حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۴ – گروه فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری 94 استاد نیک پورپاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی گروه فنی مهندسی و علوم پایه دکتری ۹۴ را در ذیل قرار دادم.
سطح سوالات گرامر و لغت این گروه نسبت به گروه علوم انسانی ساده تر بود. ولی سطح سوالات دو متن درک مطلب به مراتب از گروه علوم انسانی زمانبر تر بود.
 پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۴(گروه فنی مهندسی و علوم پایه) : 

زبان عمومی دکتری 94 استاد نیک پور

 سوال ۱۳۱ :
تست تقریباً متفاوتی هست. بعد از to نشانه مصدر شکل ساده فعل می آید (می تواند روزی to حرف اضافه باشد که بعد از آن باید اسم یا فعل ing دار باشد). پس گزینه ۱ به سرعت رد می شود. از کلمه Roman Army(ارتش رم) و مفهوم جمله در می یابیم که طبیعتاً در حال حاضر ارتش رم دیگر وجود ندارد!!! لذا به فعلی که خبر از زمان گذشته در آن باشد نیاز داریم، لذا گزینه ۳ که زمان حال کامل(ماضی نقلی) است می تواند انتخاب خوبی باشد.
گزینه ۴ ساختار زمان استمراری دارد که طبیعتاً “نقش داشتن” استمرار پذیر نیست و با زمان جمله سازگار نیست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
نکته : در کلاس درس اشاره شد که فعل Have در ۴ نقش در جملات ظاهر می گردد : 
 • در نقش فعل کمکی                                    They have gone to school by bus
 • در نقش فعل اصلی در معنای داشتن                                           I have a car    
 • در نقش فعل اصلی در معنای خوردن                                    I had lunch today 
 • در نقش فعل اصلی به همراه to : در معنای باید، اجبار                    I have to go
سوال ۱۳۲
تست خوبی است. گزینه ۱ چون فعل کمکی قبل از فاعل است و فرمت سوالی دارد به سرعت رد می شود. یک آنالیز n-1 را چک می کنیم و گزینه های ۳و۴ هم رد می شوند.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۳۳
تست بسیار خوب و بسیار آموزنده ای است. گزینه های ۲ و۳ در حالت نیمه ملکوتی همواره غلط هستند.(قبل از that مادرشوهر آمده است!!! و which it حشوووو!!! می باشد). 
گزینه ۱و۴ هر دو از لحاظ گرامری و ساختاری صحیح هستند، چرا که n-1 را هم رد نمی کنند. نکته بسیار زیبای کلاس را اینجا مرور می کنیم. اگر قبل از خانواده and کاما بیاید باید بعد از آن فعل + فاعل باشد که در گزینه ۱ اینطور نیست لذا رد می شود. 
پاسخ صحیح گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۳۴
تست خوبی است. آنالیز n-1 را چک می کنیم. صورت سوال ۱-۲ است لذا گزینه های ۲و۳ به سرعت رد می شوند. گزینه ۱و۴ هر دو تعادل n-1 را تایید می کنند ولی در گزینه ۴ of lasting فرمت استاندارد موصول پنهان را ندارد و ترجمه اشتباهی هم دارد لذا رد می شود.
پاسخ صحیح گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۳۵
یکی از تست های بسیار خوب آزمون هست. در پاسخ به این سوال باید آنالیز n-1 را با دقت کافی انجام دهیم. داشتن دقت کافی به دلیل وجود ۲ فروند P.P در صورت سوال هست!!!
در کلاس در قالب چالش P.P (چالش مانکن!!) بیان کردیم که چک کنیم P.P کدام یک از ۳ حالت را داراست. associated with و linked to موصول پنهان هستند و در شمارش محسوب نمی شوند، تعادل n-1 را چک می کنیم، صورت سوال ۰-۱ است لذا فعل باید با رابط به جمله اضافه شود.
پاسخ صحیح گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۳۶
سوال خوب و منطقی است. به مبحث صفت برابری  as + صفت/قید + as مربوط می شود.
در صورت سوال as much influenced آورده شده است لذا باید در ادامه به دنبال as دوم باشیم. به خاطر داریم که ساختار as….as هم یکی از مصادیق ساختار های همپایه بود.
پاسخ صحیح گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۳۷
تست ساده ای است. یک آنالیز n-1 انجام می دهیم. صورت سوال ۱-۱ است لذا یک فعل کم دارد. گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند. در گزینه ۲ ساختار صحیح that + صفت/قید + so به شرط چاقوووو!!! (حضور جمله کامل بعد از that) نیامده است و رد می شود.
پاسخ صحیح گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۳۸
سوال تقریباً چالشی امتحان بوده است!
در گزینه ۴ ساختار صفت تفضیلی دیده می شود که جمله چنین ساختاری طلب نمی کند و برای کامل شدن معنا than هم وجود ندارد. در گزینه ۳ هم چون بعد از as چالشی فاعل و فعل آمده است یک رابط شمرده شده و تعادل n-1 را بر هم می زند. در گزینه ۱ هم باید بعد از صفت اسم می آمد که نیامده است و نادرست است.
لذا تنها گزینه ۲ باقی می ماند.
توجه : در نکات گرامر پیشرفته حالتی از وارونگی داریم که با حضور صفت/قید + So در ابتدای جمله وارونگی رخ می دهد. لذا بهتر بود که گزینه ۲ به فرمت وارونه نوشته می شد تا دلچسب تر باشد.
 
لغات زبان عمومی دکتری 94 نیک پور
 
 
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۴(گروه فنی و مهندسی و علوم پایه)
و ارجاع آن به جزوه لغـات زبان عمومی استـاد نیکـــ پور :
 
سوال ۱۳۹ : گزینه ۳ صحیح است. 
Moderation : قسمت ۱۱ صفحه ۷
Controversy : قسمت ۳ صفحه ۱۵
Discrepancy : قسمت ۱۲ صفحه ۳ – در کلاس ترم پاییز چندبار بر این لغت تاکید کردم.
Corruption : قسمت ۱۴ صفحه ۱ و قسمت ۸  
سوال ۱۴۰ : گزینه ۱ صحیح است. 
Cordial : قسمت ۱۳ صفحه ۲ – در کلاس درس از این لغت به عنوان مترادف خوبی برای لغت Affable ذکر شد.
Susceptible : قسمت ۱۲ صفحه ۵
Quaint : لغت پرکاربرد و مفیدی نیست . خود من برای اولین بار است که این لغت را میبینم!!! طبیعتاً در کتابم هم نیاوردم و نخواهم آورد. در معنای چیزیست که به خاطر قدیمی بودنش جذاب است!!!
Tedious : قسمت ۴ صفحه ۵
سوال ۱۴۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
Elude : قسمت ۱ صفحه ۶ – در کلاس درس چندین بار تاکید شد که Delude و Elude را با هم یاد بگیریم. در جزوه هم این لغات را پشت سر هم قرار دادم. اگر خاطرتان باشد همین تاکید را در مورد دو لغت Preclude و Prelude هم داشتیم.  
Nullify : قسمت ۱۰ صفحه ۵
Manipulate : قسمت ۹ صفحه ۷ – در کلاس نکته و تست لغت دانشگاه امیرکبیر مثالی برای این لغت زده شد.
Postpone : قسمت ۵ صفحه ۷ 
سوال ۱۴۲ : گزینه ۴ صحیح است. 
 Recognition : قسمت ۱ ، قسمت ۴ ، قسمت ۵ ، قسمت ۸ 
Argumentation : قسمت ۲ ، قسمت ۵ ، قسمت ۸ ، قسمت ۱۰
Initiation : قسمت ۴ صفحه ۱۸
Preconception : قسمت ۳ صفحه ۹ ، قسمت ۹ صفحه۲ 
سوال ۱۴۳ : گزینه ۱ صحیح است. 
Fabricate : قسمت ۶ صفحه ۴ – در کلاس اشاره کردیم که معنای این لغت با معنایی که از کلمه Fabric در فارسی در ذهن داریم کاملاً متفاوت است. حتی به میزان عشق و علاقه طراح به این لغت هم اشاره شد!!!
Substantiate : قسمت ۸ صفحه ۱۷ 
Purify : قسمت ۱۰ صفحه ۲ 
Intimidate : قسمت ۱۲ صفحه ۱ – در جزوه این لغت و لغت Timid در کنار هم آورده شده اند. در کلاس هم به معنای این دو لغت در کوییز کلاسی اشاره شد. 
سوال ۱۴۴ : گزینه ۴ صحیح است.
Benevolent : قسمت ۱۶ صفحه ۶ 
Reticent : قسمت ۱۵ صفحه ۵ – لغت بسیار زیبایی است!
Fanatical : قسمت ۱۶ صفحه ۵
Querulous : از آن دسته از لغات کم کاربرد و غیرضروری هست که طبیعتاً در کتاب آورده نشده است. در این تست با رویکردی مشابه تست ۱۴۶ زبان عمومی گروه علوم انسانی ، از آنجایی که معنی ۳ گزینه دیگر را میدانیم با اطمینان می گوییم گزینه ۴ که حتی معنی آن را نمی دانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است. 
Autonomous : قسمت ۱۰ صفحه ۲
Flexible : قسمت ۱۱ صفحه ۹
Compulsory : قسمت ۷ ، قسمت ۱۳ – در کلاس های درس چندین بار این لغت رو بیان کردم. شباهت نحوه اسم ساختن این لغت را با فعل  repel بیان کردیم : Repel=>Repulsion       Compel =>Compulsion
Authentic : قسمت ۳ صفحه ۱ ، قسمت ۱۲ صفحه ۱
سوال ۱۴۶ : گزینه ۳ صحیح است. 
Execution : قسمت ۶ صفحه ۱۱ – جالب است بدانید execute علاوه بر معنای اجرا کردن معنای اعدام کردن! نیز می دهد.
Domination : قسمت ۶ صفحه ۸ 
Depletion : قسمت ۳ صفحه ۷
Alienation : می تواند لغت خوبی باشد . در کتب آموزشی زبان ترمیک زیاد این لغت رو می بینید. Alien در معنای بیگانه،غریبه یا به اصطلاح آدم خارجی هست.
سوال ۱۴۷ : گزینه ۱ صحیح است. 
Construe : لغت خوبی است. در معنای تعبیر کردن و تفسیر کردن است.
Detest : قسمت ۵ صفحه ۱۷ و قسمت ۱۰
Scrutinize : قسمت ۱۲ صفحه ۱ – لغت بسیار زیبایی است!
Regret : قسمت ۱۶ و مثال صفحه ۷ قسمت ۵ 
سوال ۱۴۸ : گزینه ۲ صحیح است. 
Arbitrary : قسمت ۲ صفحه ۲ – در ۲ کوییز کلاسی به این لغت اشاره شده بود.
Intrinsic : قسمت ۳ صفحه ۱۵ – لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کلاسی به اهمیت این لغت و مترادفهای پرتکرار آن همچون Innate,Inner,Inherent اشاره نکرده باشیم!
Complementary : قسمت ۶ صفحه ۱۱ – در جزوه این لغت یعنی Complement را در کنار لغت Compliment آورده ام.تاکید کردیم که هر دو را با هم فرا بگیرید. complement یعنی مکمل، متمم و compliment یعنی تعریف و تمجید. 
Innovative : قسمت ۱۳ صفحه ۳
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
Elicit : قسمت ۱ صفحه ۵
Augment : قسمت ۱۶ صفحه ۱
Extend : قسمت ۷ صفحه ۱۵ و قسمت ۷ صفحه ۱ – در کلاس درس برای مثال این لغت به extension موی بانوان اشاره شد!!! در یکی از تست های کوییز کلاسی هم به عبارت  Extended Time در معنای ::زمان تمدید شده:: اشاره شد.  
Speculate : قسمت ۱۳ صفحه ۴
سوال ۱۵۰ : گزینه ۳ صحیح است.
Vigilant : قسمت ۱۳ صفحه ۲ – Vigilant را با Diligent در کنار هم یاد میگیریم!
Deft : قسمت ۱۲ صفحه ۴ – در کلاس نکته و تست لغت دانشگاه امیرکبیر به این لغت و مترادف هایش همچون Adept,Expert,Skillful اشاره کردم. حال که صحبت از Adept شد خالی از لطف نیست Adept و Adopt و Adapt را در کنار هم یاد بگیرید!
Prodigious : لغت زیبایی است! اسم آن یعنی Prodigy هم کلمه بسیار خوبی است.
Feasible : قسمت ۵ صفحه ۶ و قسمت ۱۰ صفحه ۵ – در کلاس برای تثبیت معنای این لغت به عبارت پرکاربرد Feasibility Study در معنای مطالعه امکان سنجی اشاره شد.
 
پاسخ تشریحی بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۴(گروه فنی مهندسی و علوم پایه) : 

 

درک مطلب زبان عمومی دکتری نیک پور
 
سوال ۱۵۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۳ صحیح است. 
 
درک مطلب زبان عمومی دکتری 94 نیک پور
 
 
سوال ۱۵۶ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۷ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۹ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۱ صحیح است. 
 
27,471 بازدید
Smiley face Smiley face Smiley face

Smiley face

۱۶۵ دیدگاه

 1. نصفه سوالای گرامرو درست جواب دادم(۱۳۲ و ۱۳۳ و۱۳۷ و ۱۳۸). سوالای لغت رو دقیق نمیدونم چیکار کردم. فعلا منتظره جوابه تشریحی شما میمونم. ممنونم

  • ::نیک پور::

   سلام
   خوبه ولی باید تا ۶ تاشو میزدین چون به نسبت از سوالات گروه علوم انسانی ساده تر بود.
   ۴ تای دیگر گرامر را غلط زدین یا نزدین؟

 2. سلام ستاد
  سرعت عمل شما بی نظیره
  من دائم سایت سنجش رو رفرش می کردم تا سوالات بالاخره اومد
  ۱۰ دقیقه بعد اومدم سایت شما دیدم جواب ۲۰ سوال لغت و گرامرو گذاشتید
  دست مریزاد….

 3. با سلام
  خواستم تشکر کنم از زحماتتون. ۷ سوال گرامر رو درست زدم و یک غلط دارم متاسفانه. لغاتو خوب نخوندم و ۴ تا زدم که سه تاش درست بود. کلا ۱۵ تست زدم و درک مطلب متاسفانه نصف سوالاتو زدم. در کل راضیم چون نخونده بودم.
  با تشکر

 4. من فقط جلسه گرامرتون اومدم بزرگوار. همراه پدرم اومده بودم.
  ممنونم

  • ::نیک پور::

   بسیار هم عالی
   خبر خوب به این میگن
   سوالات درک مطلب رو هنوز وقت نکردم بررسی کنم انشاا… تا چند دقیقه دیگر در سایت قرار میدهم اون رو هم چک کنید درصد کلی تون رو بهم بگین
   نوع شیرینی که می خواهید لطف کنید بیارید (این که خشک باشه یا تر ، دانمارکی باشه یا گل محمدی!! ) کاملاً به درصدتون بستگی داره

 5. استاد کسی از اساتید نیست که جواب استعداد رو بزاره؟

 6. :-)
  رشتم هم مهندسی صنایع . فقط ناراحتم ای کاش لغاتتون رو کامل خونده بودم که در اون صورت خیلی بهتر بود نتیجم.
  در کل واقعا ممنونتونم. زحمت کشیدید.
  موفق باشید

  • ::نیک پور::

   خواهش می کنم
   انجام وظیفه هست
   باز همین درصدی که زدید بسیار ارزشمنده و رتبه شما رو بسیار جابه جا خواهد کرد
   انشاا… میتونید از کتاب برای آزمون های بعدی تون استفاده کنید

 7. سلام
  استاد جونم . لغت quaint یعنی خیلی بی فایده است؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   در مقایسه با بسیاری از افعال و صفات و اسامی کاربردی و البته formal ، این لغت از اهمیت چندانی برخوردار نیست
   در زبان انگلیسی برای توصیف رستورانها یا مغازه هایی که ویترین و ظاهرشان را به شکل قدیمی در میاورند و به این سبب جذابیت پیدا می کنند از این صفت استفاده می کنند
   به نظرشما ، در یک مقاله ، در یک متن جنرال یا یک کتاب علمی شما چقدر احتمال دارد با چنین کلمه ای رو به رو شوید؟؟؟؟

 8. سلام جواب متنای فنی مهندسی رو نمیذارین؟

 9. سلام استاد.ببخشد جواب متنهای فنی مهندسی را قرار نمیدهید؟

 10. استاد مردیم از استرس جواب متنای مهندسی رو بذارین تو رو خدا

 11. استاد چرا جوابای متن را نمیذارید تو سایت؟
  از استرس مردیم!!!!!

 12. سلام.
  جواب متن ها ی تخصصی کو؟ متن اول مربوط به کدوم رشته مهندسی هستش؟

 13. سلام . ممنون از جواب ها.
  من نه تا گرامر رو زدم که طبق جوابای شما فقط ۵ تاش درسته . البته سوال ۱۳۳ چرا گزینه ۳ غلط است؟ من بین سه و چهار موندم که سه رو زدم.

  • ::نیک پور::

   سلام آقای پاپی عزیز
   از امیدهای کسب رتبه زیر ۲۰ امسال کنکور دکتری مهندسی صنایع…
   آقای پاپی ۸ سوال گرامر داشتیم
   مجدد چک کنید بگید

   • ممنون از لطف شما. انشاء الله. تخصصی خوب زدم ، جی مت متوسط و زبان هم فقط گرامر که البته متاسفانه ۶ تا نشد و باید بگم بد. بله استاد منظورم ۸ بود به اشتباه ۹ زده بودم. میشه لطفا در سوال ۱۳۳ دلیل اشتباه گزینه ۳ (which it drives) رو بفرمایید؟

    • وای استاد فکر کنم دلیل اشتباه بودنش اینه که فاعل (it) بعد از موصولی (which) حشو و اضافی هستش . ساختار جمله فاعلیست و نباید it بیاد . وای که چرا موقع کنکور آدم حواسش رو جمع نمیکنه!!!!!!
     گرچه نکات رو عالی گفتین ولی افسوس که … (البته خداایش کمی هم بدشانسم آخه بین دو گزینه نمیشه یک بار منم درسته رو زده باشم!!!؟!!!)
     بازم ممنون.

     • ::نیک پور::

      سلام مجدد
      امااااااااان از بی دقتی!!!
      اگر رتبه تون به خاطر این بی دقتی زیر ۴۰ بیاید جریمه خواهید شد…

      • نه ، تخصصی خوب زدم خدا رو شکر. انشاء الله که اشتباهات اونور پایین باشن و با خبر خوبی خوشحالتون کنم ( آخه خدا میدونه حتی بهتر و بیشتر از رتبه یک، در قسمت تخصصی آماده بودم). موفق ، شاد و خندون باشید استاااااااااااااااااد خوب و دوست داشتنی ما.

      • ::نیک پور::

       انشاا… همین طور خواهد بود
       امسال رتبه برتر علم و صنعتی در رشته های مختلف زیاد داریم!!!
       پس قعلاً در تعطیلات برای آزمون MSRT منبعی که خدمتتان گفتم را خوب مطالعه کنید
       تا انشاا… بعد از عید یک جمع بندی داشته باشیم

 14. سلام استاد ارجمند
  بابت زحماتی که کشیدید از شما ممنونم
  میخواستم بدانم چطور از برنامه کلاس های بعدی تون میتونم مطلع بشوم؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش میکنم
   تمام اطلاعیه کلاسها ، سمینارها و تالیفات من از طریق این سایت در اختیارتون قرار میگیرد
   سایت را در بازه های زمانی نزدیک چک کنید

 15. سلام. سوال ۱۵۹ به نظرم میشه گزینه ۴٫ اگه امکان داره میشه دلیلش رو بگید که چرا ۱ میشه
  باتشکر از قراردادن پاسخ سوالات

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پاسخ صحیح همان گزینه ۱ یعنی mite است.
   در اینجا اصلا نیاز نیست معنی Mite را بدانید.
   در سوالات مرجع ضمیر درک مطلب ، تنها کافیست با دقت ۲ جمله قبل را مطالعه کنید.
   در این متن خواندن جمله قبل کفایت می کند
   جمله بیان می کند : mite ها در حال افزایش مقاومتشان نسبت به سموم کشنده ای که برای کنترل کردن آنها(Mite ها) استفاده می شود ، هستند.

 16. سلام جناب آقای دکتر
  ضمن تشکر بابت پاسخگویی سریع و دقیقتان
  لغت Compulsory به چه معنا هست؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   لغت Compulsory در معنای اجباری هست
   از Obligatory و Mandatory به عنوان دو مترادف پرکاربرد و زیبا! برای این لغت می توان نام برد

 17. با سلام خدمت استاد گرامی
  استاد بابت جزوه بی نظیرتان از شما ممنونم
  من فکر میکردم این جزوه شما هم مثل بقیه منابعه و تنها جمع آوری یک سری از لغات است
  ولی الان که توانستم ۷ تست از ۱۲ لغت بزنم و معانی لغات یاد بگیرم میفهمم با منابع دیگر خیلی متفاوت بود
  طبق قولی هم که بهتون داده بودم از شیراز برای شما سوغاتی میاورم
  بی نهایت از صداقت و باوجدان بودن شما متکشرم

 18. سلام استاد
  ممنون از زحماتتون و خسته نباشید.
  من با این جوابا ۲۴ درصد زدم ):
  امیدی هست؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ممنونم
   درصد متوسطی هست
   امید به چه چیزی؟مجاز شدن؟قبول شدن در دانشگاه های تهران؟قبول شدن دوره روزانه؟قبول شدن دوره شبانه؟
   مهمتر از اینها در کدام رشته شرکت کرده اید؟

 19. زبان رو ۳۸% زدم.
  طرحریزی ۵%
  باقی صفر.
  مهندسی صنایع. بنظرتون شانس دارم؟

 20. سلام استاد دوست داشتنی.
  من صمیمانه از شما ممنونم.
  تا به حال ندیده بودم استادی با این سرعت عمل پاسخ های آزمونرا با توضیحات کامل قرار بدهد
  واقعا زحمتی که می کشید قابل تحسین است.امیدوارم در زندگی به هرچیز که میخواهید برسید

 21. استاد سوال ۱۳۸ گزینه ۱ میشه یا ۲؟
  سایت ….. گزینه ۲ را زده!

 22. استاد با دانش و توانا
  جناب مهندس نیک پور
  من بی نهایت از شما متشکرم
  ۶ سوال از ۸ سوال گرامر درست زدم ۲ تای دیگه هم بی دقتی کردم.همون جا که پاسخنامه را دادم فهمیدم
  بازم از شما بابت کلاس فوق العادتون ممنونم

 23. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار، ممنون میشم شماره تلفن و آدرسی از خودتان برایم میل و یا پیامک کنید. ( …….۰۹۱۲) کنید تا جهت برنامه های کلاسی و کمک از شما تماس بگیرم. ممنون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   در قسمت تماس با ما اطلاعات تماس با من موجود هست و در خدمتتون هستم
   ولی من اطلاعیه تمام کلاس ها و همایش ها و تالیفاتم را از طریق این سایت منتشر می کنم
   لذا سعی کنید در بازه های زمانی نزدیک سایت را چک کنید

 24. سلام آقای دکتر
  در سوال ۱۳۸ گزینه یک بدون so معنی نمیده. چرا شما فکر می کنید قابل قبوله؟
  به نظرم این تست باید حذف بشه

  • ::نیک پور::

   با سلام
   یله همانطور که عرض کردم گزینه ۱ هم دلچسب نیست و so کم دارد
   گزینه ۲ هم باید ساختار وارونه داشته باشد که اینطور نیست
   در صورت وجود صفت/قید + so در اول جمله هم ، از دو مرجع تصویر آوردم که ذکر کرده Inversion is Obligatory یعنی وارونگی اجباری هست.
   لذا میتوان گفت این تست پاسخ کاملاً صحیح ندارد

 25. سلام استاد گرامی
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی
  لطفا بفرمائید کسانی که درشهرستان هستند چطوری می توانند از کلاس های شما استفاده بکنند. با تشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   من معمولاً کلاس ها را در روز های پنج شنبه و جمعه بعد از ظهر قرار میدهم که دوستان شاغل و دوستانی چون شما بتوانند حضور پیدا کنند
   تنها کاری که از دستم بر می آید این است
   داوطلب چه آزمونی هستید؟

 26. سلام استاد.. خسته نباشید
  سایت شما خیلی علی هست. همین مدت چند دقیقه ای که به سایت شما برخوردم کلی مطلب یادگرفتم.

  ببخشید استاد هزینه کلاس یه روزه دکتری چقدر بوده؟ (البته اگه اشکالی نداره بگید).

  ممنون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم لطف دارید
   من سایت رو جمعه این هفته آوزدم بالا و انشاا… به مرور مطالب مفصل تری قرار خواهد گرفت
   من برای چندین نفر سایت طراحی کرده ام ولی خودم تا هفته پیش سایت نداشتم(کوزه گر از کوزه شکسته آب می نوشد!!)
   هزینه کلاس ۱ روزه گرامر دکتری ، ۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان بود که ما با تخفیف ۱ میلیون تومانی داوطلبان را با ۶۰ هزار تومان ثبت نام می کردیم!

 27. با سلام و تشکر از زحمات شما ..ببخشید من ۱۰ درصد زبان زده ام ..آیا درصد خوبی است نسبت به میانگین رشته شیمی؟؟؟؟؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ببینید میانگین درس زبان در اکثر رشته های آزمون دکتری زیر ۵ درصد است و همین نکته اهمیت سرمایه گذاری در درس زبان رو صدچندان می کنه
   من همواره از این نکته به عنوان ضریب پنهان درس زبان یاد می کنم.
   درصد فعلی شما به بهبود رتبه شما کمک آنچنانی نمی کند کما ابنکه شما را از رقابت هم خارج نمی کند
   طبیعتاً درصد درس تخصصی و جیمت شما هست که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود
   ولی با سرمایه گذاری در درس زبان میتوانستید مسیر قبولی را برای خودتون راحت تر کنید

 28. با سلام من اولین باریه که سایت شما رو میبینم. از اینکه پاسخ سوالات دکتری رو گذاشتید ازتون ممنونم .فقط شما برای آزمون msrt هم برنامه دارید؟ممنون میشم اگه اطلاع رسانی کنید.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم
   بله بعد از تعطیلات نوروز برای آزمون های MSRT و TOLIMO دوره خواهیم داشت
   سایت رو در بازه های زمانی نزدیک چک کنید و در خبرنامه سایت هم عضو شوید تا به صورت روزانه اخبار به ایمیل شما ارسال گردد.
   موفق باشید

   • سلام آقای نیک پور
    در آزمون دکتری میانگین وزنی نمره همه دروس هست که تعیین کننده است. چیزی به نام ضریب پنهان در آزمون دکتری مصداق نداره.

    • ::نیک پور::

     با سلام
     بله میانگین وزنی از :::تراز هر درس::: گرفته می شود نه میانگین وزنی از درصد هر دس
     تراز یعنی فاصله شما از میانگین
     مثال :
     اگر فرضاً میانگین درسی ۱۰ باشد و شما در آن درس ۴۰ زده باشید ابتدا فاصله درصد شما از میانگین محاسبه می شود(۳۰ = ۱۰ – ۴۰) سپس طبق فرمولی به تراز تبدیل می گردد
     سپس از درصد تراز شده هر درس شما میانگین وزنی گرفته می شود و یک عدد به عنوان تراز کل شما به دست می آید
     این عدد برای تمام داوطلبان به دست می آید و رتبه داوطلبان بر این اساس به دست می آید

 29. با سلام اولین باری هست که از سایت پربارتون بازدیذ میکنم ازتون خواهش میکنم که بفکر بچه های شهرستانی هم باشید تا ما ها هم بتونیم از کلاسهاتون استفاده کنیم خواهش میکنم که در شهرستانها هم کلاسهاتون رو برگزار کنید

 30. سلام استاد نیک پور من یکی دوماه مونده به کنکور از طریق اینترنت ۵ سری از جزوه لغات زبان شما را گرفتم خیلی مفید بود باعث شد ۴ تا لغت بزنم در کل ۳۰ درصد زدم بدین خاطر از شما ممنونم ولی ادامه جزواتتون رو سعی کردم بخرم نشد براتون پیامم دادم جواب ندادید. بدین خاطر کمی ناراحتم…. اما بازم خدارو شکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله چون من در یکی دو ماه آخر مشغله بسیاری جهت برگزاری کلاس ها و دوره ها داشتم در محیط نت زیاد حضور نداشتم و لذا متاسفانه در آن مقطع پرسش خیلی از دوستان هم چون شما بدون پاسخ ماند
   که از همین جا از شما و سایر دوستان عذر خواهی میکنم
   ولی خیلی خوشحالم که توانسته اید تنها با مطالعه ۵ قسمت از جزوه ۴ تست لغت که در رتبه تون بسبار تاثیر گذار خواهد بود را بزنید
   انشاا.. ظرف چند روز آینده کتاب در قالب ۲۰ فصل به صورت رنگی و با کیفیت در اختیارتون قرار میگیرد و می توانید در آزمون های تحصیلات تکمیلی و IELTS و TOEFL و EPT از آن استفاده فرمایید

 31. سلام و خسته نباشید
  من تا جایی که خاطرم هست گروه ۴۱۲d
  بودم میخواستم بدونم گزینه هاش فرق داره یا همین هاس؟
  متشکر

 32. سلام
  پس چرا جواب سوالات کشاورزی باز نمی شه ارور می ده؟؟

 33. ارشد دانشگاه تهران

  سلام اقای دکتر. خیلی ارادت داریم. همواره جزوات شما برام راهگشا بوده و به همه توصیه کردم. دگتر عزیز. به نظرتون من که زبان ۳۷ زدم وضعیتم چطوریه؟ با توجه به اینکه تخصصی ۴۲ و جیمت ۳۰ زدم حدودا. به نظرتون چطوره اوضاعم کلا؟مرسی

 34. سلام دکتر. وقتتون به خیر. خدا قوت. ببخشید. به نظرتون برای فنی مهندسی، زبان ۴۰ درصد چطور بود؟ حدودا چند باید میزدیم که عالی باشه؟ با توجه به تخصصی ۴۲ و جیمت ۳۰، زبان راضی کننده بود؟مرسی

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقت شما هم بخیر
   درصد ۴۰ فنی مهندسی دکتری امسال خوب محسوب می شود
   با توجه به متن های درک مطلب که کمی زمان بر بود در مجموع درصد بالای ۵۵% در تایم استاندارد خیلی خوب محسوب می شود
   بله درصدتون رضایت بخش هست
   داوطلب چه رشته ای بودید؟

 35. سلام من دانشجوی دانشگاه تهرانم
  برای ازمون دکتری کلاسهای … رو رفتم متاسفانه متاسفانه به دلیل اینکه بسیار بد بود وسطش انصراف دادم
  کاش زودتر با این سایت و شما اشنا شده بودم از قرار معلوم بچه هاتون خوب زبان زدند
  خیلی حیف شد

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پوزش میخوام الان به نت دسترسی پیدا کردم و کامنتتون را دیدم
   ممنونم لطف دارید
   بله درصد بچه ها خوب بوده البته اونهایی که خوب زدند میایند اینجا نطر می دهند اونهایی که خوب نزدند رو بعد از عید چک میکنیم و جریمه نقدی می کنیم!!!

 36. دفترچه عومی A B C داشته؟

 37. مهدی الکترونیک

  در سوال ۱۶۰ من فکر می کنم که گزینه ۴ درسته چون گقته که فرانسوی ها و آلمانی ها فکر می کردند حشره کش ها باعث از بین رفتن زنبور ها می شدند بعد گفته که ولی فرانسه ۱۰ ساله این اون نوع حشره کش را ممنوع کرده

  • ::نیک پور::

   در مورد این سوال هم می شود کمی بحث کرد
   ولی اگر با دقت بخوانید می بینید که گزینه ۱ صحیح تر است
   باز باید در مورد این سوال کلید سنجش را دید و نظر طراح رو جویا شد

 38. مهدی الکترونیک

  به نظر من در سوال ۱۵۴ گزینه ۱ درسته چون در پاراگرف دوم این موضوع دقیقا تشریح شده.
  ولی گزینه ۳ غلطه چون اگر خودمون را به راه حل هایی که با محدودیت ها منتطبق هستند محدود کنیم اونوقت قرار نیست که به پاسخ های درست و غلط برسیم.

  • ::نیک پور::

   سلام
   همان گزینه ۳ درست است
   در متن اشاره می کند که شما باید Constraint هارو فیلتر کنید و اونهایی که براتون مفید هستند رو انتخاب کنید که در گزینه ۱ جای فاعل و مفعول را عوض کرده و بر عکس نوشته است
   این یکی از مواردی که است که در چینش گزینه های سوالات درک مطلب انجام میدهند تا شما به اشتباه بیفتید
   در گزینه ۳ نمی گوید خودمان را محدود کنیم ، می گوید در مسائل دشوار ناگزیر به محدود شدن به چنین گزینه هایی هستیم

 39. مهدی الکترونیک

  در سوال ۱۵۲ من گزینه ۴ را زدم ولی خوب بین گزینه های ۴ و ۱ شک دارم چون گفته که نظر نویسنده نسبت به اون چیز هایی که نقل قول کرده چیه؟ خوب بعدا گفته که این ها نمی توانند همیشه صحیح باشند.
  معلومه که داره علیه اون ها حرف می زنه ولی خوب محتاطانه تر یعنی کلا نقضشون نمی کنه شاید یکمیش را endorse کرده؟؟ حالا نظر شما چی هست؟

 40. ارشد دانشگاه تهران

  سلام بر دکتر عزیز. افتخار میکنم برای آزمونا فقط جزوه شما رو خوندم و به همه توصیه کردم. دکتر زبان فنی ۴۰ زدم. با تخصصی ۴۲ و هوش ۳۰، به نظرتون چطور بودم کلا؟ ممنونم از شما.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم لطف دارید
   بسیار خوشحالم می کند این خبرهای خوب
   به نطرم درصد هاتون خیلی خوب هست و گویا با این حساب ۲۵ فروردین یک شیرینی مفصل از شما خواهیم گرفت!!!

 41. سلام استاد. با تشکر از زحمات شما. من ۴۰ درصد زدم فنی مهندسی رو. به نظر شما خوبه یا چنگی به دل نمی زنه ؟

 42. با سلام
  بنده افتخار آشنایی و برخورد با شما رو نداشتم و به نوبه خودم بابت قرار دادن این پاسخ ها تشکر میکنم.
  سوالی که من داشتم اینه که در سوال ۱۳۷ با توجه به معنی جمله نمیشه این استنباط رو کرد که حالت مقلیسه ای است و طبعا در این صورت گزینه ۳ جواب درست خواهد بود؟!!
  منتظر جواب شما هستم.
  با تشکر

 43. سلام من ۱۶٫۵ زبان
  ۲۷%استعداد
  ۳۰% تخصصی
  احتمال قبولی تو رشته نانو شیمی دارم؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقت بخیر
   اطلاعات دقیقی راجع به درصد ها و رتبه های رشته امتحانی شما یعنی نانو شیمی ندارم
   لذا بهتر است تا ۲۵ فرودین ماه صبر کنید و نتایج رو مشاهده کنید که انشاا… بهترین نتیجه براتون رقم بخورد
   فقط میتونم بگم زبان رو می تونستید بالاتر بزنید

 44. سلام استاد بزرگوار:برای بعد از عید برنامه کلاس گرامر و لغت به صورت چند جلسه ای نه یک جلسه ای دارید؟میشه زودتراعلام بفرمایید که ما جای دیگه نریم برای کلاس زبان.

 45. ارشد دانشگاه تهران

  ممنونم بزرگوار. ۳ تا کامنت گذاشتم جواب ندادی

 46. با سلام و خسته نباشید
  براساس پلسخنامه شما جواب سوال های ۱۵۳ و ۱۶۰ هر دو گزینه ۱ هستند، من نیز هر دو سوال رو گزینه ۱ زدم، ولی تو کلید اولیه ای که سازمان سنجش گذاشته، گزینه های صحیح رو یرا این دو سوال بترتیب ۳ و ۴ دکر کرده است!!! که بنظر من قانع کننده نیست! نظر شما چیست؟ باسپاس

  • ::نیک پور::

   با سلام
   مگر سازمان سنجش کلید زبان عمومی دکتری ۹۴ را منتشر کرده است؟؟؟؟؟

   • با عرض پوزش
    تو سایت پی اچ دی تست گذاشتن، که براساس تصور غلط، سازمان سنجش نوشتم ( فک میکردم این سایت نیز از سازمان سنجش گذاشته)….طبیعیه به خاطر استرس کنکوره:-)
    پس در این صورت بهتره و من براساس پاسخنامه شما ۴۰ درصد زبان رو زدم…بسیار ممنون استرسم کاهش یافت، چون با غلط بودن این دو سوال درصد زبان ۳۱٫۱۱ میشد.

 47. با سلام

  اقای دکتر یه سوالی داشتم
  تو کنکور دکتری تراز مهم است یا نه؟
  اخه برخی از دوستان می فرمایند که تراز مهم نیست بلکه میانگین دروس است که تعیین کننده است هر کسی میانگین بالایی داشته باشد رتبه بهتری دارد و تخصصی با ضریب ۴ حساب میشه و عمومی ها با ضریب ۱
  سوالی که داشتم اگه اینجوری باشه درصد ۶۰ برای استعداد و زبان صفر، با درصد هرکدوم ۳۰ برابری میکنه ولی دستیابی به زبان ۳۰ به مراتب انرژی بیشتری برای دستیابی به استعدا مثلا ۶۰ رو داره .. اطلاعی از این موضوع ندارین؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   شما سومین نفری هستید که امروز این سوال رو می پرسید
   تحقیقاً تراز تعیین کننده رتبه شما هست
   تراز یعنی فاصله از میانگین
   لذا این فکر که چون ضریب دو درس زبان و جیمت یکسان است پس بین درصد این دو درس تفاوتی وجود ندارد صحیح نیست چرا که میانگین این دو درس متفاوت هست
   پس فاصله از میانگین هم طبیعتاً متفاوت خواهد بود پس درصد ۴۰ درس زبان تراز متفاوتی با درصد ۴۰ درس جیمت خواهد داشت

 48. زمین شناسی تکتونیک

  با سلام و تشکر از پاسخ ها
  من بر اساس کلید شما ۳۶ درصد زبان زدم. به نظرتون چطوره؟
  ولی امروز یک سری کلید دیگه گذاشته شده که در سوال ۱۵۳ و ۱۶۰ با کلید شما مغایره و درصدم رو پایین میاره. البته اون کلید هم مال سازمان نیست. امیدوارم پاسخ های درست کلید شما باشه. بازم ممنون از توضیحاتتون.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خواهش می کنم
   درصد متوسط رو به خوبی زدید!
   بله همانطور که در پاسخ دوستان عرض کردم معمولاً در سوالات درک مطلب شاهد برداشت های متفاوتی از متن هستیم که این امر طبیعی هست
   لذا باید دید برداشت طراح محترم چه هست

 49. زمین شناسی تکتونیک

  چقدر حیف که من امروز با شما آشنا شدم. من خودم زبان خوندم بدون کلاس. یکی دو ماه پیش آزمون تافل ibt دادم و ۸۰ شدم. ولی تو کنکور دکترا ۳۶% زدم. نمیدونم خوبه یا بد!! ولی کاش و کااااش که زودتر این سایت رو میدیدم. موفق باشید استاد.

  • ::نیک پور::

   خواهش میکنم
   نمره تون در آزمون تافل خوب بوده
   با توجه به نمره ۸۰ در آزمون تافل طبیعتاً میتوانستید آزمون دکتری رو بالای ۴۵ بزنید ولی خوب شاید مثل خیلی از بچه ها در دام سوالات جیمت افتادید و تایم زیادی صرف کردید و لذا زمان کمی برای پاسخ به سوالات زبان داشتید

   • زمین شناسی تکتونیک

    دقیقا آقای دکتر.من زمان کم آوردم و اصلا نتونستم رو سوالهای گرامر فکر کنم و دست نزدم متاسفانه.
    درصد زبان تو رشته ما معمولا پایین تر از ۲۰ هست.من پارسال با ۲۷% یکی از بالاترین درصد هارو داشتم و رتبه ام ۲۲ بود و تو مصاحبه رد شدم. امیدوارم امسال همین ۳۶ درصد باشه و وضع رتبه ام بهتر شه. واقعا ممنون که به سوالم جواب دادین.

 50. سلام.

  من چند روز پیش اینجا نظری ثبت کردم میبینم که تایید نشده! احتمالا مشکلی داشته!

  OK ایرادی نداره، بهرحال سایت شماست، میتونید انتخابی عمل کنید.

  پاینده باشید.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   خیر الان کامنت قبلی شما رو پیدا کردم اتفاقاً کامنت خوبی بود من این چند روز به نت دسترسی نداشتم و چندین کامنت بدون جواب مونده
   الان نگاه می کنم و پاسخ میدهم

 51. سلام
  متاسفانه من بعد از کنکور با کلاس های شما آشنا شدم برا همین زبان رو۴۰درصد زدم (شیمی معدنی ) چون اصلا مطالعه نداشتم فقط سوالات گرامر و متن رو زدم . اصلا لغت رو نگاه نکردم از ترس اینکه درصدم کم بشه .
  امسال که فکر نمیکنم زیر ۲۰ بشه رتبم برای سال دیگه میخواستم ببینم شما دوره ی لغت برای آزمون دکتری دارید که سال بعد بتونم سوالات لغت هم بزنم ؟
  برای لغت آیلتس چی ؟ کلاس دارین ؟
  ممنون

  • ::نیک پور::

   با سلام
   پوزش میخوام بابت تاخیر در پاسخگویی ، الان کامنت شما را در بین کامنتها دیدم
   بله دوره زبان عمومی من شامل ۶۰ ساعت(۱۵ جلسه ۴ ساعته)هست که در آن لغت و گرامر از پایه تدریس میشود
   در هر جلسه ۴ ساعته ، ۲ ساعت و نیم اول بر روی لغات کار می کنیم و ۱ ساعت و نیم انتهایی گرامر تدریس شده و تست می زینم
   در هر هفته شما ۱ فصل از کتاب لغت شامل ۹۰ لغت را مطالعه کرده ، در ابتدای جلسه یک کوییز تستی ۱۰ سوالی از لغات آن هفته گرفته شده تا لغات مرور شود و نکات مهم آن لغات در کنکورهای سال گذشته بیان می شود و آن لغات یکبار مرور می شود.
   همانطور که قبلاً عرض کردم سطح لغاتی که در آزمون های تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری مطرح می شود بالاتر از آزمون های بین المللی TOEFL و IELTS هست . البته منطقی هم هست چرا که در آزمون TOEFLو IELTS شما مستقیماً سوالی از حوزه واژگان ندارید ولی در آزمون های ارشد و دکتری با ۱۰ تا ۱۲ سوال که مشخصاً دانش لغات شما را می سنجد رو به رو هستید.
   لذا شما کتاب لغت من که در برگیرنده کلیه لغات ۸ سال اخیر آزمون ارشد و ۴ سال اخیر آزمون دکتری هست رو مطالعه کنید لغات آیلتس هم کامل پوشش داده می شود.

 52. سلام استاد تورو خدا منم تایید کنید، به خدا منشوری نیستم!

  • ::نیک پور::

   سلام
   وقت بخیر
   علی جان من ۲ هفته ای بود که نرسیدم کامنت هیچ یک از دوستان رو پاسخ بدم و لذا تنها کامنت شما نبود که بدون پاسخ مانده بود و حدود ۱۰۰ کامنت بدون جواب بود که به مرور از امروز بعد ار ظهر در حال پاسخگویی هستم

 53. اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده
  و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم . . .
  نورزتان پیروز

 54. امید که از سر گرفته شدن درخشش خورشید، سرآغاز سالی سرشار از روشنی و گرمی و شادی برایتان باشد.
  ♣عیـــــــــدنوروز مبـــــــــــــــــــارک♣

 55. با سلام
  من اصلا برای کنکور امسال نخوندم و با معلومات قبلی رفتم سر جلسه
  رشته صنایع علم و صنعتم هستم
  زبان ۱۷ تست درست زدم یعنی ۵۶ درصد ، به نظر شما برای رشته ما این درصد خوبه، تراز خوبی میاره؟؟
  سایت خیلی خوبی هم دارید و اولین باری هستش که وارد سایت شما میشم
  موفق باشید

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله درصد بسیار خوبی هست و تحقیقاْ تراز خوبی را برای شما به همراه خواهد داشت
   ممنونم لطف دارید
   حتماْ خبر بدید که با این درصد چه رتبه ای کسب کردید

 56. سلام دکتر امسال زبان حدود۲۰ زدم من شهرستانم چه جوری از کلاسهای شما استفاده کنیم؟
  ممنونممممممممممممممممم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   درصد متوسطی زدید
   در تابستان ۴ روز هفته درگیر کلاسهای شهر تهران هستم و متاسفانه بعید میدانم بتوانم دوره ای را در شهرهای دیگر برگزار کنم
   اگر کمکی از این طریق بر می آید در خدمتتان هستم

 57. با سلام
  من با توجه به کلید شما ۴۰ درصد زدم .گروه آزمایشی علوم پایه هستم. امیدی هست که روزانه قبول شوم؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ببنید قبولی شما به درصدهای تمام دروس شما بستگی دارد
   و لذا حتی با دانستن تمامی درصدها باز هم نمیتونید پیش بینی یا تخمینی صحیح از رتبه خود داشته باشید
   انشاا… فردا نتایج اعلام شده و بهترین براتون رقم خواهد خورد
   ولی درصد زبانتان درصد خوبی هست و شما را از رقبا جدا خواهد کرد

 58. سلام استاد.سال نو مبارک. ی سوال در مورد آزمون mche داشتم؟چه چیزای بخونم واسه آزمون؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   ۱ کلاس ۱ روزه برای آزمون msrt در تاریخ ۱۷ اردیبشت برگزار خواهیم کرد
   منابعی که معمولاْ برای آمادگی در آزمون msrt( mche سابق)توصیه می شود مطالعه skills 60 کتاب لانگمن هست
   و برای واژگان هم مطالعه کتاب های ۵۰۴ و essential می تواند شما را در کسب نمره بالای ۵۰ یاری کند

 59. سلام
  لطفا پاسخ سوالات زبان عمومی گروه زبان آموزش زبان انگلیسی (۲۸۰۷) رو در صورت امکان بفرستید.

 60. سلام آقای دکتر. وقت به خیر. امیدوارم سال خوب و موفقی داشته باشید. بابت کتابها و جزوات ارزشمندتون که تو کنکور امسال خیلی کمکم کرد ممنونم. استاد به نظرتون زبان ۴۰ چطور بودم؟ در کنار تخصصی ۴۲ و هوش ۳۰؟ به نظرتون زیر ۵۰ میشم؟ باز هم از زحماتتون سپسگذارم.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقت بخیر جناب رستگار عزیز
   ممنونم
   درصد های خیلی خوبی زدید
   اگر همین درصد ها در کارنامتون درج بشود حتماْ رتبه زیر ۳۰ کسب خواهید کرد
   شیــــــــریــــــــــنــــــــی فـــــــــرامــــــوش نشود!!!

 61. سلام روز بخیر
  من امسال قصد شرکت در آزمون دکتری صنایع رو دارم و میخام زبان رو بالای ۸۰ بزنم به امید خدا. خواستم بدونم کلاساتون بهار برگزار میشه و اگه بهار شرکت کنم بهتره یا فعلا خودم بخونم و پاییز شرکت کنم. با تشکر

  • ::نیک پور::

   با سلام
   وقتتون بخیر
   به دلیل تعطیلی های فروردین ماه و زمان امتحانات خرداد ماه معمولاً در ترم بهار کلاسهای دوره ای برگزار نمی گردد
   کلاس های دوره ای در تابستان و پاییز برگزار خواهند شد که از دید من بهترین زمان برای مطالعه زبان عمومی فصل تابستان است
   در این بازه می تونید لغات چند فصل ابتدایی کتاب را برای آمادگی بیشتر مطالعه کنید
   تمامی مباحث زبان عمومی نیز در کلاس از ۰ تا ۱۰۰ تدریس می گردد

 62. سلام
  کلید ها اومد من ۶۶ درصد زبان زدم.

 63. با سلام
  سنجش پاسخ سوال ۱۳۸ را گزینه دو داده است. اون گزینه که غلط است.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله اون سوال گزینه صحیح ندارد
   عکس هایی هم قرار دادم که اشاره می کند گزینه ۲ باید ساختار وارونه داشته باشد لذا گزینه ۲ هم نمیتواند صحیح باشد
   متاسفانه چون کلید هم دیر منتشر شد فرصت اعتراض وجود ندارد
   لذا اقدام خاصی نمیتوان انجام داد

 64. با کلید سایت ۳۵ درصد با کلید سنجش ۳۸ درصد
  خیلی خوشحالم که گرامرارو اونجوری که حس میکردم زدم و درست شد یوهو

 65. سلام استاد نیک پور
  یه سوال: جزوه لغات شما واسه تولیمو کافیه؟ یا کتاب دیگه ای رو توصیه می کنید؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   کتاب من برای آزمون Tolimo و MSRT کافی هست و حتی مطالعه ۵و۶ فصل انتهایی کتاب هم مورد نیاز نیست و کمی از سطح آزمون tolimo و msrt فراتر هست
   لذا همان ۱۰و۱۲ فصل ابتدایی را مطالعه کنید کفایت می کند

 66. سلام استاد
  لطفا پاسخ تشریحی سوالات دکتری علوم پایه سال ۹۳ رو هم بگذارید.
  با تشکر

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت