حتما بخوانید

پاسخ تست های گرامر حل نشده کارگاه ۳ روزه MSRT و EPT

Untitled1_001918سوال ۲۷ : گزینه ۴
hardly قید منفی ساز است که در سرفصل وارونگی با آن آشنا شدیم. این قید در معنای به ندرت هست (مترادف با scarcely و rarely) لذا معنای به سختی نمی دهد. لذا باید به hard اصلاح شود.

hardlyاین تست آزمون MSRT پنجم خرداد ۹۶ هم بسیار شبیه به این تست هست، لذا گزینه ۲ باید به hard اصلاح شود.
سوال ۳۴ : گزینه ۲
well قید است و بعد از آن care در نقش اسم آمده است، شونصدبار!!! در کلاس اشاره کردیم که قید قبل از اسم خشک و خالی! نمی آید.
سوال ۳۵ : گزینه ۳

بعد از another همواره اسم مفرد می آید، لذا گزینه ۳ نادرست است و باید به other اصلاح شود.
سوال ۳۸ : گزینه ۳

بعد از مشتقات مختلف فعل to be باید یا ing یا قسمت سوم فعل بیاید، لذا باید took به taken اصلاح شود.
سوال ۴۰ : گزینه ۲

بعد از several همواره اسم جمع می آید، لذا باید گزینه ۲ به authors اصلاح شود.
سوال ۵۱ : گزینه ۳

جمله اول تا نقطه صحیح است. در جمله دوم از نقطه به بعد گزینه ۳ negotiate فعل است و در این جمله ۲ فعل بدون رابط وجود دارد لذا باید به غیر فعل اصلاح شود.
سوال ۳۵ : گزینه ۲

بعد از although باید فاعل و فعل داشته باشیم، لذا باید breathing به breathe اصلاح شود.
سوال ۴۲ : گزینه ۱
سوال ساده ایست! جفت either همواره or هست لذا باید and به or اصلاح شود.
سوال ۵۷ : گزینه ۲
نکته معروفی هست که حداقل ۳ تست در کلاس از آن حل کردیم، although نیازی به حضور but در ادامه ندارد.
سوال ۶۳ : گزینه ۴
ساختار بسیار محبوب لیست کردن چند آیتم!! است. تک تک آیتم ها باید با هم همپایه باشند. دو آیتم اول قید همراه صفت هستند لذا آیتم آخر هم باید به همین شکل باشد که نیست و یک فعل اضافه دارد.

ept9702
سوال ۲۶ : گزینه ۳
بعد از have باید قسمت سوم فعل بیاید که نیامده است.
سوال ۲۷ : گزینه ۲
مبحث افعال متوالی است. باید view یا با to بیاید یا ing دار
سوال ۲۸ : گزینه ۱
بعد از this اسم مفرد میاید که در اینجا happenings جمع بوده و نادرست است.
سوال ۲۹ : گزینه ۱
فعل مفرد refers با فاعل جمع خود یعنی psychologists تطابق ندارد.
سوال ۳۰ : گزینه ۳
باید دو سمت and همپایه باشد، لذا باید به constructing اصلاح شود.
سوال ۳۱ : گزینه ۲
بعد از much اسم غیر قابل شمارش(مفرد) می آید، لذا اینجا چون بعد از آن aspects(جمع) آمده باید به many اصلاح شود.
سوال ۳۲ : گزینه ۴
فعل are با فاعل مفرد خود یعنی reflection تطابق ندارد لذا باید به is اصلاح شود.
سوال ۳۳ : گزینه ۱
برای شونصدمین بار!!!! فعل گزینه ۱ یعنی involve باید با فاعل خود یعنی reflection که اسم مفرد است تطابق داشته باشد (s داشته باشد) که ندارد.
سوال ۳۴ : گزینه ۳
تست قشنگی است. information در معنای اطلاعات اسم غیر قابل شمارش است لذا نمی تواند جمع بسته شود.
سوال ۳۵ : گزینه ۳
بعد از the اسم می آید یا گروه اسمی. در اینجا باید origin به original در نقش صفت اصلاح شود تا گروه اسمی original situations صحیح باشد.
سوال ۳۶ : گزینه ۴
ترکیب دو اسم به همراه of است نه مثلاً حرف اضافه دیگری مثل at. گزینه ۴ باید به sort of action اصلاح شود.
سوال ۳۷ : گزینه ۲
همه افعال را قیود توصیف می کنند مگر افعال ربطی(مانند to be، حسی ، become و….) که وظیفه توصیفشان با صفت است. در اینجا immediate صفت است و نمی تواند بعد از فعل غیر ربطی speak بنشیند. لذا باید به قید immediately اصلاح شود.photo_2018-06-22_13-38-24
سوال ۲۶ : گزینه ۳
در کلاس بیشتر از ۱۰ تست از این تیپ حل کردیم. همان نکته بسیاااار پرتکرار سوالات چهار زیر خط دار! مورد سوال قرار گرفته است که :
هنگامی که زیر فعل خط کشید آب دستمان است میگذاریم زمین!!! تطابق فعل و فاعل(شخص فعل) را چک می کنیم.
فعل contain با فاعل مفردش dust تطابق ندارد. لذا باید به contains اصلاح شود.
سوال ۲۷ : گزینه ۳
مبحث افعال متوالی است. بعد از فعل are فعل اصلی باید در دو شکل مجاز قسمت سوم یا ingدار ظاهر شود. در اینجا باید فعل اصلی cook به cooked اصلاح شود.
سوال ۲۸ : گزینه ۲
دو سمت حرف ربط همپایه ساز and باید با هم یکسان باشند. سمت چپ آن اسم است (complication)، لذا باید سمت راست آن یعنی dead به death که در نقش اسم است اصلاح شود.
سوال ۲۹ : گزینه ۴
تست خوشگلی هست!! چقدر در کلاس تاکید کردم از این نکته در آزمون EPT هرررررر ماه!!! سوال داریم.
اسم مفرد قابل شمارش همواره یک article ما قبل خود نیاز دارد.
در گزینه ۴ اسم مفرد year به یک article مثلاً a یا the نیاز دارد که ندارد.
سوال ۳۰ : گزینه ۱
تست ساده ایست! در کلاس هم اشاره کردیم که علوم مختلف مثلاً ریاضیات، آمار، فیزیک و… در انتهای خود یک s دارند. در اینجا در گزینه ۱ باید physics می بود که نیست.
سوال ۳۱ : گزینه ۲
بعد از صفت تفضیلی better باید اسم بیاید. در کلاس اشاره کردیم که لغت means در معنای ابزار، وسیله، راهکار است. در اینجا means بدون s آمده که نادرست است. 
سوال ۳۲ : گزینه ۳ 
شاید تست کمی سخت این آزمون باشد. در اینجا هم همچون سوال ۲۸ باید dead به death اصلاح شود. میخواد بگوید نرخ مرگ و میر.
سوال ۳۳ : گزینه ۱
سوال بسیار خوبی است!!
جمله با if شروع می شود و می بینیم در ادامه که ساختار شرطی نوع ۱ به درستی در آن رعایت شده است. به وضوح پاسخ اشتباه در گزینه ۳ خودنمایی می کند!
در کلاسها هم اشاره کردیم که بعد از the number of همواره اسم جمع می آید لذا باید adult به adults اصلاح شود.
سوال ۳۴ : گزینه ۱
تست قشنگی است!
با نگاه به گزینه های ۲و۳و۴ می بینیم که ساختارشان کاملاً صحیح است. پس به بررسی گزینه ۱ می پردازیم. آنالیز N-1 را با هم چک می کنیم. در صورت سوال ۴ رابط (۳ ضمیر موصولی that بهمراه یک while) داریم لذا به ۵ فعل نیاز داریم. ۴ فعل (are و can increae و increase و do) در جمله وجود دارد لذا یک فعل کم است. پس باید showing به shows اصلاح شود.
TSR Watermark - 45سوال ۱ :
تست قشنگی است!!

شاید بیشتر از ۱۰ تست در کلاس مشابه به این تست حل کرده باشیم.
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود، صورت سوال ۱-۲ است، لذا به سرعت گزینه های ۱و۲ رد می شوند چرا که سوال را ۱-۳ می کنند.
در گزینه ۴ نیز فعل s سوم شخص گرفته است در صورتی که فاعل آن two pairs of wings جمع است و فعل نباید s بگیرد.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۴ :
تست استانداردی است.

صورت سوال ۰-۱ است. used در انتهای سوال موصول قایم شده! است.
لذا گزینه های ۲و۳و۴ به سرعت رد می شوند چرا که تعادل n-1 را بر هم می زنند.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۵ :
ورژن بومی سازی شده!! است. حال و هوای عید و سمنو!!!
گزینه ۳ به سرعت رد می شود چرا که فرمت سوالی دارد و شونصدبار!! توصیح دادیم که شکل سوالی در جمله نادرست است. صورت سوال ۰ – ۰ است لذا به سرعت گزینه های ۱و۲ هم رد می شوند چرا که سوال را ۱ – ۱ می کنند.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۸ : گزینه ۴
سوال ساده ایست. در حروف ربط جفتی either همواره با or همراه است. لذا باید گزینه ۴ به or اصلاح شود.
سوال ۹ : گزینه ۳
در اینجا صفت عالی مد نظر است لذا باید longer به longest اصلاح شود.
سوال ۱۰ : گزینه ۲
در گزینه ۲ لغت theirs یک ضمیر ملکی است و بعد از آن نباید اسم بیاید، لذا باید به their اصلاح شود.
سوال ۶ : گزینه ۳
تست بسیار زیبایی است!! در گزینه ۳ caused نمی تواند یک فعل گذشته ساده باشد چرا که n-1 را بر هم میزند، پس قطعاً موصول قایم شده!! است. به یاد داریم که موصول قایم شده به شکل P.P، مجهول است. یک آنالیز معلوم و مجهول روی موصول پنهان میزنیم و می بینیم که نباید مجهول باشد و باید معلوم باشد و ing بگیرد.
سوال ۷ : گزینه ۳
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۱-۱ است لذا یک فعل کم داریم پس به سرعت گزینه های ۱و۴ حذف می شوند. بین گزینه ۲و۳ هم می بینیم که ترتیب صحیح قرارگیری صفت و اسم در گزینه ۳ رعایت شده است. 

سوال ۸ : گزینه ۳
تست ساده ای است!
با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. صورت سوال ۰-۱ است، لذا گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند.

سوال ۹ : گزینه ۲
تست قشنگی است!!
سوال را نخوانده گزینه ۱ رد می شود چرا که بعد از because باید فاعل و فعل داشته باشیم که فاعل ندارد. صورت سوال ۲-۱ است.(and بافاصله فعل بیار است).
لذا گزینه ۴ نیز چون ۲رابط دارد رد می شود. در گزینه ۳ هم بعد از their باید اسم یا گروه اسمی باشد که بعد از جای خالی قید آمده است.
سوال ۱۰ : گزینه ۲
بعد از اینکه می بینیم در گزینه ۲ تطابق فعل و فاعل و معلوم و مجهولش صحیح است، n-1 را در جمله با هم چک می کنیم. سوال ۱-۳ است لذا یک فعل اضافه هست یا به عبارت دیگر یک موصول کم داریم.  
سوال ۱۱ : گزینه ۲
سوال ساده ایست! در حین خواندن سوال به many می رسیم، این نکته را در ذهن داریم که بعد از many همواره اسم قابل شمارش جمع می آید، لذا باید settler به settlers اصلاح شود.  

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 98 امروز
دانلود