حتما بخوانید

دانلود پاسخ تشریحی زبان کنکور دکتری ۹۷ – گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری-97-استاد-نیک-پور-

پاسخ تشریحی زبان دکتری ۹۷ :
تحلیل اولیه سوالات گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی دکتری ۹۷ :
گرامـر : از ۸ تست گرامر به ۶ تست به راحتی می توان پاسخ داد.
۱ تست چالشی در گرامر وجود دارد که می تواند ۲ گزینه صحیح داشته باشد.
لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۲ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۶ لغت در کتاب وجود نداشت.
( در پاسخ تشریحی لغات شماره صفحات تک تک لغات در کتاب آورده شده است) 
صورت سوالات تستهای لغت روان بود و گزینه ها از هم بافاصله دور بودند.
درکـ مطلب : سطح ۲ متن درک مطلب هم سطح سال گذشته بود. متن اول گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی عیناً کلوز تست گرامر کنکور ارشد ۹۳ بود.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۷ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):
سوال ۱:photo_2018-02-23_14-58-40
تست خوب و آموزنده ایست!! فرمت این تست از فرمت تست های محبوب آزمون MSRT است.
با نگاه به گزینه ها مصداق آنالیز n-1 وجود دارد. صورت سوال ۱-۲ است. لذا فعل lie باید با رابط بیاید وسط یا آشکار یا قایم شده!!!
چندین بار تاکید کردیم که مصداق قایم شده! ing تنها هست لذا در گزینه ۴، همچون چندین تستی که در کلاس حل کردیم by اضافه هست.
در گزینه ۱ نیز while نمی تواند رابط باشد چرا که شرط چاقو!! (فعل + فاعل) بعد از خود ندارد.
بین گزینه ۲و۳ نیز همانطور که در کلاس با عنوان نکته to مکتوب کردیم، گفتیم : مادامی که فعل در گزینه ها با رابط (چه آشکار چه پنهان ) می آید بر مصدر با to اولویت دارد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۲ :
photo_2018-02-23_15-07-07
سوال خوب و ساده ایست!!
گزینه ۲ مادرشوهر!! دارد و به سرعت رد می شود. گزینه ۴ هم خیلی زیبا به دلیل عدم وجود اسم اشاره به انسان ماقبل از who رد می شود.
صورت سوال ۰-۱ است. در هنگام تدریس ضمیر موصولی اشاره کردیم که that of معروف ترین that ضمیر اشاره است و طبیعتاً موصول نیست. مجدداً همچون سوال قبل، در گزینه ۱ by going فرمت استاندارد موصول قایم شده! را ندارد و by اضافه است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۳ :
photo_2018-02-23_16-05-25
سوال خوبیست!!
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. اما در صورت سوال حضور and, به ما یادآوری می کند تا در گزینه ها به دنبال جمله کامل باشیم که گزینه ۱ این نیاز ما را برآورده می سازد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۴ :
photo_2018-02-23_16-29-57
سوال ساده آزمون است!!
در تمام کلاسهای ۱۲ جلسه ای و فشرده و ۱روزه تاکید کردم که طبق طرح زوج و فرد!! امسال نوبت سرفصل حروف جفتی است!! در بالا این نکته را میبینیم.
تست در کمتر از چند ثانیه حل می شود.

گزینه ۴ در حال نور بالا زدن!!! است چرا که بعد از not only به شکل زیبایی وارونگی رخ داده است و در ادامه هم جفتش(همسرش!!) یعنی but حضور دارد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۵ :
photo_2018-02-23_16-31-21
تست ساده دیگر آزمون!
با نگاه به گزینه ها با طبقه بندی ذهنی که در کلاس تمرین کردیم می بینیم که تمام گزینه ها فعل هستند، لذا آنالیز های n-1 و افعال متوالی کنار می روند. فعل مجهولی هم در گزینه ها رویت نمی گردد که بخواهیم معلوم و مجهول را بررسی کنیم.
لذا تنها آنالیز زمان افعال باقی می ماند. Since در شروع سوال نشانه بسیار تابلویی!! از زمان حال کامل (have + P.P) هست. این زمان به وضوح در گزینه ۱ هویداست!
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
تست بسیار شبیه به این تست را در کنکور ارشد سال ۹۳ رشته عمران داشتیم که در کلاسهای ۱۲ جلسه ای در جلسه سوم و در کلاسهای ۱ روزه در صفحه ۲۰ جزوه حل کردیم.
Untitled0916
سوال ۶ :
Untitled09172سوال خوب و آموزنده ایست! سطح سوال متوسط رو به بالاست!
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۲-۳ هست. گزینه ۲ به سرعت رد می شود چرا که تعادل را بهم می زند. قطعاً به یاد داریم که گفتیم حتماً با چنین سوالی روبرو می شویم که یک آنالیز n-1 و بعد از آن معلوم و مجهول.
در گزینه ۳ هم نیازی به وجود of قبل از which نداریم.
با آنالیز معلوم و مجهول در می یابیم که لغت غیر جاندار component در معنای بخش،عنصر شناسایی می شود! و شناسایی نمی کند خودش را!!
لذا به فعل مجهول نیاز داریم که در گزینه ۴ وجود دارد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۷ :
photo_2018-02-23_19-03-39
سوال خوب و استانداردی هست!
گزینه ۴ در حالت ربع ملکوت حذف می شود (that خواهر شوهر!! دارد). با نگاه به گزینه ها نیاز به انالیز n-1 حس می شود، صورت سوال ۰-۱ است گزینه ۱ سوال را ۲-۰ کرده لذا به سرعت رد می شود.
اگر گزینه ۲ هم در جای خالی قرار گیرد دو from پشت هم قرار میگیرد که حشو هست.  from those form other countries 
تذکر : از کلاس به یاد داریم که در بند ۱ ضمیر موصولی (مرور) اشاره کردیم که that of معروف ترین that اشاره هست و موصول نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۸ :
photo_2018-02-23_19-03-33
چالشی ترین تست آزمون هست!
نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۰-۱ است لذا گزینه های ۲و۴ به سرعت رد می شوند چرا که گزینه سوال را ۰-۲ گرده و گزینه ۴ نیز فرمت استاندارد قایم شده! نیست.

اما بین گزینه ۱و۳ هر دو می توانند صحیح باشند. باید راجع به این تست چندین دقیقه بحث کنیم. موقتا پاسخ را میدهیم بعداً در مورد بیشتر بحث می کنیم.
گزینه ۱و۳ می توانند پاسخ صحیح باشند.
 پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۷ (گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی) و ارجاع آن به کتاب مرجع لغات زبان عمومی استاد نیکـ پور :
photo_2018-02-24_10-03-41
سوال ۱۳۹ : گزینه ۱ صحیح است.
تمام گزینه ها قسمت سوم فعل هستند.
struck
قسمت سوم فعل strike : فصل ۳ – صفحه ۵۹ 
blown
قسمت سوم فعل blow : فصل ۱ – صفحه ۲۵ – لغت ساده ای در معنای وزیدن (باد) است. (مثال لغت capable) 
shaken
قسمت سوم فعل shake : فعل ساده پیش دانشگاهی در معنای لرزیدن است. درس ۴ پیش دانشگاهی – صفحه ۲۰ فایل ۲۲ صفحه ای
sworn
قسمت سوم فعل swear : در معنای قسم خوردن است. اصطلاح معروف این لغت I swear to GOD هست در معنای بخدا قسم! اولین بار است در حوزه آزمونهای زبان آکادمیک مورد سوال قرار گرفته است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۴ صحیح است.
aggression : فصل ۱۱ – صفحه ۲۰۹
endeavor : فصل ۱ – صفحه ۱۸ – جالب است این لغت در صفحه اول کتاب ما است! به این دلیل است که همواره تاکید دارم فصول اولیه کتاب به دلیل چینش لغات از پرتکرار به کم تکرار از اهیمیت بسزایی برخوردارند.
distinction : فصل ۱ – صفحه ۱۸ جالب است این لغت هم در صفحه اول کتاب است! تا اینجا از صفحه اول : ۲ لغت!!! این لغت مجدداً در فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۴ نیز به دلیل اهمیت زیاد تکرار شده است.
premium : در معنای بها، ارزش، قیمت است. لغت کم تکراری در حوزه زبان عمومی آکادمیک است ولی می تواند در ویرایش بعدی کتاب در بخش مترادف ها (لغات آبی رنگ) قرار گیرد.
سوال ۱۴۱ : گزینه ۴ صحیح است.
evaporate : لغت ساده کتاب ۵۰۴ در معنای بخار شدن است. فصل ۱۰ – صفحه ۲۰۳ (مثال لغت condense در معنای تبدیل بخار به مایع)
emerge : فصل ۸ – صفحه ۱۴۶ - لغت بسیار پرکاربرد و پربسامدی هست در حوزه زبان عمومی آکادمیک. در کوییز های کلاسی هم ۱و۲ بار بر آن تاکید شد.
sprout :در معنای جوانه زدن است. قطعاً لغت بسیار کم تکراری در حوزه زبان عمومی آکادمیک است لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد!!

hibernate : در معنای خواب زمستانی است. قطعاً هنگام کار با ویندوز کامپیوتر با این لغت روبرو شده ایم، زمانی که کامپیوتر را hibernate می کنیم کامپیوتر خاموش می شود ولی برنامه ها باز می مانند و زمانی که کامپیوتر روشن می شود می توان به برنامه های قبلی ادامه دهیم. اصطلاحاً کامپیوتر به خواب زمستانی! رفته است. تا به حال در آزمون های آکادمیک زبان حضور نداشته است ولی می تواند در ویرایش بعدی به کتاب اضافه گردد.
سوال ۱۴۲ : گزینه ۲ صحیح است.
spontaneous : فصل ۵ – صفحه ۹۸ - لغت بسیار قشنگی است. در تمام کلاسها بر این لغت بسیار تاکید داشتم. هنگام تدریس این لغت اشاره کردیم که معنای خودجوش(ییهویی!!!) بهترین ترجمه برای این لغت است.
indispensable : فصل ۱۱ – صفحه ۲۲۰ – در معنای واجب و ضروری است. همچون معنایش خودش هم بسیار لغت ضروری هست!!
concurrent : فصل ۱۲ – صفحه ۲۳۱

redundant : فصل ۲ – صفحه ۵۳ – در معنای حشووو!! است.
سوال ۱۴۳ : گزینه ۳ صحیح است.
compatible : فصل ۱۱ – صفحه ۲۱۴ 
covert : فصل ۸ – صفحه ۱۵۸
laconic : فصل ۱۵ – صفحه ۳۰۳
reliable : فصل ۱ – صفحه ۲۷ – باز هم یک لغت دیگر از فصل اول!!! تا اینجا از فصل اول : ۳ لغت! (بشمرررر!!!)
سوال ۱۴۴ : گزینه ۲ صحیح است.
minimal : لغت ساده مقطع پیش دبستانی!! است. 
subsequent :  فصل ۴ – صفحه ۸۷
pragmatic : فصل ۱۳ – صفحه ۲۵۵
hypothetical : فصل ۱۶ – صفحه ۳۲۰
سوال ۱۴۵ : گزینه ۴ صحیح است.
headway : لغت ساده ای در سطح دبیرستان در معنای پیشروی و جلوروی است. یاد کتابهای موسسه های زبان افتادیم. یاد کتاب Let’s go بخیر!!
propulsion : فصل ۱۰ – صفحه ۲۰۲
density : فصل ۳ – صفحه ۶۴
defect : فصل ۵ – صفحه ۹۳ – لغت بسیار زیبایی!! هست. در کوییز شماره  ۶ کلاس های ۱۲ جلسه ای تستی شبیه به همین تست (در رابطه با هواپیما) را کار کردیم که دقیقاً پاسخ آن نیز defect بود.
Untitleduyg
نکته جالب : لغت گزینه ۴ این سوال کوییز کلاسی یعنی spontaneous نیز در چند سوال بالاتر (سوال ۱۴۲) کنکور امسال در گزینه ۱ آمده است!!
در کلاسی نبوده که در هنگام تدریس لغت به روش ریشه شناسی، به پیشوند این لغت اشاره نکرده باشم. پیشوند de منفی ساز است و به لغت معنای منفی می دهد، در این لغت de به لغت effect اضافه شده و معنای عیب،نقص،کمبود را می سازد. خالی از لطف نیست که چند لغت با این پیشوند را با هم مرور کنیم:
Deform : از شکل انداختن
Defame : بد نامی
Degenerate : از بین رفتن، نابود شدن
Degrade : کم ارزش کردن، تنزل رتبه دادن
Detach : از هم جدا کردن
(متضاد لغت Attach در معنای بهم چسباندن و الصاق کردن است که هر روزه در هنگام کار با ایمیل از آن استفاده می کنیم!)
Decode : رمز گشایی(زدایی) کردن
Detoxicate : سم زدایی کردن
لغت tour در معنای تور، سفر یا گردش برای ما لغت آشنایی هست. حال اگر پیشوند منفی ساز De قبل از لغت tour بنشیند و واژه Detour را بسازد، حدس می زنید معنای این لغت چیست؟
Detour : مسیر انحرافی
دیدید چقدر یادگیری لغت به روش ریشه شناسی جـذاب و زیباست!!!
اصولی ترین و آکادمیک ترین، در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری لغت قدرتمند می سازد. 
Untitled548سوال ۱۴۶ : گزینه ۴ صحیح است
frugal : فصل ۹ – صفحه ۱۶۶ – بیشتر از شونصدبار!! در کلاسها تاکید کردم که این لغت جز پای ثابت لغات کنکور هر سال است. 
inflationary : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۷
eternal : در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغتی کم کاربرد در معنای ابدی و جاودان هست. می تواند در ویرایش بعدی به عنوان مترادف لغت permanent به کتاب اضافه شود.
viable : فصل ۱۰ – صفحه ۱۹۱
سوال ۱۴۷ : گزینه ۲ صحیح است
continuum : لغت ساده ای است از مشتقات لغت continue در معنای استمرار. 
compromise :فصل ۷ – صفحه ۱۲۸
stimulation : فصل ۹ – صفحه ۱۸۰
impression :فصل ۶ – صفحه ۱۱۹
سوال ۱۴۸ : گزینه ۳ صحیح است.
impose : فصل ۶ – صفحه ۱۱۹
inflict : لغت خوبی در معنای تحمیل کردن (وارد کردن) است که تقریباً مترادف لغت impose در گزینه ۲ هست. در ویرایش بعدی به عنوان مترادف این لغت به کتاب اضافه می شود.
overthrow : فصل ۱۲ – صفحه ۲۳۸

diminish : فصل ۲ – صفحه ۴۹
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است.
fulfill : فصل ۱ – صفحه ۳۱
foretell : فصل ۵ – صفحه ۹۶
persevere : فصل ۱۵ – صفحه ۲۹۹
speculate :فصل ۱۳ – صفحه ۲۴۶
سوال ۱۵۰ : گزینه ۴ صحیح است.
autonomy : فصل ۹ – صفحه ۱۸۴
longevity : لغت ساده ای در معنای طول عمر و سن و سال است که از صفت long در معنای طولانی و بلند می آید. این لغت عیناً در تست لغت کنکور دکتری سال ۹۵ گروه علوم انسانی نیز تکرار شده بود. چند ماه پیش در آزمون زبان دانشگاه تهران هم به عنوان گزینه صحیح یکی از تست های لغت بود. 
reaction : لغت ساده ای از لغات دبیرستان!! است در معنای عکس العمل. 
malice : 
لینکـ کانال تلگـرام زبان عمومی کنکور دکتری ۹۷ :
برای عضویت در کانـال تلگـرام زبـان عمومـی دکتـری بر روی عکس زیر کلیک کنید:
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری و msrt استاد نیک پور
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی کنکور دکتری ۹۷(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی) :
401- A_021
401- A_022سوال ۱۵۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است.(اصلاح شد)
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۴ صحیح است.
401- A_023سوال ۱۵۶ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۷ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۸ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۶۰ : گزینه ۴ صحیح است.
18,920 بازدید

۶۲ دیدگاه

 1. سلام استاد سوال ۳ رو مطمینین ۴ میشه؟؟؟؟؟؟ جسارتا چرا ۳ نمیشههههه؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   for قبل از which حرف حسابش چیه؟
   نیازی به for نداریم
   بعد از کاما and نیاز به جمله کامل داریم

   • سلام
    خب اگه این موضوع درست باشه و جمله بخوایم چرا جمله ما دو فاعل داره؟
    هم the main skill و هم the passage؟ به وضوح غلطه دو تا اسم کنار هم.

    • ::نیک پور::

     سلام
     یک ضمیر موصولی پنهان دارد که چون در حالت مفعولی بوده است حذف شده است.
     ولی باز هم بدون در نظر گرفتن آن موصول مفعولی حذف شده پاسخ مشخص است.

 2. ببخشید منظورم یک بود مطمینین ۱ میشه؟!

 3. سلام. استاد توروخدا جوابارو زودتر ارسال کنید. ممنوننننن

 4. سلام استاد وقتتون بخیر. در مورد سوال آخر and نمیتونه همپایه ساز فعل forcedباشه و گزینه۳ صحیح باشه؟

 5. استاد جان پاسخ سوال ۸ سه هست به دلیل to و and…اصلا نکته ی تست همینه

 6. درباره پرسش ۸ به گمانم بدلیل پارللیزیشن and moved to برتری داره
  همچنین شماره تماسی که سر کلاس دادیدباشرمندگی گم کردم
  تلگرام من @mankubam
  باسپاس
  دینی

 7. سلام.ببخشید پس جواب سوالات لغت گروه انسانی رو کی میارید.منتظریم

 8. لغااااااااااات تتتتتت

 9. استاد جواب لغات رو نمیزارید؟ با تشکر

 10. استاد نصف عمر شدیم
  خواهش میکنم زودتر جواب کل سوالا زبانو بذارین
  سپاس

 11. And moved هم تا جوابای سازمان سنجش نیاد مشخص نمیشه درست هست یا نه؟؟؟؟

 12. سلام استاد، خواهش میکنم سوالات درک مطلب رو جواب بدید

 13. سلام استاد
  خسته نباشید
  جوابای درک مطلب رو چه زمانی در سایت قرار میدین

 14. خوب بود وجاهایی از سادگی خنده دار انتظار بیشتری از آزمون میرفت

 15. استاد جان بقیه سوالا رو تو رو خداااااااااا بذارین.
  خدا خیرتون بده…تنها کسی هستین که این کار رو میکنه. دمتون گرم واقعا.سوال۱۴۰ چرا ۴ میشه!!!!

 16. تو رو خدا جوابای فنی مهندسی هم بذارید

 17. سلام استاد ۱۴۶چرا frugal نمیشه

  • ::نیک پور::

   با سلام
   frugal در معنای صرفه جو (خسیس) هست. در این تست به معنای صرفه جو یا خسیس نیاز نداریم.

   • سلام
    viable هم معنی نمیده میشه ماندنی و بادوام! معنی جمله باید جوری انتخاب شه که بشه “ چراکه از نظر اقتصادی به صرفه نبود” به صرفه بیشترین نزدیکی رو به frugal دارد

    • ::نیک پور::

     سلام
     خیر معنی لغت viable شدنی و ممکن است.
     در واقع ترجمه جمله می شود : از نظر اقتصادی شدنی نبود.
     این لغت در فصل ۱۰ کتاب من صفحه ۱۹۱ آمده است، تصویرش را در لینک زیر براتون قرار دادم :
     http://nickpour.ir/wp-content/uploads/2018/02/Untitledoki.png
     جالب است که در جمله مثالی هم که در کتاب آمده است، عبارت not financially viable آمده است که بسیار شبیه به عبارت سوال آزمون است.

 18. استاد frugal به معنای اقتصادی هم هست

 19. پاسخ درک مطلب رو هم بزارین لطفا

 20. استاد ۱۴۶ ، frugal هم درست میشه دیگه چون میگه از نظر اقتصادی به صرفه نبود.؟؟

  • ::نیک پور::

   خیر
   frugal معنایش کم خرج و مقتصد است.
   در واقع ترجمه جمله می شود : از نظر اقتصادی شدنی(ممکن) نبود.
   این لغت در فصل ۱۰ کتاب من صفحه ۱۹۱ آمده است، تصویرش را در لینک زیر براتون قرار دادم :
   http://nickpour.ir/wp-content/uploads/2018/02/Untitledoki.png
   جالب است که در جمله مثالی هم که در کتاب آمده است، عبارت not financially viable آمده است که بسیار شبیه به عبارت سوال آزمون است.

 21. سید محمد حسینی

  درود بر استاد گرامی، جناب آقای نیک پور.
  خسته نباشید عرض می کنم.
  استاد، پرسش شماره ۳، چرا گزینه ۱ می شود؟ فرموده اید که پس از and، نیاز به جملۀ کامل می باشد. جملۀ کامل پس از and چیست؟ فاعل و سپس فعل آن چه می باشد؟
  حقیقت امر این که، توجیه نشده ام.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   جمله کامل the passage addresses در گزینه ۱ هست.
   فاعل آن the passage و فعل آن addresses است با s سوم شخص.
   البته در اینجا یک موصول that هم در حالت مفعولی حذف شده که چون اختیاری بوده در پاسخ ما خللی ایجاد نمی کند و تنها گزینه ای که نیاز ما یعنی فعل+فاعل را برآورده می سازد گزینه ۱ است.

 22. با سلام
  استاد تا اخر امشب جوابای درک مطلب علوم انسانی رو نمیزارید؟ مردیم از استرس

  • ::نیک پور::

   سلام عزیزم
   باور کنید کیفیت سوالات درک مطلب بسیار پایین است
   اگر کمی صبور باشید فردا بعد از ظهر سازمان سنجش سوالات را قرار میدهد و من ظرف ۱۵ دقیقه پاسخ های درک مطلب ها را روی سایت میگذارم

 23. با سلام
  استاد سوال ۱۵۶ those مرجعش چی میشه

 24. بی شک خیلی ها موفقیت در آزمون دکترا رو مدیون زحمت ها و کلاس های متفاوت و موثر شما هستند. به سهم خود سپاس گزارم….

 25. استاد اشکال نداره
  راه دوری نمیره
  الان باید تا فردا بعد از ظهر فکرمون درگیرش باشه
  حداقل گزینه های صحیح رو بگید :(

 26. سید محمد حسینی

  سلام.
  استاد عزیز، چرا پاسخ مرا نداده اید قربان سرتان؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   تعداد کامنت ها زیاد هست
   لطفاً مجدد سوالتون رو بپرسید پاسخ میدهم

   • سید محمد حسینی

    درود بر استاد گرامی، جناب آقای نیک پور.
    خسته نباشید عرض می کنم.
    استاد، پرسش شماره ۳، چرا گزینه ۱ می شود؟ فرموده اید که پس از and، نیاز به جملۀ کامل می باشد. جملۀ کامل پس از and چیست؟ فاعل و سپس فعل آن چه می باشد؟
    حقیقت امر این که، توجیه نشده ام.

    • ::نیک پور::

     با سلام
     جمله کامل the passage addresses در گزینه ۱ هست.
     فاعل آن the passage و فعل آن addresses است با s سوم شخص.
     البته در اینجا یک موصول that هم در حالت مفعولی حذف شده که چون اختیاری بوده در پاسخ ما خللی ایجاد نمی کند و تنها گزینه ای که نیاز ما یعنی فعل + فاعل را برآورده می سازد گزینه ۱ است.

   • سید محمد حسینی

    درود بر استاد گرامی، جناب آقای نیک پور.
    خسته نباشید عرض می کنم.
    استاد، پرسش شماره ۳، چرا گزینه ۱ می شود؟ فرموده اید که پس از and، نیاز به جملۀ کامل می باشد. جملۀ کامل پس از and چیست؟ فاعل و سپس فعل آن چه می باشد؟
    حقیقت امر این که، توجیه نشده ام!

    • ::نیک پور::

     با سلام
     جمله کامل the passage addresses در گزینه ۱ هست.
     فاعل آن the passage و فعل آن addresses است با s سوم شخص
     البته در اینجا یک موصول that هم در حالت مفعولی حذف شده که چون اختیاری بوده در پاسخ ما خللی ایجاد نمی کند و تنها گزینه ای که نیاز ما یعنی فعل + فاعل را برآورده می سازد گزینه ۱ است.

 27. باسلام و ضمن تشکر از زحمات شما

  پاسخ سؤال ۱۵۷دقیقاً در متن اشاره شده و قابل استنباط است که مورچه ها نمی توانند در آب و هوای سرد زندگی کنند، در نتیجه گزینه دو صحیح است.
  پاسخ سؤال ۱۵۹ به همین ترتیب، یعنی فرومون ها پیام هایی غریزی با تعداد محدود هستند، در نتیجه گزینه دو صحیح است.
  پاسخ سؤال ۱۶۰ هم با توجه به پاراگراف آخر می توان متوجه شد که نویسنده بی طرفانه و خنثی نظر نداده است، در نتیجه گزینه دو صحیح است.

  • ::نیک پور::

   سلام
   سوال ۱۵۹ اصلاح شد.
   سوال ۱۶۰ رو من هم همان لحن بی طرفانه (neutral) زده ام ولی در گزینه ۴ آمده است نه در گزینه ۲
   شاید شما دفترچه ای با کد دیگری دارید.
   بر طبق دفترچه کد A گزینه ۴ است.

 28. سلام و خسته نباشید
  جسارتاً سوال ۱۵۹ گزینه ۲ مناسبتر نیست؟

 29. سلام استاد
  مطمئنید سوال ۱۵۲ گزینه ۴ میشه؟؟فک کنم گزینه ۳ بشه ..چون مشتاقانه در مورد زندگی در سیارات دیگر صحبت می کنه؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   تا حدی باهاتون موافقم
   هر چند که مشتاقانه هم شاید تعبیر آنچنان دقیقی نباشد ولی شاید از skeptical بهتر باشد.
   اصلاح شد.

 30. سلام
  جسارتاً فکر میکنم سوال ۱۵۷ گزینه ۱ جواب مناسبی نیست
  چون متن صریحاً گفته قله کوه های یخی و قطب ها. ولی اقلیم سرد فقط مختص به این دو نیست.

 31. استاد سلام
  جسارتا این دفترچه ای که پاسخ دادید؛ کدوم دفترچه هست؟a – b – c???

  من سوالم f بود. ولی فقط گزینه ها (یعنی پاسخ ۱-۲-۳-۴) رو علامت زدم و الان دقیقا یادم نیست

  میشه منو راهنمایی بفرمایید؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   من ترتیب سوالات گرامر و لغت را متفاوت از دفترچه قرار دادم
   لذا سوالات لغت و گرامر مطابق هیچ کدی نیستند
   ولی سوالات درک مطلب را مطابق دفترچه منتشر شده در سایت سنجش یعنی کد A قرار دادم

 32. سید مرتضی موسوی

  با سلام و احترام
  پس چرا پاسخ سوالات بخش گرامر شما با کلید سازمان سنجش اینقدر متفاوت هستش؟
  به عبارتی پاسخ ۶ سوال از ۸ سوال گرامر شما با کلید سازمان سنجش جور درنمیاد
  با تشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   تریتب سوالات را چون در روز جمعه تک تک عکس گرفتم با ترتیب متفاوتی در سایت قرار دادم
   طبیعتاً تمام پاسخ ها با کلید سنجش یکسان است.
   کد دفترچه ای که من پاسخ دادم کد C بود دفترچه ای که سنجش در سایت قرار داده است کد A است که طبیعتاً چینش گزینه ها با هم متفاوت است.
   پس سوالات را تک تک چک کنید در دفترچه

 33. باسلام
  کلاس ۲روزه آمادگی mhle دیگه برگزار نمیشه؟
  بنده از کلاس ۱۰و۱۱ اسفند شما جا ماندم
  آیا امکان برگزاری دوره تا قبل از آزمون mhle20فروردین وجود دارد؟
  باتشکر

 34. با عرض سلام و خداقوت به استاد نیک پور عزیز
  بنده ۵ جلسه آمادکی کنکور دکتری رو امسال اومدم و خواستم از این طریق از شما استاد کاربلد تشکر کنم
  انصافا در اون فرصت محدود، سطح یادگیری عالی بود
  به لطف خدا و شما تونستم از ۸ تا تست گرامر، ۶ تار رو درست بزنم
  شکر خدا مغزمون موقع باز کردن سرفصل های گرامری که شما گفته بودین هنگ نکرد!!!!!!! والا سال بعد …….!!!
  ارادتمند

دیدگاهی بنویسید برای ندا لغو پاسخ دهی

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

ترم پاییز کلاس 0 تا 100 (لغت + گرامر + درک مطلب) آمادگی زبان کنکور دکتری سال 99
طرح درس کلاس + ثبت نام