حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۴ – گروه علوم انسانی و کشاورزی و هنر

پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری استاد نیک پور

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۴ (گروه علوم انسانی و هنر)

phd1

سوال اول را به طور کامل و با همان توضیحات گفته شده در کلاس حل می کنم 
طبق استراتژی خودمان یعنی کمترین استفاده از ترجمه و بیشترین توجه به ساختار به سراغ پاسخگویی تست برویم. ابتدا دو فروند! and چالشی را بررسی می کنیم ، خوشبختانه هر دو اسم آوردند و فعل بیار نیستند!! پس در آنالیز n-1 شمرده نمی شوند. حداقل یک گزینه موصولی داریم پس چک می کنیم که n-1 برقرار هست یا خیر.
صورت سوال ۱-۱ است، پس جای خالی باید فعل باشد، به همین دلیل گزینه های ۲و۳ به سرعت رد می شوند.
بین گزینه ۱و۴ یک آنالیز معلوم و مجهول انجام می دهیم، جواب صحیح در حال نور بالا زدن!!!! است.
راه حل اول : چندین بار در کلاس اشاره شد by بعد از فعل در مبحث گرامر (۹۵٫۶۷۵۴۳%!!!) نشانه مجهول است. این عدد بعد از محاسبات سنگین ماتریسی و انتگرالی به دست آمده است!!!
پس حال که به مجهول بودن جواب رسیدیم، مجهول را از گوشواره اش یعنی to be + P.P سریعاً شناسایی می کنیم.
راه حل دوم : حتی اگر راه حل بالا را بلد نبودیم، در گزینه ۴ چون همپایگی دو سمت and برقرار نیست لذا گزینه ۴ رد می شود.
در نتیجه از ۲ راه دریافتیم که پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
phd2
طراح در گزینه های سوال خود را لو می دهد که چه مبحثی را هدف قرار داده است!
با دیدن than در صورت سوال و دیدن گزینه ها طبیعتاً درمی یابیم مبحث صفت تفضیلی مد نظر بوده است. دو گزینه the same صفت برابری هستند لذا به سرعت رد می شوند.
بین دو گزینه ۱و۲ باز همان کاربرد معروف زمان حال ساده است که برای بیان یک واقیت علمی یا کار روتین استفاده می شود.
پس پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
 phd35سوال بسیار زیبایی است!!!
با آنالیز n-1 در می یابیم که نیاز به فعل داریم پس گزینه های ۲و۳ به سرعت حذف می شوند. با یک آنالیز سریع معلوم مجهول در می یابیم که Plato(افلاطون) آکادمی را تاسیس کرد و افلاطون آکادمی را تاسیس نشد!!!! لذا به فعل معلوم نیاز داریم.
پس پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

phd4

درود بر طراح… سوال زیبایی است !! تمام نکاتی که در بند ۲ مبحث ضمایر موصولی اشاره کردم در این سوال آورده شده است.
این سوال مستقیماً از متن Encyclopaedia of Contemporary American Culture آورده شده است.
گزینه ۳ حشووووو!! است و رد می شود. گزینه های ۲و۴ هم شرط چاقووو!! یعنی حضور فاعل و فعل بعد از خود را ندارند و رد می شوند لذا بدون صورت سوال خواندن پاسخ صحیح تست را یافتیم!
پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
phd7تست ساده ایست!
یک آنالیز موصولی انجام می دهیم و n-1 را چک می کنیم. صورت سوال ۰-۰ است لذا نیاز به یک فعل داریم، گزینه های ۲و۳ چون یک فعل به همراه رابط اضافه but دارند رد می شوند.
حال بین گزینه های ۱و۴، چون به صورت کلی صحبت شده و به نوع خاصی از سرطان اشاره نشده است قبل از cancer نیازی به the نداریم و این اسم شناس(معرفه) نیست، لذا گزینه ۱ رد می شود.
دلیل دوم رد گزینه ۱ این است که بعد از فعل remains حرف اضافه of آمده است که نادرست است چرا که حرف اضافه فعل remain حرف of نیست و اصلاً این فعل حرف اضافه ای ندارد.
پاسخ صحیح
گزینه ۴ است.

phd6

تست بدی نیست!! با دانستن حرف اضافه صحیح فعل face یعنی with، دو گزینه ۱ و ۴ چون دارای حرف اضافه to هستند به سرعت رد می شوند. بعد از when هم می توانیم ساختار آشکار فاعل + فعل داشته باشیم هم ساختار پنهان شده. در اینجا با معلوم و مجهول در می یابیم که باید فعل face به صورت مجهول ظاهر شود که در گزینه ۲ به صورت مجهول پنهان شده آمده است.  
پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

phd8

با نگاه به گزینه ها در می یابیم که مبحث جملات شرطی یا وارونگی در جملات شرطی مورد پرسش قرار گرفته است. گزینه های ۱و۲ به سرعت رد می شوند.
❌  گزینه ۱ تعادل n-1 را به هم می زند.
گزینه ۲ ساختار صحیحی از چند تیپ جملات شرطی ندارد و در هیچ یک از ۵ تیپ جمله شرطی جای نمی گیرد.
گزینه ۳ ساختار صحیح وارونگی شرطی در تیپ ۳ را دارد، ولی دلیل اینکه چرا گزینه ۴ نیز با داشتن ظاهر موجه پاسخ صحیح نیست هم می تواند جالب باشد!! (گزینه ۴ هم می تواند پاسخ صحیحی باشد چرا که شرطی تیپ ۲ است. جز معدود تست هایی هست که در سالهای اخیر دو گزینه صحیح دارد)
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ و ۴ است. 

phd9

تست بسیار خوبی است!! حداقل ۵،۶ نکته مهم گرامری را برای ما مرور می کند.
طبیعتاً در جای خالی ساختار سوالی نمی تواند قرار بگیرد لذا گزینه های ۳و۴ به سرعت حذف می گردد. با آنالیز n-1 صورت سوال را ۲-۳ می بینیم لذا حال که در گزینه های ۱و۲ فعل stands می خواهد بیاید باید با رابط به جمله اضافه شود.
این رابط how هست و در گزینه ۲ دیگر حضور that اضافه است و رد می شود.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.

images (5)_001

 
 پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۴
و ارجاع آن به جزوه لغـات زبان عمومی استـاد نیکـــ پور :
 
سوال ۱۳۹ : گزینه ۳ صحیح است. 
Simulate  : قسمت ۱۰ صفحه ۱ – مترادف لغت Feign
Duplicate : قسمت ۷ صفحه ۱۴
Accumulate : قسمت ۱۲ صفحه ۵
Inundate : قسمت ۹ صفحه ۱- در کلاس ۱ روزه هفته قبل دانشگاه امیرکبیر بر این لغت تاکید کردم و مثال غسل ارتماسی را آوردیم!!!
سوال ۱۴۰ : گزینه ۴صحیح است. 
Gullible : لغت آنچنان چشم گیری نیست و معنای پرکاربردی ندارد. معنای آن انسانی است که راحت گول می خورد!
Maniac  : در معنای دیوانه و مجنون است. به دلیل اینکه جزو لغات informal هست و طبیعتاً در زبان عمومی آکادمیک که حوزه کاری ماست جایی ندارد در کتاب آورده نشده است. 
Skeptic  : قسمت ۱۶ صفحه ۲
Obese : قسمت ۸ صفحه ۱۷ – در کلاس ۱ روزه تکنیک های درک مطلب بر این لغت تاکید کردم.
سوال ۱۴۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
Diversity : قسمت ۲ صفحه ۸ – در کلاسها چندین بار بر این لغت تاکید کردیم.
Proximity : قسمت ۵ صفحه ۱۴ مترادف لغت vicinity – در کلاس درس برای تثبیت معنای این لغت به Proximity Sensor گوشی های موبایل اشاره کردم  که با نزدیک کردن موبایل به گوش هنگام مکالمه جهت سیو انرژی نور صفحه خاموش می شود.
Immunity : قسمت ۷ صفحه ۳ مثال لغت Defend – در کلاس اشاره کردیم لغت HIV مخفف Human Immune deficiency Virus هست به معنای بیماری نقص در سیستم ایمنی بدن.
Superiority : قسمت ۱۳ صفحه ۳ مترادف لغت hegemony – در کلاس دانشگاه علامه به Superior و Inferior  اشاره کردم.
سوال ۱۴۲ : گزینه ۴ صحیح است. 
Contend : قسمت ۵ صفحه ۱۵
Congregate : قسمت ۱۸ کتاب صفحه ۲
Contemplate : قسمت ۱۶ صفحه ۱
Concur : قسمت ۱۲ صفحه ۵
سوال ۱۴۳ : گزینه ۳صحیح است. 
Stealthy  : لغت خوبی است.در معنای پنهانی و به قول خودمان یواشکی هست در قسمت ۱۷ کتاب صفحه ۳ آورده شده است.
Cynical : لغت زیاد جالبی نیست و در معنای انسان بدبین به دیگران است!! طبیعتاً جزو صفاتی است که از حوزه زبان آکادمیک و لغات پرکاربرد خارج است، لذا در جزوه آورده نشده استاگر کتاب ۵۰ فصل داشت این لغت را در فصل ۴۹ می آوردم!!!
Fatal : قسمت ۱۴ و قسمت ۴ مترادف لغات Mortal و Lethal
Hostile : قسمت ۱۱ صفحه ۹ – در کلاس بر Hostile و لغت متضادش Docile که در جزوه هر دو را پشت سر هم آورده ام، تاکید ویژه کردم!
 
سوال ۱۴۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
Magnificence : قسمت ۸ صفحه ۶ – اسم فعل Magnify می باشد.
Stamina : قسمت ۱۶ صفحه ۸ – در کلاس مثال مسابقات دو استقامت را برای این لغت آوردیم.
Seclude : فعل خوبی در معنای جدا کردن و منزوی کردن هست.
Precision : قسمت ۸ صفحه ۱۴
سوال ۱۴۵ : گزینه ۲ صحیح است. 
Hindrance : قسمت ۱ صفحه ۶ – در کلاسی نبوده که بر این لغت و مترادف های پرکاربردش همچون impede,hamper تاکید نکنم. بیشتر از ۷ بار این لغت را در جمله مثال ها و مترادف ها می بینیم.
Hindsight : در معنای فهم و ادراک است. لغت پرکاربردی در حوزه زبان آکادمیک و متون IELTS،TOEFL نیست و طبیعتاً در کتاب هم  اشاره نشده و نخواهد شد. ولی این تست از جمله تست هاییست که چون معنی ۳ گزینه دیگر را می دانیم به راحتی می توانیم گزینه صحیح را انتخاب نماییم.
Homogeneity : قسمت ۱۴ صفحه ۴ – در کلاس برای تثبیت معنی این لغت مثال شیر هموژنیزه را زدم که فارسی همین لغت است.
Humility : قسمت ۱۴ صفحه ۲
 
سوال ۱۴۶ : گزینه ۱ صحیح است. 
Hone : لغت بسیار کم کاربردی است، به شکلی که می توان گفت تا به حال در هیچ متنی آن را ندیده بودم. تحقیقاً در جزوه هم نیامده و نخواهد آمد. معنی اول آن با سنگ تیز کردن است!! و معنی دوم آن که اصطلاح است به معنای تقویت کردن و بهبود دادن است. البته اگر طراح چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که می توانیم به راحتی آنها را رد کنیم و با اطمینان بگوییم گزینه ۱ که معنی آن را نمی دانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Divulge : قسمت ۱۹ کتاب صفحه ۵ – فعل بسیار خوبی در معنای فاش کردن، آشکار ساختن یا علنی کردن هست که از Reveal,disclose می توان به عنوان بهترین مترادف هایش نام برد. طبیعتاً در این سوال نمی تواند پاسخ صحیح باشد.
Curtail : در معنای کاستن، کم کردن، مختصر کردن هست.
Exploit : قسمت ۹ صفحه ۶ 
 
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است. 
Equivocal : قسمت ۱۲ صفحه ۵
Exuberant : در معنای شاد و پرانرژی هست ولی این لغت را لغت پرتکرار و مفیدی نمی بینم. چراکه چندین مترادف پرکاربردتر در حوزه زبان آکادمیک برای آن وجود دارد. طبیعتاً در کتاب وجود چنین لغتی ضرورت ندارد.  
Exorbitant : قسمت ۱۲ صفحه ۲ 
Eccentric : قسمت ۱۴ صفحه ۱
سوال ۱۴۸ : گزینه ۴ صحیح است.
 Vigilance : قسمت ۱۳ صفحه ۲ – در کلاس به اهمیت و پرکاربردی Vigilant و Diligent که در جزوه هم پشت سر هم قرارشان دادم اشاره کردم. 
Foresight : قسمت ۱۴ صفحه ۲
Charisma : همان کاریزمای خودمان است. این چنین لغات یا مانند آن مثلاً Maximum , Minimum را در کتاب نمی آورم . چرا که در فارسی آنها را می شناسیم. به جای اینگونه لغات افعال پرکاربرد آورده می شود.
Outset : لغت بدی نیست، در معنای شروع، آغاز است و تقریباً مترادف Onset است که در قسمت های ۴و۱۰ جزوه آمده است.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
Indispensable : قسمت ۱۲ صفحه ۲
Indomitable : لغت بدی نیست. در معنای شکست ناپذیر، شجاع و راسخ است.
Incompatible : قسمت ۱۵ صفحه ۴
Inadvertent : قسمت ۱۱ صفحه ۴
سوال ۱۵۰ : گزینه ۴ صحیح است. 
این تست طبیعتاً به واسطه لغات گزینه هایش شاید سخت ترین تست لغت آزمون لقب گیرد. به هرحال آزمون PHD هست و باید طراح سطح آزمون را به رخ ما بکشد!!
Superfluous : در معنای زائد ، مازاد و اضافی است. لغت کم تکراری است.
Sumptuous :در معنای مجلل و لوکس و پرخرج  است. ولی آن را لغت مفید و ضروری برای یادگیری نمی بینم، چرا که مترادف های پرکاربردتری چون Luxurious و Splendid برای آن وجود دارد. لذا یادگیری این لغت در اولویت بالایی نیست. تنها در ساختار آزمون GRE هست که نیاز به مطالعه چنین لغاتی دارید. 
Superficial : قسمت ۶ صفحه ۸ 
Subservient : در معنای مطیع و فرمان بردار است. ولی این لغت هم آنچنان لغت چشم گیری نیست. لذا یادگیری آن را در اولویت بالایی نمی دانم.
پاسخ تشریحی بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۴(گروه علوم انسانی)
 

images (6)_001

 
سوال ۱۵۱ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است. 
 
images (8)_001

سوال ۱۵۶ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۹ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۱ صحیح است.
 
36,661 بازدید

۲۴۲ دیدگاه

 1. استاد اول سوالات بذارید بعد هم در ادامه جواب هارو اضافه کنید.

 2. سلام استاد خوب هستید روز بخیر
  استاد من خیلی استرس دارم نمی تونم سوالات و جواب ها رو تو سایت ببینم فقط سوال ۱ موجود پس بقیه کجان؟!
  توروخدا استاد یه کمکی بکنید

 3. مرسی از زحمتتون آستاد. فقط بهتر نیس سوالات و کلیدش رو سریعتر بذارید و پاسخای تشریحی رو بعدن جدا بذارید؟

 4. فعلا که این دو تا رو درست حل کردم آخ جون مرسی استاد زود باشید بقیه رو بذارید

 5. دانشجوی امیدوار

  استاد!
  خواهش میکنم زودتر جوابها رو بگذارید
  من زبانم رو بر خلاف پیش بینیم از همه بهتر زدم
  خدا رو شکر فکرکنم خیلی خوب زدم
  شدیدا منتظرم

 6. استاد تو رو خدا مردیم زود باشید اگه هر ٣٠ تاش اینقدر طول بکشه که همه تلف می شیم،،،، فعلا ۴تاش درست بود

 7. استاد مگه حرف اضافه involve، رو نباید در نظر بگیریم؟
  در نتیجه میشه گزینه ۲

  • ::نیک پور::

   سلام
   خوبین آقای افتخاری؟
   به خاطر همین میگم تست بسیار قشنگیه
   باید روش با هم بحث کنیم
   الان به چه دلیلی that travel رو رد می کنید؟

 8. دانشجوی امیدوار

  استاد!
  خیلی ممنونتونم!
  تا حالا هر چهارتا رو درست زدم.
  آرامش بعد از کنکور
  مثل آرامش بعد از طوفانه!
  من می رم نماز بخونم و از خدا سپاسگزاری کنم.
  راستی میدونید سوالات درسای دیگه رو از کجا میشه پیدا کرد؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بسیار هم عالی
   التماس دعا
   یکی از شاگردانم جناب آقای رحمانی مشغول پاسخ دهی سوالات استعداد تحصیلی هستند
   تا ظهر سوالات استعداد تحصیلی هم به همراه جواب در سایت قرار میگیرد
   موفق باشید

   • سلام استاد. سوالات استعداد تحصیلی نزاشتین که!! من داوطلب دکتری حقوق خصوصیم. به نظر شما ۱۱ تا تست درست خوبه؟

    • ::نیک پور::

     با سلام
     من مدرس زبان هستم طبیعتاً اگر هم در دروس دیگری اطلاعات داشته باشم نباید در امور اساتید آن درس وارد بشوم
     لذا فقط پاسخ سوالات زبان را در سایت قرار دادم
     ۱۱ تست درست در زبان یا جیمت؟

     • چون فرمدید یکی از شاگردانم در مورد استعداد تحصیلی دارد کار میکند فک کردم قراره تو سایت خودتون قرار بدین. درسه زبان ۱۱ تا درست زدم. چطوره؟

      • ::نیک پور::

       سلام
       صحیح میفرمایید
       خیر متاسفانه مقدور نشد
       برای آزمون دکتری امساب درصد خوبی محسوب میشود ولی خیلی خوب یا عالی نیست!
       اگر ۴۰ میزدید خوشحال تر بودم!

 9. سلام استاد
  میشه سرعت را ببرید بالا، فعلا تا اینجا همه درست

 10. سلام استاد
  راستش دلیلی ندارم ولی حرف اضافه مشخصه که وجود داره….
  هنوز نظرم همون گزینه ۲ هستش.
  ولی اگر میفرمایید که مستقیم از اون منبع طراحی شده، احتمالا راهی نداره.

  • ::نیک پور::

   بحث اینکه in which نمیتواند پاسخ صحیح باشد اینه که In which معادل موصول مکان هست
   و اینجا اگر In که اتفاقاً به درستی حرف اضافه فعل involve هم هست بخواهد جواب باشد معنی میدهد “شامل تانکرهایی که در آن….. ”
   که طبیعتاً این اشتباه هست
   سر کلاس تاکید می کردم این جمله رو می خوندی نا خودآگاه میگی یک :::که::: میخوام
   یعنی هدف موصول کردن تانکرها هست.
   بقیه رو چطور زدید؟

 11. سلام استاد. اگه سرتون شلوغه میتونم توی جواب تستا کمکتون کنم و شما نظارت کنید ک جوابا درست باشه و سریعتر انجام بشه

  • ::نیک پور::

   سلام
   ممنونم لطف دارید
   من چندین تماس تلفنی داشتم اونها کمی وقت من رو میگیرند
   کمی صبور باشید تا ۱ ساعت دیگه تمام سوالات قرار میگیرد
   من هنوز خودم نهار هم نخوردم و از ساعت ۱ که سوالات به دستم رسیده پای کامپیوتر هستم

 12. سلام استاد. این که فقط ۴ تا سوال!؟

 13. استاد ممنون ، جواب لغتا و درک مطلب رو هم می گذارید؟

 14. با سلام و خسته نباشید به استاد خوب و پرانرژی مهندس نیکپور … استاد چرا تستا ۷ تا هستن؟؟ یا من اشتباه میکنم؟؟

 15. سلام جناب مهندس نیک پور.
  خوشحالم که سایت پر بازدید و از اون بهتر پر محتوایی دارید. امیدوارم به همین شکل روند رو به رشدی در اینده هم داشته باشید.
  در ضمن عذرخواهی میکنم بابت اتفاقات امروز و خیلی دوست داشتم کمکتون میکردم اما نشد دیگه.
  و در آخر یک خسته نباشید گرم هم بهتون میگم که میدونم این چند روز واقعا تلاش فوق العاده ای داشتید.
  ارادتمند شما، فرزاد واشقانی

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقتتون بخیر جناب واشقانی عزیز
   خواهش می کنم لطف دارید
   همین که پیگیری کردین خیلی ممنونم
   انشاا… سال آینده در مقطع دکتری دانشگاه امیرکبیر شما رو خواهیم دید

 16. عالی بود . کتاب Grammar in use رو خوندم. (متاسفانه شاگرد شما نبودم . اگر بودم زبان ۱۰۰ درصد میزدم)

  • ::نیک پور::

   سلام
   خواهش می کنم لطف دارید
   البته همه شاگردان من هم ۱۰۰ نزدند
   بعد از عید تک تک چک میکنم و کسانی که زیر ۵۰ زده باشند را جریمه خواهم کرد.

 17. سلام استاد.سوالات زبان مهندسی صنایع هم زودتر بذارین.همانطور که گفته بودین بیشتره سوالات از ضمیر موصولی بود و هیچ سوالی از جملات شرطی نبود

  • ::نیک پور::

   سلام
   بسیار عالی
   سوالات صنایع رو اگر دارید برام بفرستید
   هنوز سوالات به دستم نرسیده است و بعضی سوالات رو فقط بچه ها برایم از پشت تلفن خواندند!

 18. سلام
  آیا indispensable برای ١۵٠ صحیح نیست؟ عضو ضروری گروه.

 19. من از ۷ سوال گرامر به ۶ سوال پاسخ صحیح داده ام. سوال هفتم یادم نیست ولی به احتمال زیاد پاسخ غلط داده ام. در کلاسهای لغات شما نبودم و نتونستم جزوه تان را مرور کنم. در این بخش ۲ صحیح و ۲ غلط دارم! اما در بخش درک مطلب نیز فکر کنم تعداد بالایی صحیح زده باشم.
  خیلی ممنون از کلاس یک روزه گرامر و زحماتی که کشیدید. به امید برگزاری کلاس آیلتس، حتما خبرم کنید، لطفا.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   احسنت خیلی عالیه ۶ تست درست
   همین خبرهای خوب خستگی رو از تن من بیرون می کنه
   چه برسه به اینکه بعدشم یک شیرینی باشه!!!
   چشم تاریخ کلاس های Ielts , MSRT , TOLIMO رو هم به زودی اعلام میکنم
   حتما سایت را زود به زود چک کنید
   ارشد چه دانشگاهی میخوندید؟

 20. سلام مجدد
  استاد سوال ۱۴۹ گزینه ۱ نمیشه؟؟؟؟

 21. علامه طباطبایی- جمعه تو کلاستون بودم. دانشگاه شهید بهشتی

  • ::نیک پور::

   احسنت
   اگر خاطرتون باشه انتهای همون روز بهتون گفتم که درصد بالا ازتون انتظار دارم
   که به لطف خدا حاصل شد
   تخصصی رو چه کردید؟انشاا… رتبه زیر ۵۰ دیگه؟

   • نه متاسفانه. انگار منابع کمی تغییر کرده. من مدیریت خوندم ولی دوستم پارسال تو جامعه شناسی رتبه ۱۴ آورد که تو مصاحبه رد شد! همین آدم امسال بسیار بیشتر خونده بود و می گفت تو رشته اونها هم انگار منابع را تغییر دادند.

    • ::نیک پور::

     صحیح
     اگر سوالات سخت بوده یا منابع تغییر کرده است برای همه داوطلبان بوده
     و لذا در آزمون رقابتی درصد مهم نیست و تراز شماست که تعیین کننده هست
     لذا من پیشاپیش شرینی رتبه زیر ۵۰ را از شما درخواست می کنم!

 22. سلام
  شش تا درست.
  ممنون

 23. استاد توانمند سلام
  من نتونستم کلاس شما رو شرکت کنم و الان متأسفم ولی برای Ielts , MSRT , TOLIMO برنامه دارم بیام کلاستون انشاالله. بنظرتون سؤال ۱۵۰ گزینه ۴ نمی تونه صحیح باشه؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   خواهش می کنم در خدمتتون هستم
   پاسخ subservient در معنای مطیع و فرمان بردار هست
   این تست سخت ترین تست بخش واژگان بود
   خود طراح هم چون به این نکته واقف بوده این تست را به عنوان تست آخر قرار داده به همین خاطر در زمره طراحان مهربان و منصف قرار میگیرد!!

 24. سلام جناب نیک پور، تست شماره ۱۴۹ به نظر من جوابش گزینه ۱ یعنی indispensable میشه. یعنی طرف یه عضو ضروری سازمان شده و برای نگه داشتنش حتما باید پول زیادی بهش داد.
  درک مطلب رو هم بذارید لطفا. خود سوالا رو هم اگه زودتر بذارید یه دنیا ممنون میشم

 25. دوباره سلام. من از بخش لغات (پارت b)هفت تا درست زدم . اگه امکانش هست جزوه یا کتابتون رو معرفی کنید. چون در شهرستان دسترسی به کلاس معتبری نمی باشد.

  • ::نیک پور::

   سلام
   آفرین خیلی خوبه
   کتاب من با عنوان :::مرجع لغات زبان عمومی ارشد و دکتری::: می باشد که در مرحله چاپ نهایی قرار دارد
   ظرف چند روز آینده اطلاعات کامل را در مورد نحوه تهیه در اختیارتان قرار میدهم

 26. سلام، وقتتون بخیر
  پاسخ سوالات زبان عمومی فنی رو نیز لطفا در سایت قرار دهید.
  با تشکر

 27. آقای نیک پور چندتا سوال گرامر بود؟
  ۷ گرامر+۱۲لغت+۱۰متن=۲۹
  یکی کم میاد گه ؟
  خواهشا خود متن اول رو بذارید، خیلی استرس دارم، جواب هم نباشه طوری نیس

 28. آقای نیک پور سوالت جی مت رو هم طبیعتا باید داشته باشید، میشه لطف کنید بذارید روی سایت؟
  اگه تخصصی مدیریت هم باشه که نور علی نور

  • ::نیک پور::

   با سلام
   در پاسخ یکی از دوستان اشاره کردم
   سوالات جیمتی که به دستم رسیده خط خطی هست لذا انشاا… تا فردا صبر کنید می تونید در سایت سنجش مشاهده کنید
   متاسفانه به سوالات تخصصی دسترسی ندارم

 29. تا اینجا ۱۴ درست ۳ غلط. استاد خواهشن سریعتر بقیشم بذارین. ممنون

 30. سلام
  خواستم از سرعت عمل بالاتون تو قرار دادن جواب ها قدردانی کنم. به نظرم بین ۶۰ تا ۶۵ درصد زدم.
  انشالله همیشه موفق باشید

 31. سلام استاد گرانقدر جناب دکتر نیک پور
  من صمیمانه از شما سپاسگذارم
  دیروز بهترین روز زندگی من بود
  من قبل از اینکه کلاس شما بیایم همیشه زبان صفر میزدم و مشکلم فقط این درس بود
  ولی دیروز تونستم ۵ سوال از ۸ سوال گرامر را درست بزنم
  آن روزی که ایمیل زدم گفتم من از یزد باید بیایم برای کلاس یک روزه گرامر و سطح زبانم صفره و شما گفتید بیا واقعاً شک داشتم که برایم مفید هست یا نه
  تنها کاری که میتوانم انجام بدهم این هست که از شما استاد محترم با روش تدریس پرانرژی و صادقانه و منحصر به فردتان بی اندازه تشکر کنم
  فقط براتون دعا می کنم همین…

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش میکنم لطف دارید
   بله خاطرم هست مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر بودید که میخواستید دکتری مدیریت شرکت کنید
   همین خبرهای خوب منو بسیار خوشحال می کنه و خستگی از تنم بیرون می ره
   سوغاتی از یزد فراموش نشود.
   پشمک حاج خلیفه!!

 32. سلام استاد
  وقت بخیر

 33. سلام جناب دکتر خسته نباشید
  تورو خدا استرس داریم درک مطلب بذارید خداخیرتون بده

 34. سلام استاد و خسته نباشید.ممنون از این پاسخگویی سریع.ایشالله جوابای ریدینگ کی بارگذاری میشه.

 35. سلام استاد نیک پور خوب هستید. من از شهرستان هستم و متاسفانه نتونستم توکلاسای شما شرکت کنم. الان میخوام توکلاس ایلتس شما شرکت کنم. لطفا راهنمایی کنید.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   تمام اطلاعات در مورد دوره های ترم بهار ۹۴ رو ظرف چند روز آینده اعلام می کنم
   سایت رو چند روز یک بار چک کنید
   موفق باشید

 36. سلام
  استاد نیک پور محترم از شما بابت پاسخگویی دلسوزانتون تشکر میکنم
  ممنون میشوم تاریخ شروع کلاس هاتون رو اعلام کنید

 37. سلام استاد. وقتتون بخیر
  من از دانشجویان شرکت کننده در کلاس های ۱ روزه گرامر شما در دانشگاه امیرکبیر هستم. راستش من برای شرکت در کلاس شما مردد بودم که استخاره کردم و استخاره ام بسیار عالی اومد در نتیجه با اطمینان کامل در کلاس شما شرکت کردم. بعد از کلاس شما با خودم می گفتم من حداقل از زبان ۳۰ می زنم و اینطور که حساب کردم ۳۱ درصد زدم. یعنی ۱۰ سوال درست و ۲ غلط. متأسفانه به درک مطلب دوم نرسیدم که مسلما می تونستم بیش تر هم بزنم. اما از طرفی هم اگر تلقین مثبت تری به خودم می کردم و با خودم می گفتم حداقل ۵۰ می زنم همین طور می شد.
  به هر حال بابت تمام زحمات بی دریغتون، از شما تشکر می کنم.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم لطف دارید
   بله درسته ، در آزمونهای رقابتی بحث آمادگی روانی و اعتماد به نفس بعضاً نقش مهمتری از معلومات شما ایفا می کند
   در مجموع درصد متوسط رو به خوبی زدید
   انشاا… که به هدفتان برسید و همواره موفق باشید

 38. Hi
  babate tamame zahamate shoma ostade tavanmand sepasgozaram
  omidvaram betoonam zahamate shomaro jobran konam

 39. سلام استاد
  باتوجه به سطح سوالات چه درصدی رو برای دکتای مدیریت در این درس نرمال می دونید؟
  من حدودا بست و خورده ای زدم
  با تشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   سوالات امسال همچون سال گذشته بسیار استاندراد و منطقی طرح شده بودند
   ۳ نوع مختلف سوالات ساده ، متوسط و دشوار را با درصد توزیع منطقی در سوالات شاهد بودیم.
   درصد بالای ۳۰و۳۵ در سال جاری میتواند درصد خوبی محسوب شود
   با این معنی که شما رو از سایر داوطلبان جدا کند و تراز خوبی براتون بیاورد.

 40. استاد سوال ۱۵۸ گزینه ۴ نمیشه فکر میکنم اشتباه جواب دادید

  • ::نیک پور::

   سلام
   خیر پاسخ صحیح همان گزینه ۴ است
   Cease به چه معناست؟

   • درسته الان دوباره چک کردم دیدم حق با شماست :)

    • ::نیک پور::

     عبارتی که زیرش خط کشیده شده می گوید : He ceased to be a strict behaviorist
     cease در معنای متوقف کردن هست. مثال خوب و کاربردی برای تثبیت معنی این لغت : Cease Fire هست به معنای آتش بس.
     پس منظور سوال این هست که دیگر او یک رفتارگرای سرسخت نبود و به سراغ حوزه دیگری رفت.
     لغت Cognitive هم لغت بسیار کاربردی هست که در بسیاری از متون مدیریتی و روان شناسی آن را میبینید

 41. مرسی استاد. شد ۷۲%. راجع به سوال ۱۶۰ هم توضیح میفرمایید؟ چرا گزینه ۳ نشه مثلا؟

  • ::نیک پور::

   ببینید بر خلاف سوالات گرامر و لغت که با اطمینان تقریباً بالایی میتوان گفت گزینه x یا y صحیح است ، در سوالات درک مطلب به ویژه در سوالات استنباطی معمولاً دو گزینه به راحتی حذف می شوند ولی از بین دو گزینه باقی مانده به قول یکی از اساتید محترم یکی جواب است و دیگری جوابک!
   یعنی می توانند هر دو درست باشند ولی یکی در مجموع با استنباط و درک کلی ، صحیح تر است.
   در این سوال از دید من گزینه ۱ میتواند عنوان بهتری برای پاراگراف بعدی باشد
   یعنی گزینه ۱ جواب است گزینه ۳ جوابک!!

 42. سلام استاد، من ۴۷٫۷ درصد زدم، درصد خوبی هست؟

 43. استاد میشه جی مت رو بذارید ؟ خیلی استرس دارم

  • ::نیک پور::

   سوالات جیمتی که به دستم رسیده بسیار خط خطی هست!
   گویا داوطلبی که پاسخ داده بسیار جیمتش خوب بوده(بر خلاف زبان که سفید گذاشته بودند!) چون تمام سوالات رو بررسی کرده و همه گزینه ها را هم مورد لطف و عنایت مدادشان قرار دادند!
   به همین سبب تا به الان در سایت قرار ندادم
   انشاا… فردا سازمان محترم سنجش نسخه در حد نو ، بدون خط و خش و پولیش!!! را در سایت قرار میدهد و میتونید مشاهده کنید

 44. مجموعه مدیریت استاد

 45. سلام استاد خسته نباشید

  بابت گذاشتن پاسخها واقعا ممنونم. متاسفانه۱۱درست ۷ غلط داشتم….درصد خیلی پایینه…

  • ::نیک پور::

   سلام
   تعداد درست هاتون خوبه
   ولی تعداد غلط هاتون از حد نرمال در ۳۰ سوال بالاتره
   بیشتر پاسخهای غلطتون مربوط به کدام بخش بوده است؟

 46. خسته نباشید. بنظر شما ۱۴ درست ۵ غلط برای این سوالا خوبه؟ چون تخصصی رو خوب زدم و نگران زبان هستم

 47. سلام اقای دکتر عزیز
  متاسفم که کلاسهای شما رو شرکت نکردم.خیلی وسوسه شدم اما ….
  چرا سوالات کامل رو برای دانلود نمیزارید؟؟؟
  من گزینه هام رو با شماره سوال نوشتم و الان خیلی سر در گمم
  اگه لطف کنید ممنون میشم
  بازم مرسی
  راستی…
  اولین بودید…

 48. سلام.
  من از ۸تا سوال گرامر ۷تارو درست زدم و یکی رو اشتباه! در کلاس یک روزه شما شرکت کردم، قبلش از گرامر چیز زیادی بلد نبودم. واقعا ممنونم :-)

 49. سلام
  عرض خسته نباشید به شما استاد محترم
  ببخشید دوره بعدی کلاستون کی شروع میشه؟

 50. سلام استاد
  ممنون بابت پاسخ های کاملتان
  من کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت هستم و میخواستم برای دکتری برای کشور آمریکا یا کانادا اقدام کنم
  چطور میتوانم برای مشاوره حضوری خدمت برسم؟

 51. سلام
  خیلی خیلی ممنون!
  لطفا سوالات جی مت را هم بگذارین!!

  • ::نیک پور::

   سلام
   همانطور که در پاسخ دوستان دیگر گفتم سوالات جیمتی که به دستم رسیده خط و خش!!! زیاد دارد
   امروز سایت سازمان سنجش سوالات رو قرار میده و می تونید ملاجظه فرمایید

 52. سلام استاد
  متاسفانه ۴تا گرامر و ۳تا درک مطلب

 53. من پارسالم زبان رو ۵ درصد زدم
  امسال خودم خوندم و فکر می کنم ۳۰ درصدی زده باشم. خودباوری قدم پیشرفت در هر کاری است حتی اگر به کلاس دسترسی ندارید به خود اتکا کنید

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله باهاتون ۹۰% موافقم
   نکته مثبت کلاس این هست که میتواند سرعت شما را بالا ببره و مسیر بهینه تری رو براتون ترسیم کنه
   ولی اگر دسترسی به کلاس نیست خودتون با پرس و جو از دوستان ، اساتید و رتبه های برتر میتونید مسیر دقیقی رو با مدیریت زمان پیش ببرید
   امیدوارم موفق باشید

 54. سلام استاد. برای آزمون تافل دانشگاه تهران چه منبعی رو معرفی میکنید که آشنا بشیم با سوالاش؟

 55. سلام استاد
  منظور از product involvement تو مقالات بازاریابی و قصد خرید چی هست؟ معادلش به فارسی چه اصطلاحی میشه؟
  ممنون

 56. خیلی عالی منکه واقعا لذت بردم از نحوه حل تست ها و شیوه پاسخگوییتون. جای تشکر و خسته نباشید داره. پاینده باشید.

 57. سلام استاد ممنوم از توضیحات عالی و خوبتون
  سئوال من در رابطه ۱۳۸ و واژه accumulated است من در هیچ دیکشنری و فرهنگ لغت معتبری تدیدم به عنوان صفت بکار رود ! شاید در اینترنت موجود باشد ولی اینترنت منابع موثقی نیست به نظر من ! در عین واژه simulated evidence نیز در اینترنت موجود است ، به نظر من این سئوال باید حذف شود

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم
   میشه گقت کمی باهاتون موافقم
   ولی پاسخ صحیح این سوال همان accumulated هست
   اینکه میگم کمی باهاتون موافقم به خاطر این هست که simulated evidence هم میتواند در جایی به کار برود
   اگر در سوال قبل از جای خالی در مورد یک موقعیتی صحبت کرده بود که نیاز به شبیه سازی داشت آن وقت طبیعتاً شواهد از شبیه سازی به دست می آمد و این گزینه درست تر بود
   ولی در این سول منظور اینه که شواهد به دست آمده ، شواهد جمع آوری شده پیشنهاد می کند که….

 58. با عرض سلام مجدد سوال من در رابطه با سوال ۱۳۸ آخرین سوال گرامر است چر that در این ساختار اشتباه است؟
  باتشکر از استاد گرامی

  • ::نیک پور::

   سلام
   سوال خوبی است
   منتظر بودم کسی از داوطلبان این سوال را بپرسد
   دیدم در چند سایت و وبلاگ دیگر هم چند نفر این سوال رو پرسیده بودند
   امشب کمی درگیر پاسخ سوالات هستم
   فردا در تایم مناسب پاسختون رو میدم

  • رویا - مجموعه مالی

   چون that how موصول در موصول است، در صورتی که that داشته باشیم، باید یک جمله دیگر هم باشد که جمله برای موصول that باشد.

 59. سلام
  استادعزیز بنابراین بودکه من توکلاستون حضورداشته باشم اما موفق نشدم. با شما صحبت کردم وعرض کردم صرفا واسه تقویت TOLIMO خدمت خواهم رسید. خوشحالم که دانشجوهاتون موفق بودن. من هم درصدم ۷۰ اومد با این پاسخها. اما یکی از پاسخهاتون ظاهرا سوال ۱۵۴، گزینه ۳ درست است که سهوا پاسخ مطرح شده ۲ میباشد. در هرصورت امیدوارم تو اولین فرصت خدمت رسیده و از مهارتهای فوق العادتون استفاده خواهم نمود.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم در خدمتتان هستم
   خیر پاسخ صحیح سوال ۱۵۴ همان گزینه ۲ یعنی Rats می باشد.
   سوال می گوید نویسنده از کدام حیوان در متن صحبتی نکرده است که طبیعتاً پاسخ Rats هست
   باز اگر استدلال دیگری دارید بفرمایید ولی سوال ساده ای است

 60. سلام استاد. برای آزمون تافل دانشگاه تهران چه منبعی رو معرفی میکنید که آشنا بشیم با سوالا

  • ::نیک پور::

   سلام
   امشب به خاطر قرار دادن پاسخ سوالات کمی درگیر هستم
   فردا در تایم مناسب تمام نکات در مورد آزمون تافل دانشگاه تهران رو خدمتتون عرض می کنم

 61. استاد گرامی پاسخ صحیح همان ۳ است که شما فرمودین ومن هم همان را انتخاب نومده ام. اما با این وجود در کنار این سوال پاسخی که مطرح شده عدد ۲ دیده می شود. با تشکر

  • ::نیک پور::

   جناب پیمان عزیز دقت نمی کنیدااااااااا
   جواب گزینه ۲ هست و همان عدد ۲ هم دیده می شود دیگه!!!!!
   من پاسخ رو بر اساس متنی که عکسش را بالاش گذاشتم نوشتم
   در متن صحبتی از rats نشده و rats هم گزینه ۲ است پس پاسخ همان ۲ هست دیگر!!!!

 62. عذر می خواهم من اشتباهی دیدم شماره ها رو در سوال تست تو وبسایتتون . بله همان Rat درسته. باتشکر

 63. استاد جواب منم بدید
  ممنون میشوم همون product invovement منظورمه همانند جملات زیر که عنوان دو مقاله هستن
  چند عنوان میذازم به عنوان مثال
  ۱- A Study of Product Involvement Perceived Value and Purchase Intention for Consumers to Organic Food.
  2- Product Involvement and Its Effect on Intention to Purchase

 64. با این وجود استاد گرامی در سوالات اصلی که pdf ان از سایت سنجش قابل دریافته ترتیب پاسخها بصورت
  ۱-Guinea pigs
  2-Monkey
  3-Rats
  4-Rabbits
  امده است و من رو همین حساب این موردو مطرح کردم. در هرصورت پاسخ همان Rats می باشد . تا تشکر پیمان

  • ::نیک پور::

   بله دفترچه سنجش کد دیگری است
   دفترچه ای که من روز جمعه ساعت ۳ بعد از ظهر در سایت قرار دادم کد دیگری است
   مهم این هست که پاسخ rats می باشد ، حالا در دفترچه ها با کدهای مختلف هر گزینه ای میتواند باشد

 65. سلام استاد
  من زبان رو ۵۲ زدم . خوبه به نظرتون ؟؟؟؟؟؟

  • ::نیک پور::

   درود بر خانوم فلاح عزیز
   بله خیــــلی خوبه
   بالاخره حضور فعالتون در کلاس و پیگیری هاتون بابت جزوات نتیجه داد
   جیمت و تخصصی رو چه کردید؟

   • نمی دونم هنوز جوابای سوالا رو نذاشتن

    • ::نیک پور::

     بسیار هم خوب
     به امید کسب رتبه زیر ۵۰
     زیاد الان هم درگیر چک کردن پاسخ ها نباشید
     این ۳و۴ هفته رو مشغول آماده کردن رزومه باشید
     نتیجه اولیه ۲۵ فروردین اعلام میشه و رتبه زیر ۵۰ تان را اونجا خواهید دید!!

     • با سلام خدمت استاد گرامی
      من از شاگردان شما نبوده ام اما بابت پاسخ دقیقتان به سوالات زبان بسیار ممنونم. من ۵۰ درصد زبان زده ام و حدس میزنم ۵۰ درصد تخصصی و ۱۰ درصد استعداد زده باشم. رشته ادبیات فارسی هستم. به نظرتان درصدهایم چطور است؟ و با این درصدها حدودا چه رتبه ای می آورم. پیشاپیش از کمک و راهنمایی شما سپاسگزارم.
      با تشکر

      • ::نیک پور::

       با سلام
       آفــــرین در رشته ادبیات فارسی درصد خیلی خوب زدید
       چون در رشته شما میانگین درس زبان انگلیسی منفی است!!!
       امسال ۳ شاگرد دکتری ادبیات فارسی داشتم
       در کل باید دید بقیه داوطلبان چه کردند و اطلاعات دقیقی در مورد رتبه و درصد در رشته شما ندارم
       ولی در مجموع فکر کنم رتبه خوبی کسب خواهید کرد

 66. سلام استاد نیک پور گرامی
  من از دانشجویان شما نبودم و پاسخنامه شما رو دیدم و چک کردم و با توجه به اون زبان ۵۱ درصد البته از تخصصی اصلا مطمئن نیستم شاید حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و جی مت هم ۱۵ درصد..بنظرتون امیدوار به مجاز شدن برای شبانه باشم؟
  بسیار سپاسگزارم

 67. سلام
  امکان داره در خصوص کلاسهای TOLIMO بنده رو در جریان بذارین تا شرکت کنم . با تشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   چشم
   سایت را زود به زود چک کنید
   در خبرنامه سایت نیز عضو شوید اخبار و اطلاعیه ها به صورت روزانه به ایمیل شما ارسال می گردد
   موفق باشید

 68. رویا - مجموعه مالی

  من در بدترین حالت ۳۳ درصد زدم، چون درک مطلب آخر بین گزینه ها شک داشتم یادم نمیاد در نهایت کدوم گزینه زدم و اونا کلا غلط فرض کردم
  به نظرتون همین ۳۳ درصد خوبه؟ برای مجموعه مالی

 69. سلام
  ممنون عالی بود
  کاش زودتر با شما آشنا شده بودم…
  ممنون میشم در مورد زبان دکتری هرجزوه ، کتاب و مطلبی داشتید به منم خبر بدید.
  ممنون از لطف شما.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم در خدمتتون هستم
   چشم از طریق همین سایت اطلاعات کلاس ها ، همایش ها و تالیفاتم رو خدمتتان اعلام می کنم
   در بازه های زمانی نزدیک سایت را چک کنید

 70. سلام استاد. اگه ممکنه راجع به منابع آزمون تافل دانشگاه تهران هم صحبت کنید

  • ::نیک پور::

   سلام
   اکی حتماً
   اولین آزمون تافل دانشگاه تهران بعد از عید در چه تاریخی برگزار می گردد؟

   • اونو نمیدونم ولی من واسه پس فردا میخام :)

    • ::نیک پور::

     wowwww
     چقدر زود!!
     من درمورد آزمونی که شما ۳ روز آینده دارید هر حرفی در مورد منابع ، نحوه مطالعه ، تست زنی و… بخوام بزنم طبیعتاً دیــــــر هست
     تنها حرفی که میتوانم بزنم آرزوی موفقیت برای شما در این آزمون هست
     حتماً بعد از آزمون بگید سطح سوالات چطور بود و بگید در چه مباحثی مشکل داشتید تا بتونم بهتر راهنماییتون کنم

     • ۹۲ شدم استاد. بنظرتون نیازی به مدرک MSRT هم هست؟

      • ::نیک پور::

       با سلام
       آفرین خوب شدید
       خیر نیازی نیست. نمره یکی از آزمون های MSRT یا TOLIMO یا تافل دانشگاه تهران را داشته باشید برای مصاحبه دکتری کفایت می کند
       سطح سوالات چطور بود؟

      • والا از دید خودم زیاد با زبان ازمون دکتری تفاوتی نداشت. در مجموع سخت نبود اصلن. وقتشم کافی بود. ۱۰ تا سوال تشریحی کوتاه پاسخ هم آخرش داشت. با یخورده آمادگی میشه نتیجه خوبی گرفت

      • ::نیک پور::

       بسیار هم خوب
       بله خوشبختانه آزمون استانداردی هست
       موفق و پیروز باشید

 71. سلام استاد بزرگوار.کلاس یک روزه شما عالی بود .ولی برای کسیکه پایه زبان خوبی ندارد کافی نیست .لطفا بعد از عید کلاس چند جلسه ای بزارید که از ابتدای زبان با شما باشیم.کلاس یک روزه برای افرادیکه زبان را خوب یا در حد خوب میدونند مفید است.به هر حال ممنون میشم اگه کلاس برای آمادگی ازمونهای زبان وزارت بهداشت بزارید ممنون میشم.فقط لطفا با ایمیل اطلاع رسانی بفرمایید.

  با سپاس

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم لطف دارید
   بله تحقیقاً همین طور هست و فرآیند یادگیری زبان بلند مدت هست
   چشم
   برنامه کلاس های بعد از نوروز رو به زودی در سایت اعلام می کنم و میتونید مشاهده بفرمایید
   سایت رو چک کنید و در خبرنامه سایت عضو شوید تا اخبار آزمون ها و کلاس ها روزانه به ایمیل شما ارسال گردد.
   بازم سوالی داشتید در خدمتتان هستم

 72. سلام استاد من ۲۳ تا درست زدم ۲تا اشتباه داشتم سوالات آسون بودن یا وقعا خوب زدم؟ من سال پیش۵۳ زده بودم ولی همه میگفتن آسون بود :(

  • ::نیک پور::

   با سلام
   احســـــــــنت!!
   شما سطحتون نشون میده که خوب بوده
   امسال هم سطح سوالات بسیار استاندارد و منطقی بود و میشه گقت در سطح سوالات پارسال بود(در گروه علوم انسانی ۱ اپسیلون ساده تر!!)
   در حال تحلیل دقیق آزمون هستم و انشاا… تا شنبه تحلیل کامل آزمون دکتری امسال رو در سایت قرار میدهم
   شیرینی فراموش نشود!!!

 73. سلام استاد. ممنون از زحمتتون. ۱۸ تا درست زدم فکر میکردم خیلی بهتر میزنم واقعا ناراحتم. سوال ۱۴۶ چرا exploit نشه به معنای exercise? فک می کردم ای گذینه نزدیکتر از بقیه گذینه ها باشه. به هر حال بازم متشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم
   آفـــــرین خوب زدید ، غلط چندتا داشتید؟
   نه خوب نکته این هست که Exploit اصلاً معنای exercise نمیدهد.
   معنی Exploit را در جزوه چی نوشتم؟برید نگاه کنید بیاید بگید قسمت ۹ صفحه ۶ هست.
   Exploit قعل بسیار مهمی هست و در متون بسیار زیادی به کار میرود لذا باید معنی درستش را در ذهن داشته باشید

 74. متاسفانه ۵ تا غلط تو گروه کشاورزی بودم حدودا بچه های این رشته چه درصدایی میزنن.؟ ولی به طور کل سوالات سطحش نسبتا خوب بود و بسیار ناراحتم که چرا همچین شد :(

  • ::نیک پور::

   باز هم درصد خیــــــلی خوبی زدید نزدیک ۵۵%
   در گروه شما هم میانگین زبان تعریفی ندارد و زیر ۴و۵ درصد است.
   معنی Exploit چه بود؟

 75. باز حاقل جای شکرش باقیه میانگین درصد پایینه وگرنه بیشتر ناراحت میشدم :)
  بکار انداختن operate, exercise, exploit, put on, activate, actuate
  استخراج کردن extract, exploit, draw out, educe, elicit, pan
  بهره برداری کردن از exploit, use
  استثمار کردن exploit
  بکار بردن use, apply, handle, exert, exploit, put
  من جزوه شمارو ندارم ولی معانیش این میشه ولی hone هم به اون معنی دوم درسته :(

  • ::نیک پور::

   یکی از دلایلی که ذکر می کنم به دیکشنری های فارسی زیاد مراجعه نکنید همین هست
   یک مورد اینکه چندین معنی برای یک لغت ذکر میشه بدون ذکر اینکه کدام یک معنی اصلی است و کدام معنی دور
   و دوم اینکه بعضاً معانی ذکر می گردد که اصلاً ارتباطی با آن لغت ندارد.در کلاس مثال عروس دریایی را برای بچه ها میزنم!!
   exploit بیشتر در معنای سو استفاده کردن هست و لذا نمیتواند پاسخ صحیح آن سوال باشد
   سعی کنید معنی لغات رو از دیکشنری های معتبر همچون Longman , Cambridge ، Merriam-webster فرا بگیرید
   ولی در مجموع درصد بسیار خوبی زدید و رتبه بسیار خوبی کسب خواهید کرد
   شیرینی فراموش نشود!!

 76. حق با شماست .انشالا همینطوری که میگین باشه. بازم متشکرم استاد عزیز

 77. سلام استاد
  سپاس از جوابهای کاملتون فقط یه سوال این نمونه سوالاتی که شما اینجا پاسخ دادین با کد C بوده یا نه؟
  ممنون میشم جواب بدین

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقت بخیر
   من سوالات زبان گروه علوم انسانی را روز جمعه ۳ ساعت بعد از آزمون در سایت قرار دادم که در قسمت گرامر ترتیب سوالات رو جا به جا کردم
   کد اون دفترچه B بوده است
   ولی سوالات گروه فنی و مهندسی را ۲ شنبه طبق دفترچه ای که در سایت سازمان سنجش قرار داشت پاسخ دادم

 78. سوال ۱۴۳، ۱۵۲ و ۱۵۶ قطعا اشتباه است

 79. سلام ایا این موضوع صحت دارد که بین درصد های زده شده میانگین گیری شده سپس با هم مقایسه میشوند و مثلا شما اگر زبان رو صد زده باشید با اینکه زبان و استعداد رو مجموعا صد زده باشید مثلا ۵۰ زبان و ۵۰ استعداد تفاوتی ندارد درست هست؟؟؟؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   تحقیقاً خــــــیــــــــــر
   تنها پارامتری که بر اساس آن سنجش داوطلبان انجام میگرید تـــــــــــــراز شما هست
   تراز یعنی فاصله از میانگین
   لذا تحقیقاً درصد ۵۰ زبان با ۵۰ درس جیمت یکسان نیست چون میانگین درس جیمت بالاتر از زبان هست پس طبیعتاً درصد ۵۰ درس زبان ارزشمند تر هست
   طبیعتاً در یک آزمون رقابتی، هر درسی که میانگین آن پایین تر باشد ، درصد کسب شده در آن ارزشمند تر است.

   • آقای نیک پور درس استعداد و زبان در آزمون دکتری تراز جداگانه ندارند. این دو درس ضریب یکسان دارند و میانگین آنها اهمیت دارد. این نتیجه بررسی صدها کارنامه آزمون دکتری سال گذشته است.
    موفق باشید و امیدوارم سال خوبی داشته باشید.

    • ::نیک پور::

     سلام
     آن بخش از کامنتتون که جنبه عمومی داشت را قرار دادم
     پاسخ بقیه موارد را به ایمیلتان ارسال کردم
     پاسخ نکته اول را مجدد اینجا قرار می دهم :
     در تمام آزمون های رقابتی دنیا و داخل ایران چه کنکور لیسانس و چه کنکور ارشد و چه کنکور دکتری باشد فرقی نمی کند ، در آن تراز تعیین کننده هست
     برای مثال در آزمون ارشد مهندسی صنایع-سیستم که ۵ درس همه ضریب ۱ دارند یعنی ۵۰ زبان با ۵۰ درس دیگر تفاوت ندارد؟و میانگین گرفته می شود؟
     اساساً در یک آزمون رقابتی مگر می شود بر اساس تراز مقایسه صورت نگیرد و بخواهد درصد تعیین کننده باشد؟
     آن آزمون حد نصابی هست که در آن درصد و نمره تعیین کننده است مثل آزمون TOEFL ، IELTS یا msrt
     شما گمان کردید چون دو درس زبان و جیمت ضریبش ۱ هست و شما فرضاً ۵۰۰ تا کارنامه دیدید با هم فرقی نداشته است این یعنی درصد این دو درس میانگین گرفته می شود؟
     اساساً مگر این استدلال قابل قبول است که ما با نمونه گیری و بررسی چند case(کارنامه) بدون اطلاع از روال انجام گرفته به نتیجه ای برسیم
     اساساً اینکه در کارنامه شما در مقابل درصدهای شما تراز نیز ذکر می شود دلیلش چه می تواند باشد؟
     یک مثال :
     اگر فرضاً میانگین درسی ۱۰ باشد و شما در آن درس ۴۰ زده یاشید ایتدا فاصله درصد شما از میانگین محاسبه می شود(۳۰ = ۱۰ – ۴۰) سپس طبق فرمولی به تراز تبدیل می گردد
     سپس از درصد تراز شده هر درس شما میانگین وزنی گرفته می شود و یک عدد به عنوان تراز کل شما به دست می آید
     ۶ / (تراز دروس تخصصی *۴ + تراز درس زبان * ۱ + تراز درس جیمت * ۱ ) = تراز کل
     این عدد برای تمام داوطلبان به دست می آید و رتبه داوطلبان بر این اساس به دست می آید

     • مهندس جان اولا سازمان سنجش که روال کارش رو توضیح نداده اما با بررسی کارنامه ها میشه متوجه تفاوت روال کنکور کارشناسی ارشد و دکتری با کنکور سراسری شد.
      ثانیا کسی نگفت در کنکور دکتری تراز محاسبه نمی شود. مساله این است که تراز بر حسب میانگین وزنی محاسبه میشه نه با جمع تراز تک درس ها.

      • ::نیک پور::

       با سلام
       بله دیگه!!
       تراز کل بر حسب میانگین وزنی ترازها محاسبه می گردد
       تمام این موارد را در پاسخ اولم به سوال شما اشاره کردم

      • تراز کل بر حسب میانگین وزنی ترازها محاسبه نمی گردد
       تراز کل بر حسب میانگین وزنی نمرات خام محاسبه می گردد.

       میانگین وزنی نمرات خام:
       (درصد تخصصی × ۴) + درصد زبان + درصد استعداد و حاصل تقسیم بر ۶

       در آزمون دکتری نمره کل شامل ۸۰۰۰ نمره از آزمون تستی و ۲۰۰۰ نمره حاصل از معدل موثر است.
       فردی که بالاترین میانگین وزنی نمرات خام را در رشته خودش به دست آورد، ماکزیمم سهم نمره بخش تستی یعنی ۸۰۰۰ نمره را به خود اختصاص می‌دهد و نمرات سایر همرشته‌ای‌های او بر اساس میانگین وزنی نمرات خام این فرد به دست میاد.

       نمره کل سایر افراد به این صورت به دست میاد:
       بخش اول: میانگین وزنی نمرات هر فرد، تقسیم بر بالاترین میانگین وزنی به دست آمده در رشته مورد نظر می شود و نتیجه در ۸۰۰۰ ضرب می شود. (این میشه نمره آزمون از ۸۰۰۰)

       بخش دوم: معدل موثر در ۱۰۰ ضرب می شود. (این میشه نمره معدل از ۲۰۰۰)

       حالا با جمع اعداد به دست آمده در بخش اول و دوم، نمره کل نهایی به دست میاد.

     • سلام
      امیدوارم کامنت قبلی من و این کامنت را در جهت رفع ابهامات برخی داوطلبان آزمون دکتری در مورد نحوه محاسبه نمره تراز در این آزمون منتشر کنید. همانطور که در کامنت قبلی گفته شد در کنکور دکتری، دروس به صورت مجزا تراز نمی شود بلکه تراز بر حسب میانگین وزنی نمرات خام دروس به دست میاد.. این نکته حاصل بررسی کارنامه های شرکت کنندگان در آزمون دکتری است زیرا اگر دروس تک تک تراز میشد باید تاثیر آن را در کارنامه ببینیم.
      مطلب زیر نوشته جناب دکتر پیام یکی از مشاوران سایت phdtest هست که عینا نقل میکنم:

      نمره کل آزمون شامل ۸۰۰۰ نمره آزمون تستی و ۲۰۰۰ نمره تراز معدل موثر است. برای نمونه کارنامه آقای سعید صفری نفر اول رشته مترجمی زبان را میاورم:
      زبان ۵۶٫۶۷
      استعداد ۱۱٫۱۱
      تخصصی ۵۱٫۱۸
      نمره کل ۹۷۸۰
      موثر ۱۷٫۸۰
      رتبه ۱
      اگه دقت نمایید ایشان ۱۷۸۰ امتیاز تراز از معدل موثر گرفتن که اگه از ۹۷۸۰ کم کنید ۸۰۰۰ نمره تراز ایشان می شود یعنی میانگین وزنی ۴۵٫۴۱ایشان بالاترین بوده که ۸۰۰۰ نمره تراز را کامل گرفتن.
      دوستانی که میگن دروس تک تک تراز میشه اگه اینطور بشه بخاطر نمره کمی درس استعداد ایشان دیگه ترازشان ۸۰۰۰ یعنی نمره کامل نمیشه پس باید میانگین وزنی ایشان تراز شده باشه که از همه بالاتر بوده و نمره ۸۰۰۰ گرفته.
      نمونه دیگر رتبه ۱ رشته علم اطلاعات سال ۹۳ آقای نیک زمان است
      زبان ۵۱٫۱۱
      استعداد ۲۳٫۳۳
      تخصصی ۵۳٫۱۸
      نمره کل ۹۸۹۲
      موثر ۱۸٫۹۲
      این دوستمان هم ۱۸۹۲ از معدل و بالاترین میانگین۴۷٫۸۶ را با ۸۰۰۰ نمره از میانگین وزنی آزمون که از همه بالاترن گرفتن مسلما ایشان در درس استعداد بالاترین فرد رشتش نبوده و اگه درس ها تک تک تراز بشه دیگه ۸۰۰۰ نمره تراز نمیگرفتن.
      نمونه دیگر امین پور یونس نفر اول سازه های آبی هستن :
      زبان ۰
      استعداد ۱۸٫۸۹
      تخصصی ۴۶٫۶۷
      نمره کل ۹۹۸۰
      موثر ۱۹٫۸۰
      اینجا هم ۱۹۸۰تراز معدل وبا میانگین اول ۳۴٫۸۶ هم ۸۰۰۰ نمره تراز آزمون ایشان است.این فرد دیگه زبان را ۰ زده اگه درس ها تک تک تراز بشه ایشان ۸۰۰۰ نمره تراز نمیگیرند.
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      تصویر کارنامه تمامی افراد فوق الذکر در بخش مصاحبه با رتبه های برتر سایت phdtest موجود است.

 80. سلام استاد.
  پس جواب سوالای زبان عمومی رشته اموزش زبان کجاست. میشه لطف کنید.
  خیلی ممنونم از شما

  • ::نیک پور::

   با سلام
   هنوز وقت نکردم سوالات زبان رشته منحصراً زبان رو بررسی کنم
   سعی می کنم تا ۷٫۸ فروردین که کمی سرم خلوت شد در سایت قرار بدهم
   اگر راجع به مورد خاصی سوال دارید همینجا مطرح کنید براتون توضیح بدهم

 81. با سلام و ضمن تشکر از شما ..خوشبختانه بالای ۶۰ درصد زبان رو زدم ..اما جای تاسف بود که در قسمت درک مطلب دوم درصدم پایین اومد ..لطف میکنین اگر مممکنه استدلالهای خودتون رو نسبت به پاسخهای درک مطلب در کنار پاسخنامه بذارین ..ممنون ..

  • ::نیک پور::

   با سلام
   آفرین!!
   خیلی خوب زدید
   ببینید سوالات درک مطلب تنها قسمتی در آزمون هست که با قطعیت کامل نمی توان گفت این گزینه پاسخ صحیح است. بحث نظر شخصی و دیدگاه سلیقه ای مطرح می گردد
   به همین سبب هست که معمولاً درصد ۱۰۰ زبان رو مشاهده نمی کنید به این خاطر که اکثراً دوستان در پاسخ سوالات درک مطلب به ویژه در سوالات ::: از متن استنباط می شود که ::: یا از این قبیل با هم اختلاف نظر دارند
   در این آزمون هم ممکن است هر دو ما دو استدلال کاملاً درست داشته باشیم که منجر به اعلام دو گزینه متفاوت باشد
   لذا باید صبر کنیم و ببینیم سلیقه طراح محترم چه بوده است
   در ضمن بابت درصد خیلی خوبتان شیرینی فراموش نشود!!!

 82. سلام در اصفهان هم کلاس برگزار می کنید؟

  لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید
  ما حدود ده نفریم میاییم کلاستون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پوزش میخوام بابت تاخیر در پاسخگویی الان کامنتتون را دیدم
   در حال تدوین برنامه در شهر های دیگر هستم
   پاسخ را به ایمیلتان ارسال کردم

 83. سلام آقای دکتر
  من به یک سوال اعتراض دارم
  چرا سوال
  critics often claim that………. Don quexote , he would undoubtedly be an obscure writer in world literature today ‘
  گزنه ۳ رو زدید در حالیکه این شرطی نوع دومه و باید زمان فعل طرف زاست جمله گذشته ساده باشه
  من نمی تونم اینو قبول کنم
  من زبان ۶۷ زدم اگه اینم غلط باشه میشم ۶۳ ولی من بازم مطمئنم به گزینه خودم

 84. یعنی آقای کتر من دلیلی برای غلط بودن گزینه خودم نمیبینم

 85. با عرض سلام و احترام خدمت شما استاد گرامی
  من از شاگردان شما نبودم. می خواهم بدانم با در صدهای ۴۷ زبان ، ۳۳ تخصصی و ۳۸ استعداد در رشته ی حسابداری رتبه ام حدودا چند میشود.با تشکر از سایت خوبتان

  • ::نیک پور::

   با سلام
   معمولاْ تخمین و پیش بینی رتبه امری کاملاْ حدودی بوده لذا داده هایی که بر اساس آن این تخمین انجام میشود مربوط به آزمون های سالهای گذشته بوده که در طبیعتاْ در آن سطح سختی سوالات و داوطلبان متفاوت بوده
   لذا تنها می توان این را گفت که درصد بسیار خوبی در درس زبان زدید و تراز بسیار خوبی در این درس خواهید گرفت
   انشاا… که بهترین براتون رقم خواهد خورد

 86. سلام برای گرفتن یه تراز خوب از درس زبان توی رشته تربیت بدنی که زیر مجموعه علوم انسانی هست زبان رو چند درصد به بالا بزنه کسی تراز خوب و بالایی میتونه ازین درس بگیره؟؟؟؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   رشته تربیت بدنی اتفاقاْ از آن دسته از گروه های آزمایشیست که وضعیت میانگین زبان در آن وخیم است!!
   ولی از آنجا که سطح سوالات در آزمون هر سال متغیر هست نمی توان درصد مشخصی را ذکر کرد که درصد بالای این عدد همواره درصد خوبی خواهد بود
   ولی با توجه به روال ۴ ساله برگزاری آزمون دکتری معمولاْ با درصد بالای ۳۵و۴۰ شما شروع به فاصله گرفتن از رقبا کرده و تراز بسیار خوبی کسب خواهید کرد

 87. همه به شما میگویند:
  سال خوبی داشته باشید
  ولی من به شما می گویم:
  سال خوبی را برای خودتان خلق کنید..
  به فکر اومدن روزهای خوب نباشید !
  آنها نخواهند آمد …
  به فکر ساختن باشید…
  روزهای خوب را باید ساخت…
  ارزو میکنم بهترین معمار سال جدید باشید…
  ســـــــال نـــــــو مبـــــــــارک

 88. من در بدترین بدترین حالت (حدود سه تا چهار تست رو مطمئن نیستم چی زدم) ۶۰ درصد می‌شم که راضی هستم.

 89. باسلام خدمت استاد عزیز
  من یه سوال داشتم اینکه آیا کد دفترچه هر گروه یکی بود یعنی همین که تو سایت سنجش هست یا فرق داشت؟من یادم نیست کد دفترچم چی بوده

 90. با سلام و درود فراوان، کتابتان منشر شد؟اگر منتشر شد، در کدام کتابفروشی میشه تهیه کرد؟لطفا ادرس و شماره تلفن ان را اعلام فرمایید

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی
   به دلیل تغییری که در فرآیند چاپ کتاب انجام شد و کتاب از فرمت تک رنگ در قالب ۴ رنگ چاپ شد این تاخیر ایجاد شد
   لذا کتاب با افتتاح نمایشگاه کتاب در تاریخ ۱۶ اردیبهشت رونمایی خواهد شد

 91. سلام استاد نیک پور

  در مورد سوال۴

  گزینه ای که در آن in which آمده از نظر معنی درست تر نیست ؟
  من در کتاب تافل دکتری ناصرزاده این تست رو دیده ام که همین جواب را داده اند….با احتساب جوابهای شما من ۶۰ درصد زدم ولی با احتساب کلیدهای دیگر ۶٫۶۶ درصد….

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خیر پاسخ صحیح همان that travel هست
   in which در صورتی که in حرف اضافه فعل مرکب جمله نباشد معنی موصول مکان(where) می دهد.
   احســـنت!!!
   درصد بسیار خوبی زدید
   شاگرد من بودید؟

 92. من به کتاب زبان قوی و روان نیاز دارم به نظرشما چه کتابی مناسب هست و کتاب شما کی روانه بازار میشه

 93. با سلام و خسته نباشید. چرا پاسخنامه زبان لینک دانلود نداره؟

 94. با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. عید فطر پیشاپیش مبارک.
  استاد می خواستم بپرسم شما کلاس listening برای msrt و conversation هم دارید که ما بتوانیم در آن شرکت کنیم؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ببینید در آزمون MSRT ، چهار مهارت گرامر ، لغت ، درک مطلب و شنیداری از شما سنجیده می شود.
   ۳ مهارت لغت ، گرامر و درک مطلب به شکل کــــامل در ۱۵ جلسه کلاس ما تدریس می شود به شکلی که شاگردان من معمولاً بعد از کلاس دکتری نمرات بالای ۶۰و۷۰ در آزمون msrt کسب می کنند
   یک مورد امسال نمره ۸۷ رو کسب کردند
   برای مهارت شنیداری نیاز به هیچ کلاسی ندارید ، همین که چند نمونه سوال سالهای گذشته را با خود در منزل کار کنید تا حد خوبی شما را برای ساختار سوالات شنیداری آزمون msrt آماده می کند.
   من در کلاس به این نمونه سوالات را در اختیار دوستان قرار میدهم

 95. سلام
  کتاب لغات شما که بیست فصل هست ، هر فصل دارای چند لغت است؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   کتاب لغت ۱۸ فصل است و هر فصل داراری حدوداً ۸۵ تا ۹۰ لغت است.
   توضیحات کامل در مورد ویژگی های کتاب به همراه دانلود رایگان فصل ۱ کتاب را می توانید در سایت اختصاصی کتاب مشاهده کنید :
   http://vocabularybook.ir/

 96. خیلی ممنونم
  کی منتشر می شود؟ من مشغول خواندن ۱۱۰۰ هستم. آیا فکر می کنید کتاب شما از ۱۱۰۰ اولویت بیشتری دارد برای کنکور ؟
  ضمنا با توجه به تغییری که کنکور دکتری کرده امسال فکر می کنید سوالات زبان هم تغییری می کند یا به همان سیاق گذشته است؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   کتاب ۳ هفته ای هست منتشر شده و در تهران توزیع شده است.
   طبیعتاً کتاب ما اولویت بیشتری دارد ،کتاب ۱۱۰۰ لغات از دید من ناخالصی بسیاری دارد و ۶۰% آن که لغات پرکاربرد هستند که آنها گلچین شده و به همراه لغات پرکاربرد کتاب های high school ، College-bound و Gre words در کتاب از سطح ساده به سخت و از پرکاربرد به کم کاربرد چیده شده است.
   توضیحات کامل در مورد ویژگی های کتاب به همراه دانلود فصل ۱ کتاب را می توانید در وب سایت اختصاصی کتاب مشاهده کنید :
   http://vocabularybook.ir/

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 99 امروز
مشاهده