوستانی که میخوان خوب بزنن توصیه می کنم حتما از جزوات شما استفاده کنن
  با ارزوی سلامتی برای شما

 38. سلام کلاس msrt کجا برگزار میشه چطور باید ثبت نام کنید لطفا زودتر اطلاعات راجع به ثبت نام را بدین از شهرستان باید بیام، هزینه کلاس را هم بفرمایید استاد

  • ::نیک پور::

   با سلام
   این کلاس مختص شاگردان کلاس ها قبلی من هست
   اگر قبلاً در کلاسهای من حضور نداشتید شرکت در این کلاس براتون مفید نخواهد بود

 39. سلام
  شما که برای آموزش لغت روی ریشه یابی تاکید میکنید، کاش توی کتابتون هم هر برای هر واژه ریشه اش رو هم می نوشتید
  با تشکر

 40. سلام استاد
  برای ثبت نام msrt باید به کجا مراجعه کنیم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   کلاس MSRT این هفته فقط برای شاگردان قبلی کلاس های من هست، اگر در کلاس های من قبلاً حضور نداشتید شرکت در این کلاس برایتان مفید نخواهد بود
   به لینک زیر مراجه کنید :
   https://goo.gl/iHU3pA

 41. با سلام
  سوال ۱۳۹ گروه انسانی شما گزینه یک را انتخاب کرده اید ولی سازمان سنجش گزینه ۴ را انتخاب کرده است بنظرتون گزینه صحیح کدام است؟

 42. سلام استاد
  قبل از امتحان اردیبهشت MSRT هم کلاس برگزار می کنین؟

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 99 امروز
مشاهده