آخرین مطالب

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶ – گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری-96-استاد-نیک-پور-

تحلیل اولیه سوالات گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی دکتری ۹۶ :
گرامـر : از ۸ تست گرامر به ۶ تست می توان به خوبی پاسخ داد.
لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۱ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۷ لغت در کتاب وجود نداشت.
درکـ مطلب : سطح درک مطلب نسبت به سال قبل کمی ساده تر بود. متن اول متوسط رو به سخت و متن دوم متوسط بود، بارها در کلاس اشاره شد در آزمون دکتری هر سال از ۲ متن یکی متوسط و یکی متوسط رو به سخت است.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):
سوال ۱:

9961

دقیقاً تیپ همان تستی هست که دیشب در کانال قرار داده شد (دکتری ۹۵)
طراح بند ۳ مبحث وارونگی را هدف قرار داده است یعنی :
وارونگی پس از قیود همسان کننده Nor , Neither و So
چندین بار در کلاسها تاکید کردم که مبحث وارونگی از پای ثابت های سوالات هر سال آزمون دکتری هست. در کلاس ها از تعبیر لا ریب فیه!!!(شکی در آن نیست!!!) برای سوال آمدن از این مبحث یاد می کردیم.
طبق رویکردمان ابتدا با نگاه به گزینه ها در می یابیم که از مبحث وارونگی سوال طرح شده است.
در ابتدای همه گزینه ها قید منفی ساز است لذا باید در ادامه ساختار وارونگی را مشاهده کنیم.
به سرعت دو گزینه ۱و۲ خط می خورند چون ساختار نرمال دارند(فعل + فاعل)
از بین گزینه های ۳ و ۴ نیز با توجه به همپایه ساز بودن Nor به سرعت گزینه ۳ به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می گردد.
عبارت سمت چپ the first to observe است لذا سمت راست هم باید the first to write باشد. بارها در کلاس اشاره شد که باید چپ و راست ساختارهای موازی copy-paste (کاپی!!!)هم باشند.  
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۲:
962تست خوب و آموزنده ایست. گزینه ۱ به دلیل حضور مادر شوهر!! حذف می شود. یک فروند موصول در گزینه ها رویت می شود پس آنالیز n-1 انجام می دهیم. یک فعل در صورت سوال وجود دارد لذا گزینه ۴ هم به سرعت رد می شوند چرا که سوال را ۱-۱ می کند. با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که فاعل انسان قبل از جای خالی (راجر بیکن) چیزی را بازگو می کد و طبیعتاً چیزی را بازگو نمی شود!! لذا به فعل معلوم نیاز داریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۳:
963 باز هم وارونگی!!!
بسیار شبیه به این تست را در کنکور دکتری سال ۹۴ داشتیم.
از مبحث وارونگی در شرطی ها که در کلاس هم بسیار به آن تاکید شدف به یاد داریم که در صورت وجود فعل should یا were یا had در جمله شرط، جمله شرط وارونه می شود.
طریقه وارونگی : if حذف می شود و جای فعل کمکی و فاعل عوض می شود.
در گزینه ۴ به وضوح این وارونگی رویت می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۴:
964تست ساده ایست.
بار ها در کلاس ها اشاره شد مبحث صفت آن هم صفات تفضیلی(تر) و عالی(ترین) یکی از عاشقانه های طراح!! هست. در هنگام تدریس یک قلب(آن هم صورتی!!) به دورش کشیده شد. ۴ سال متوالیست که در ساختار آزمون دکتری از این مبحث سوال طرح می شود.
با نگاه به گزینه ها در می یابیم که مبحث صفت را هدف زده است، گزینه ۴ صفت عالی هست و نباید than داشته باشد. 

مرور نکته گرامری : حرف اضافه صفت عالی (of (all یا in یا among هست.
گزینه ۳ صفت تفضیلی هست و باید بجای from، بعد از خود than داشته باشد.
گزینه یک هم صفت عالی هست و حرف اضافه مجاز بعد از آن from نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۵:
966
 تست زیبایی هست!!! چند تست بسیار شبیه به این تست را در کلاس در مبحث حروف ربط غیر همپایه ساز حل کردیم.
طبق رویکردمان، ابتدا به گزینه ها نگاه می کنیم تا ببینیم چه مبحثی مورد سوال قرار گرفته، فایل مبحث را در ذهن باز می کنیم و سراغ آن مبحث می رویم.
چندین بار در کلاس تاکید شد در گزینه ها با دیدن Despite به سراغ تحلیل n-1 می رویم.

صورت سوال ۱-۳ هست لذا به یک سیم رابط نیاز داریم، پس به سرعت گزینه Despite رد می شود.
در گزینه ۴ هم however هیچ گاه نمی تواند رابط باشد و رد می شود.
while هم در گزینه ۳ شرط چاقو!!! را برای اینکه رابط باشد دارا نیست.
پس قطعاً Although (با تلفظ آل تف!!!) انتخاب می شود. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۶:
9611باز هم یک سوال بسیار آموزنده و خوشگل!
طبق رویکردمان، ابتدا با نگاه به گزینه ها و رویت حداقل یک ضمیر موصولی به سراغ آنالیز n-1 می رویم.
قبل از هر چیز، گزینه ۲ حذف می شود (کاما قبل از that  در نقش مادر شوهر that!! است، همچنین در کلاس اشاره شد که حروف اضافه قبل از that نیز در نقش خواهر شوهر وی می باشند!!). صورت سوال ۱-۱ است لذا تعادل n-1 برقرار نیست و نیاز به یک فعل داریم.
گزینه های ۳و۴ به سرعت رد می شوند چون هر کدام علاوه بر یک فعل یک فروند موصول اضافه! دارند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۷:
9612همچون سوالات قبل سوال خوب و آموزنده ایست.
سوال را نخوانده پاسخ صحیح نه تنها در حال چشمک زدن بلکه در حال نور بالا زدن است!!!

با نگاه به گزینه ها به سرعت گزینه های ۱و۳ رد می شوند چرا که ساختار سوالی دارند در حالی که هیچ دلیلی برای سوالی کردن جمله وجود ندارد.
گزینه ۴ نیز نادرست است چون in them در انتهای آن اضافه(حشو) هست و نیازی به نوشتن آن نداریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۸:
967
 سوال خوبی هست.
طبق رویکردمان یعنی حذف گزینه های اشتباه در ابتدا، گزینه های ۲و۳ را به سرعت رد می کنیم.
این تست از همان جدول خفنه!!! که در مبحث قیدهای مقدار تدریس شد طرح شده است. جدولی که کنکور ارشد نیز هر سال یک سری به آن می زند و سوالی از آن طرح می کند. در آن جدول آموختیم که باید بعد از such همواره گروه اسمی بیاید لذا در گزینه ۲ چون بعد از آن صفت تنها آمده است رد می شود.
از ساختارهای همپایه به یاد داریم که باید دو سمت as high as با هم همپایه باشد که در گزینه ۳ اینطور نیست لذا رد می شود،.
به خاطر داریم که باید بعد از ترکیب معروف that + صفت + So جمله کامل (فعل + فاعل) داشته باشیم ،چون اینجا فاعل وجود ندارد لذا گزینه ۱ نیز رد می شود. 
.The exam was so difficult that he did not pass it
 امتحان آنقدر سخت بود که او نتوانست امتحان را پاس کند
The tea was so hot that I could not drink it
چایی آنقدر داغ بود که من نمیتوانستم آن را بنوشم.
✔️ 
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۶(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی) و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکـ پور :

96229624

سوال ۱۳۹ : گزینه ۱ صحیح است.
یک موسسه پژوهشی در زمینه توسعه اجتماعی، نهادی …مستقل(خودمختار)…. است که متولی(مسئول) انجام تحقیقات در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی جهانی می باشد.
Autonomous : فصل ۹ – صفحه ۱۸۴ – در کوییز کلاسی هم بر روی این لغت تاکید شد، در هنگام تدریس دوستان برای مثالی از یک جمهوری خودمختار، به مزاح از جمهوری چچن!! یاد کردند! 
Incredulous :  هم ریشه لغت incredible بوده و در معنای ناباور است. فصل ۱۱ – صفحه ۲۱۲(جمله مثال) و فصل ۱۸ – صفحه ۳۵۶(جمله مثال)
 Sedentary : در معنای پشت میز نشین است. قطعاً بسیار لغت کم تکراری است و در حوزه زبان عمومی آکادمیک نیز لغت پرکاربردی نیست لذا در کتاب اشاره نشده و نخواهد شد!!
Spontaneous : فصل ۵ – صفحه ۹۸ – لغت قشنگی است. معنای خودجوش(ییهویی!!!) بهترین ترجمه برای این لغت است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که ماری به سراغ رسیور رفت، او (مثلاً دیوید!) رسیور را …با بی میلی… رها کرد و آن سمت دیوار ایستاد تا مکالمه ماری را بشنود.
Exclusively : فصل ۳-صفحه ۶۱
Reluctantly : فصل ۱۱-صفحه ۲۰۸

Functionally : لغتی ساده در معنای عملکرد و کارکرد است. معنی منفی آن یعنی Malfunction(در معنای درست کار نکردن) در فصل ۳-صفحه ۷۲ آمده است.
Profoundly : فصل ۴-صفحه ۸۰ – لغت بسیار زیبایی در معنای ژرف و عمیق و پرمغز است. چندین بار در کلاس بر این لغت تاکید کردم.

سوال ۱۴۱ : گزینه ۴ صحیح است.
پسرم الان رفتار بسیار خوب و مناسبی دارد، هر چند که من و همسرم باید خودمان را برای مجازات …..اجتناب ناپذیر…… زندان رفتنش آماده کنیم.

Tangible : فصل ۲-صفحه ۳۹ – لغت بسیار پرکاربرد و پربسامدی هست در حوزه زبان عمومی آکادمیک. در کوییز های کلاسی هم ۱و۲بار بر آن تاکید شد.
Invincible : فصل ۱۶ – صفحه ۳۱۳ – لغت خوبی هست در معنای شکست ناپذیر. در کنکور ارشد ۹۵ هم در صورت یکی از سوالات آمده بود. 
Ostensible : لغتی در معنای ظاهری و وانمود کردنی هست. لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که می توانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمی دانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Inevitable : فصل ۷-صفحه ۱۳۳

سوال ۱۴۲ : گزینه ۲ صحیح است.
هنگامی که آتشفشان فوران میکند، مواد مذاب شهر را …زیر خود فرو برده… و مردم را مجبور به خروج از خانه هایشان می کند.
Humiliate : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۴ – لغت زیبایی هست، در کلاسی نبوده که در هنگام تدریس لغت به روش ریشه شناسی، به ریشه این لغت اشاره نکرده باشم. ریشه این لغت، hum در معنای خاک هست. خالی از لطف نیست که چند لغت با این ریشه را با هم مرور کنیم: humble در معنای انسان متواضع است که می گوییم آدم خاکی هست. یک لغت زیبای دیگر، human در معنای بشر خاکی است. humiliate نیز در معنای تحقیر کردن و به خاک مالیدن است.
دیدید چقدر یادگیری لغت به روش ریشه شناسی جـذاب است!!!
اصولی ترین و آکادمیک ترین، در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری لغت قدرتمند می سازد.
Inundate : فصل ۹-صفحه ۱۶۷ – در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت بسیار پرکاربرد و پرتکراریست. در آزمون های سالهای گذشته دکتری هم تکرار شده بود. در تمامی کلاس ها برای مترادف لغت Submerge از این لغت نام می بردیم. 
Alienate : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۹ – در معنای بیگانه کردن است. این لغت دقیقاً در کنکور دکتری ۹۴ نیز در گزینه ها بود. بعضاً در متون فارسی دیده ام که فرم اسمی این لغت(alienation) را با املای الیناسیون در معنای از خودبیگانگی استفاده می کنند.
Accelerate : فصل ۳-صفحه ۶۱ – لغتی در سطح دبیرستان است!
 

سوال ۱۴۳ : گزینه ۱ صحیح است.
وزیر جدید به کمک فرم های جدید همکاری و ارتباطی، خواستار ….انسجام و یکپارچگی…. بیشتری به ویژه بین کارفرمایان و کارمندان است.
Solidarity : فصل ۱۴-صفحه ۲۷۷
Verbosity : فصل ۱۴-صفحه۲۷۱
Obscurity : فصل ۴-صفحه ۸۷
Frigidity : فصل ۱۱-صفحه ۲۰۸

سوال ۱۴۴ : گزینه ۴ صحیح است.
بسیاری از مردم معتقدند که جو غیر رسمی بین دانشجویان ….باعث(موجب)……. ایجاد دوستی های جدید می شود.
Inquisitive : فصل ۱۳-صفحه ۲۵۱
Submissive : فصل ۹-صفحه ۱۷۵ 
Addictive : لغتی در معنای اعتیاد آور، معتاد کننده هست. چون بد آموزی دارد! در کتاب وجود نداشته است!! در ویرایش بعدی به کتاب اضافه می گردد.
Conducive : فصل ۱۷-صفحه ۳۳۶
سوال ۱۴۵ : گزینه ۲ صحیح است.
deplete : فصل ۳-صفحه ۵۸
distort : فصل ۳-صفحه ۶۷
discard : فصل ۱۵-صفحه ۲۱۵
despise :لغتی در معنای متنفر بودن و بیزار بودن هست. برای این معنی مترادف های پرکاربردتری همچون hate,abhor,dislike,loathe در کتاب هست، لذا لغت despise لغت کم تکرار تری محسوب می شود.
سوال ۱۴۶ : گزینه ۳ صحیح است.
nocturnal : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۵
vocational : فصل ۱۴-صفحه ۲۶۶
conventional : فصل ۴-صفحه ۸۲
beneficial : فصل ۱۶-صفحه ۳۲۳
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
synopsis : فصل ۱۲-صفحه ۲۴۳
paradigm : فصل ۱۰-صفحه ۱۹۶
hierarchy : فصل ۱۶-صفحه ۳۰۷
pseudonym : لغت خوبی در معنای اسم مستعار بوده ولی کم کاربرد است. برای این معنا لغت پرکاربردتری به نام Alias داریم که این لغت هم می تواند به عنوان مترادف آن لغت قرار گیرد. 
سوال ۱۴۸ : گزینه ۴ صحیح است.
corruption : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۰
disposition : فصل ۹ – صفحه ۱۷۹
inspiration : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۳
inscription : لغتی در معنای حکاکی کردن است. می توان لغت engrave را مترادف خوبی برای این لغت بدانیم. ریشه scrip در معنای نوشتن در این لغت هم می تواند به فهم معنای آن کمک بسزایی کند.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است.
contemporary : فصل ۱ – صفحه ۱۸ 
vulnerable : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۱
impulsive : فصل ۵ – صفحه ۹۸
arbitrary : فصل ۲ – صفحه ۴۰
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
plagiarism : فصل ۱۵ – صفحه ۳۰۰
skepticism : فصل ۱۶ – صفحه ۳۱۰
syllogism : لغت بسیار کم کاربردی در معنای قیاس صوری(استدلال قیاسی) است!! خود من اولین بار است که این لغت را از نزدیک ملاقات می کنم!! قطعاً در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و هیچ وقت هم اشاره نخواهد شد!! 
fatalism : فصل ۴ – صفحه ۸۷
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری استاد نیک پورپاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) :
read10
read3
سوال ۱۵۱ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است.
read21read23
سوال ۱۵۶ : گزینه ۱ صحیح است. 

سوال ۱۵۷ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است.
33,210 بازدید

۷۷ دیدگاه

 1. سلام استاد ارجمند
  لطفا بقیه سئوالات زبان علوم انسانی رو بذارید
  بهترین ها

 2. با عرض سلام و احترام
  تشکر ویژه از استاد عزیز. بنده در کلاس ۵جلسه ای فشرده شرکت کردم و الان پشیمانم که چرا در ۱۲جلسه کامل حضور پیدا نکردم
  از ۶ سوال بالا تنها یک سوال را از روی بی دقتی اشتباه زدم . اگر امکانش هست ۲سوال دیگر گرامر و سوالات مربوط به لغات هم پاسخ داده شود.
  با سپاس فراوان از مهندس نیکپور عزیز که نگرش بنده از زبان را متحول کرد. بنده پارسال زبان را ۱۸درصد زده بودم و امسال امید بالای ۵۰درصد را دارم اگرچه درصورت خواندن کتاب لغات عمومی شما این امر به راحتی دست یافتنی می باشد.
  با ارزوی سلامتی و کامیابی روز افزون استاد گرانقدر
  یاعلی

 3. سلام مجدد استاد
  در سوال ۵ فعل شماری : acknowledged . حالت سوم مجهول نیست که ضمیر موصول و فعل توبی حذف شده است؟
  اگر اینطور باشد پس در فعل شماری به حساب نمی اید. ساختار جمله در فعل شماری ۲-۱ صحیح می باشد پس گزینه ۲ که با despite شروع می شود باید گزینه صحیح باشد.اینطور نیست؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   همان طور که به درستی اشاره کردید اگر بخواهد acknowledged موصول پنهان شده باشد باید فعل مجهول باشد که to be آن حذف شده است، پس یک آنالیز معلوم و مجهول سریع روی آن انجام دهید.
   فاعل این فعل قبل از جای خالی یعنی economists (اقتصاد دان ها) هست ، اقتصاد دان ها تصدیق می کنند یا اقتصاد دان ها تصدیق می شوند؟ کدام معنی دار است؟
   پس در می یابیم که معلوم بوده است پس فعل است و در آنالیز فعل شماری محسوب می شود

 4. سوالای لغت رو نمیزارین؟

 5. اگر مقدوره اصلش رو بزارین اول

 6. سلام استاد بیدار بمونیم سوالای لغت رو میذارین

 7. سلام جناب نیکپورهمچنان منتظر پاسخ تستهای لغت هستیم.

 8. سلام استاد میفرمایید ساعت چند میتونیم برای دیدن ادامه سوال ها بیایم تو سایت؟

 9. سلام تورو خدا زودتر سوالا و جوابا رو بزارید خلی استرس دارم

 10. سلام. استاد چرا متن سوالای لغت رو نمیزنید؟

 11. سلام و عرض تشکر بابت پاسخ سوالها
  بیصبرانه منتظر ادامه پاسخ ها هستیم

 12. سلام جناب نیکپور…
  خواهشا نظر بنده رو در سایت نمایش بدین،چون …
  ممنونم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پیام شما رو کامل خواندم
   به شماره همراه من که در فرم تماس با ما سایت هست (۰۹۳۶۵۲۵۶۵۳۷) یک پیام بفرستید تا من با شما تماس بگیرم
   بخش هایی از پیامتون مبهم بود و برای من اثبات شده نبود لذا حذف کردم، اگر برایم اثبات شد مواردی که فرمودید صحت دارد مطمیـــناً آن را در سایت نمایش میدهم.
   چون فرمودید نماینده یک گروه هم هستید حتمـــــــاً به من پیام دهید
   فقط لطف می کنید بفرمایید کلاسی که می آمدید در کدام موسسه بوده است؟

 13. جناب نیک پور خسته نباشید. والا از صبح ما داریم سر میزنیم دق کردیم شما یکی یکی سوالا رو میذارید.

 14. sسلام . سوال ۱۴۶ آیا درست جواب دادید مصرف دخانیات سودمنده

  • ::نیک پور::

   با سلام
   در صورت سوال می گوید که یک جراح آمریکایی آمد و :::ادعا کرد::: که استفاده از تنباکو برای اکثریت مردم مفید است.
   آن جراح ادعا کرده است، حال ممکن است در ادامه ادعای وی تایید یا رد شود.
   همچون چای که خیلی ها می گویند مصرف آن بعد از غذا مفید است و خیلی ها می گویند مصرف آن بعد از غذا مضر است.
   گزینه های دیگر هم هیچ کدام پاسخ مناسبی نخواهند بود.

 15. سلام لطف می کنید کد دفترچه را هم بنویسید

  • ::نیک پور::

   سلام
   چون ترتیب سوالات را من دیروز تغییر دادم لذا دانستن کد دفترچه کمکی نمی کند.
   به خود گزینه ها نگاه کنید متوجه می شوید.

 16. ممنونم از کتابتون که استفاده کردیم در این مدت. متاسفانه وقتمون نرسید به پاسخ درک مطلب
  از زحماتتون ممنون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم سلامت باشید
   بله متاسفانه نقدی که به آزمون دکتری وجود دارد تایم بسیار محدود ۹۰ دقیقه ای برای دفترچه زبان عمومی و استعداد تحصیلی هست.
   ۹۰ دقیقه برای پاسخ به سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی کم هست

 17. با عرض سلام و خسته نباشید.
  ببخشید استاد میتونم بپرسم تا کی باید منتظر جواب سوالات درک مطلب باشیم!؟

 18. سلام استاد
  استاد من تونستم فقط ۴۸% بزنم زبان رو
  تا غلط زدم
  به نظرتون خوبه یا افتضاحه؟
  کلاس دو روزه گرامرتون رو فقط شرکت کرده بودم
  حیلی وقت پیش البته

 19. سلام
  ظهر شد و درک مطلب ها نیومد استاد

 20. سلام علیکم اقای نیک پور

  مهندس جان ظهر شدا !!!!!!!!!

  نکنه ظهر مهندسین فرق داره ؟

 21. ظهر شد ها استاد

 22. ::نیک پور::

  با سلام
  بله به جای رم ، در یونان است اصلاح شد

 23. با سلام، استاد عزیز اگر جسارت نباشه سوال ۱۵۶ گزینه ۲ درست هستش نه گزینه۱ ، چون در خط سوم پاراگراف اول اشاره شده است که در سال های اولیه قرن نوزدهم یعنی ۱۹۰۰ نه ۱۸۰۰!!! بعد در ادامه ذکر کرده که قبل از ۱۹۶۱ بوده، به هر حال اوایل قرن نوزدهم میشه ۱۹۰۰ که گزینه۲ صحیح هستش

  • ::نیک پور::

   سلام
   دقت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   قرن ۱۹ از سال ۱۸۰۰ تا ۱۸۹۹ هست.
   در متن اشاره کرده است اوایل قرن ۱۹ که می شود سال های اولیه ۱۸۰۰
   قرن ۱۹ معادل ۱۸۰۰s هست.

 24. به نظرم ۱۵۱ گزینه ۲ صحیحه!

 25. سلام خدمت استاد عزیز
  ببخشید استاد سوال ۱۵۳ احتمالا گزینه ۴ درست باشد.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   همانطور که در پاسخ یکی دیگر از دوستان اشاره کردم
   این سوال، سوال استنباطی از متن هست
   در این تیپ سوال، معمولاً اختلاف نظر وجود دارد چرا که استنباط ها سلیقه ای هست و چون در متن به شکل مستقیم اشاره نشده است چندین برداشت میتواند وجود داشته باشد.
   از آن سوال هاییست که باید منتطر بمانیم و ببینیم سلیقه طراح محترم چه هست!!

 26. با سلام خدمت اقای نیکپور ببخشید فکر نمی کنید سوال ۱۶۰ گزینه دو درست باشه؟ چون گفته negligibly… و ظاهرا مردم ارزش تبلیغات را درک نکردن! ممنون

 27. سلام آقای نیک پور بنظرم سوال ۱۵۳ گزینه ۴ صحیح است چرا که اگر دقت کرده باشیید در متن کلمه ای مشابه urge نداریم

 28. با سلام خدمت استاد گرامی میخواستم عرض کنم در سوال ۱۵۲ asylum یعنی پناهندگی سیاسی و با توجه با جمله آخر متن هم WPA در صدد سو استفاده سیاسی که قبلا وجود داشت در مورد دکتر ها بر آمد و به سمت professional identity قدم ورداشت میشه لطف کنین توضیح بدین چرا معنیش گزینه ۲ میشه؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله معنی پناهندگی سیاسی نیز از معانی این لغت است.
   ولی معنی دیگر آن یعنی تیمارستان(آسایشگاه روانی) در اینجا مد نظر است.

 29. با سلام استاد. سوال ۱۵۹، چرا گزینه ۳ صحیح نیست؟ لطفا یک بررسی انجام دهید. با تشکر

 30. سلام استاد ممنون که هر سال جواب ها رو میذارین. شما اطلاع دارین درصد بچه های هنر تو چه رنجی هست؟

 31. با سلام
  استاد سوالی داشتم در رابطه با سوال ۱۶۰ به نظر شما منظور عبارت این نمیشه که مردم به مفهوم تبلیغات توجه نمیکنند یعنی گزینه ۱

  • ::نیک پور::

   با سلام
   در جمله متن، هیچ اشاره ای لزوماً به تبلیغات در روزنامه نکرده است.
   لذا در گزینه ۴ چون کلمه صرفاً روزنامه آمده این گزینه رد می شود.

 32. ببخشید ۵۵ درصد چطوره به نظرتون؟

 33. استاد ببخشىد سطح سوالات امسالو نسبت به پارسال چه جورى ارزیابى میکنید؟

 34. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
  برای زبان دانشگاه تهران کلاس آمادگی دارید؟

 35. استاد عزیز سوال ۱۵۱ گذینه دو به نظر صحیح میاد

  • ::نیک پور::

   سلام
   دقت!!!!!!!
   قرن ۱۹ از چه سالی آغاز می شود؟ از سال ۱۸۰۰ تا ۱۸۹۹
   در زبان انگلیسی قرن ۱۹ معادل است با ۱۸۰۰s
   طبیعتاً پاسخ گزینه ۱ صحیح است

 36. استاد عزیز سوال ۱۵۲ که به نظر همان گزینه قبلی یعنی گزینه ۲ صحیح به نظر میرسه!

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خیر
   در صورت سوال اشاره می کند این لغت با کدام عبارت در ارتباط است؟ذکر نکرده است که با کدام هم معنی هست.
   در ادامه متن به اختلال های ذهنی و رفتاری اشاره می کند و لذا واژه Asylum در معنای تیمارستان(آسایشگاه روانی) در ارتباط با این مفهوم است.

 37. سلام استاد
  من که با این جواب ها حدود ۴۰ درصد زدم. کلاس های شما خیلی مفید بود//هفته بعدی تولیمو دارم و لی اصلا نمیدونم چی باید بخونم. میشه راهنمایی کنید برا لغت وگرامر چی بخونم؟ کاش شما یه کلاس امادگی تولیمو هم داشتید…

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم لطف دارید
   کلاسی جمعه این هفته ۱۳ اسفند در دانشگاه علم و صنعت برای آمادگی آزمون MSRT ، MHLE و آزمون زبان دانشگاه تهران و TOLIMO خواهیم داشت

 38. سلام
  به نظرم در مورد سوال ۱۵۱ خیلی بی انصافی کردن اکثر بچه ها گزینه ۲ رو انتخاب کردن آیا اینکه قرن ۱۹ از سال ۱۸۰۰ شروع میشه یک مهارت زبانی ست؟؟؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   خیر بی انصافی نیست! بی دقتی شماست!
   اگر شاگرد ما بودید ما در کلاس دقیقاً متنی را حل کردیم که راجع به همین عدد قرن بود که من به مزاح اشاره کردم باید راجع به قرن ها هم نکته بگوییم و تست بزنیم آیا؟؟!!!!

   • متاسفانه نتونستم از محضرتون بهره مند بشم چون هم آشنا نبودم هم اینکه شهرستان هستم ولی خیلی روی زبان وقت گذاشتم شاید سه یا چهاربرابر دروس تخصصی، دروس تخصصی رو بالای ۵۰ زدم اما متاسفانه اکثر سوالات ریدینگ رو اشتباه پاسخ دادم البته گرامر و لغت خوب بود… کاش هیچ وقت سراغ زبان نمیرفتم ریسک زبان همیشه خیلی بالاست… همه امیدم از بین رفت … برای رتبه زیر ۱۰ برنامه ریزی کرده بودم

 39. گزینه ۴ سوال ۱۵۳ چه مشکلی داره؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   این سوال، سوال استنباطی از متن هست
   در این تیپ سوال، معمولاً اختلاف نظر وجود دارد چرا که استنباط ها سلیقه ای هست و چون در متن به شکل مستقیم اشاره نشده است چندین برداشت میتواند وجود داشته باشد.
   از آن سوال هاییست که باید منتطر بمانیم و ببینیم سلیقه طراح محترم چه هست!!

 40. استاد عزیز من که بعید میدونم هدف طراح سوال ها از طرح سوال ۱۵۱ مهارت های مربوط به قرن بوده باشد! چون اگر دقت کرده باشید در ادامه متن از ۱۹۶۱ یاد کرده است. من که شخصا نظرم بر این است که گزینه مورد نظر طراح سوال همان گزینه ۲ است.

 41. با سلام استاد من الان دفترچه را دانلود کردم ولی نمیدونم ترتیب سئوالات با سما متفاوت یعنی مثلا سوال ۱۳۸ که شما گزینه یک رو جواب صحیح نیدونید در دفترچه اصلی گزبنه چهار است ممنون میشم پاسخ بدید

 42. بله دفترچه من هم تست هاش با دفترچه ای که دانلود کردم متفاوت هست. حالا نمیدونم از روی کلید چطوری بفهمم کدوم درسته؟!

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

کارگاه 2روزه فشرده 0 تا 100 زبان کنکور دکتری 1401 + آزمون MSRT و EPT مورخ 15 بهمن
اطلاعات بیشتر